Начало » 5210302 Машини за гореща обработка на металите

5210302 Машини за гореща обработка на металите

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини за гореща обработка на металите
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210302 – “Машини за гореща обработка на металите

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Знаеправилатаиинструкциитезабезопасна работа с работното оборудване
 • Знае правилата за оказване на долекарска помощ на пострадал при инциденти и аварии по време на работа
 • Знае правилата за работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряванена пожарна и аварийн абезопасност
 • Познава международните стандарти за разработване и внедряване на системиза управление на околната среда
 • Назовава вярно и точно критериите за оценка годността на заготовките
 • Описва характеристиките на различните видове заготовки
 • Разчита правилно формата,оразмеряването и изискванията за точност и качество на детайлите в машиностроителен чертеж
 • Разчита условните означения в чертежи,схеми, технологични карти
 • Изчертава скицанане-сложен детайл
 • Назовавасъставанатехнологичната документация
 • Описва вярно и точно видовете машиностроителни обработки
 • Обяснява точно технологичните особености на различните обработки
 • Описва изчерпателно и вярно устройството, действието,управлението и приложението на машините и съоръженията
 • Обяснява предназначението и конструкцията на инструментална екипировка за окомплектоване на машина
 • Назовава по класификационен признак видовете измервателни инструменти и уреди
 • Познава международни стандарти за разработването и внедряването на системи за управление на качеството
 • Описва видовете машинии инструменти за гореща обработка на металите
 • Познава начините за проверка на изправността на машините за гореща обработка
 • Изброява и сравнява техническите и технологичните възможности на машините и инструментите
 • Обяснява устройството и действието на машините
 • Описва същността на пластичната деформация и видовете обработки в горещо състояние
 • Познава марките стомани и физико-механичните свойства на металите
 • Познава видовете термообработки
 • Познава структурните промени,които протичат в стоманите при различни режими на нагряване и охлаждане
 • Познава промяната на якостните показатели на стоманите след различни видове термообработка
 • Познава състава и влиянието върху свойствата на стоманите на използваните охлаждащи течности
 • Познава„значението и скоростта на нагряването и охлаждането
 • Познава значението на температурата на инструмента
 • Познава значението на смазванетона инструмента
 • Познава температурния интервал на гореща обработка на металите

ДА МОЖЕ:

 • Познава много добре опасностите,които може да предизвика работното оборудване
 • Поддържа параметрите на нормалната работна среда,като работи безопасно за собственото си здраве и за живота и здравето на другите работници
 • Поддържа работното си място всъответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ)
 • Използва подходящо работно облекло и лични предпазни средства,осигуряващи безопасно осъществяване на трудовия процес
 • Предотвратяв азамърсяването на околната среда
 • Проявява бърза и точна реакция при възникване на аварийнии извънредни ситуации
 • Избира правилния инструментариум взависимост от вида на конкретнат атрудова задача
 • Спазва ергономичните изисквания за разполагане на инструментариума на работното място„
 • Съобразява правилата за организиране на трудовата дейност с плана за производителност
 • Сравнява машиностроителните материали по техните механични и технологични свойства
 • Ползва препоръки за приложението на машиностроителните материали
 • Разчита правилно маркировката на материала
 • Разработва вярно маршрутна технология за обработване на несложен детайл
 • Ползва каталожна и справочна литература
 • Подбира вида на обработката в съответствие с поставените изисквания
 • Спазва технологичната последователност на обработките
 • Настройва прецизно машината за работа с предписан или избран режим на работа
 • Определя подходящите инструменти за работа на машината
 • Демонстрира начините за правилно установяване на инструменти към машината.
 • Спазва изискванията за правилна експлоатация на машината
 • Избира правилно методите за измерване на размери и отклонения от форма и разположение
 • Използва правилно измервателни инструменти при работа
 • Открива причините за дефекти и неточности при обработка
 • Прилага критериите за оценяване на точности качество
 • Обезопасява машините при спазване на инструкциите
 • Пуска в  действие и обслужва машините и съоръженията за гореща обработка
 • Извършва настройка,монтиране,демонтиране и регулировка на инструмента
 • Полага грижи за поддържане на машината в изправност
 • Открива причините за дефектите в детайлите и тяхното отстраняване
 • Разчита чертежите и технологичните карти
 • Определя твърдостта на стоманите по Бринел и Роквел
 • Работи с уреди,контролиращи параметри на технологичния процес
 • Използва измервателни инструменти
 • Произвежда годна продукция чрез обработване в горещо състояние

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2Информационни и комуникационни технологии16
3Материали и заготовки16
4Техническо чертане24
5Техническа механика24
6Електротехника и електроника16
7Приложни програмни продукти16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2128
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Топла обработка на металите64
2Машини за гореща обработка на металите32
 Общ брой на учебните часове за раздел А396
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Шлосерство24
2.Стругарство24
3Заваряване24
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Сглобяване и ремонт на съединения24
2.Металолеене80
3Пластична деформация на металите40
4Термична обработка на металите24
5Производствена практика    112
Общ брой на учебните часове за раздел А3280
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Фрезоване60
1.1Фрезоване теория30
1.2Фрезоване пратика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации теория30
2.2Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top