Начало » 5210303 Машини и съоръжения за заваряване

5210303 Машини и съоръжения за заваряване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и съоръжения за заваряване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ166
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА494
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210303 – “Машини и съоръжения за заваряване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
 •  осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
 • пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица,фирмите, институциите и държавата в тях;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и
 • работник;
 • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от
 • повишаване на квалификацията си;
 • общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

ДА МОЖЕ:

 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения;
 • Да познава основните машиностроителни материали, начина на маркиране иприложението им; 
 • Да умее да разчита конструктивна и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми;
 • Да познава и спазва технологии за изработване на машиностроителна продукция;
 • Да владее устройството и управлението на металообработващите машини;
 • Да умее да измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция;
 •  Да разбира организацията на машиностроителното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на различните управленски нива.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

ТЕМАЧАСОВЕ
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка1212 
1Здравословни и безопасни условия на труд66 
2Икономика66 
БОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА845232
1Чужд език по професията18612
2Техническо чертане18810
3Техническа механика1212 
4Материали и заготовки1010 
5Електротехника и електроника1212 
6Приложни програмни продукти14410
ВСПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 564102462
1Машини и съоръжения за заваряване21666150
2Топла обработка на металите14436108
3.1Учебна практика по шлосерство48 48
3.2Учебна практика по стругарство24 24
3.3Учебна практика по сглобяване и ремонт на съединения18 18
3.4Учебна практика по леене на металите18 18
4.5Учебна практика по термична обработка18 18
3.6Учебна практика по обработване на металите чрез пластична деформация18 18
ГПроизводствена практика60 60
 Всичко660166494
Scroll to Top