Начало » 5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост

5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210119
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210119 – “Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Познава употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й
 • Познава същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Познава различни доставчици на облачни услуги
 • Познава специализирани софтуерни програми в областта на машиностроенето
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Познава структурата на стопанските организации
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава видовете дейности
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава ефективното поведение при конфликти
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Познава и възпроизвежда съдържанието на технически документи
 • Знае видовете графични изображения – чертежи, схеми
 • Възпроизвежда условните обозначения
 • Познава основните машинни елементи
 • Познава начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и чертежи с неголяма сложност
 • Познава външните сили, натоварващи отделните елементи и машините като цяло
 • Разпознава стандартите при решение на техническите задачи
 • Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете техническа документация, включително съпътстващи производството документи (например заповед за изменение, протокол за междинно измерване на размери или величини и др.)
 • Изрежда различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в машиностроенето
 • Познава нормативните документи (разходни норми, качество на материалите и др.)
 • Изрежда действащите стандарти
 • Познава пазарните механизми
 • Идентифицира наличните материали, инструменти, приспособления за работа и поддръжка на машинния парк
 • Познава различните документи, съпътстващи производството
 • Изрежда последователността на обработване на техническата документация
 • Познава устройството и действието на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката – хидроагрегати и компресори, хидравлични и пневматични разпределители, вакуумни и хидравлични помпи
 • Знае методи за техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Дефинира закономерностите, на които се подчинява равновесието на течностите и газовете
 • Посочва величините, подлежащи на контрол
 • Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите
 • Описва предназначението, устройството и принципа на действие на хидро- и пневмомашините
 • Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните работни и силови машини
 • Познава законите за движение на флуидите
 • Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие, условното означаване на управляващите, регулиращите и спомагателните елементи на системите за хидро- и пневмомашините
 • Описва основните схеми на хидрозадвижване
 • Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава техническата документация, съпровождаща машините
 • Посочва основните машиностроителни материали
 • Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки
 • Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
 • Посочва дейности за поддържане изправността на машините
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава устройството и действието на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични пневматични изделия
 • Знае методи за техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Дефинира закономерностите, на които се подчиняват техническите средства и уреди на измерване
 • Посочва величините, подлежащи на контрол
 • Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите
 • Описва предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните работни и силови машини
 • Познава законите за движение на флуидите
 • Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава техническата документация, съпровождаща машините
 • Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Посочва основните машиностроителни материали
 • Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки
 • Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
 • Посочва дейности за поддържане изправността на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва техническа документация
 • Описва видовете материали и заготовки
 • Посочва необходимите машини и инструменти
 • Знае измервателните инструменти
 • Познава предназначението на шлосерските инструменти и приспособления
 • Познава различни предпазни средства
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва видовете технически документи
 • Описва видовете материали и заготовки
 • Посочва необходимите машини, приспособления и инструменти за изработване на детайли
 • Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им свойства
 • Познава същността на процесите за обработка на материалите
 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва техническа документация
 • Познава устройството и действието на универсалните металорежещи машини, както и приспособленията към тях
 • Познава режещите инструменти
 • Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им свойства
 • Познава изискванията за безопасност при работа
 • Описва техническа документация
 • Изброява физико-механичните свойства на материалите и тяхната заваряемост
 • Познава устройството и предназначението на заваръчните апарати
 • Познава технологията на заваряване
 • Познава техниките на безопасност при работа с електрически ток и заваръчна техника
 • Описва техническа документация
 • Познава приложението и функцията на измервателните инструменти, уреди и проверовъчни устройства
 • Познава различните системи за измерване
 • Познава предназначението и устройството на измервателните инструменти
 • Познава техниките на безопасност при работа с измервателни инструменти
 • Описва техническа документация
 • Познава видовете материали (метали и неметал) и техните свойства
 • Познава инструментите и приспособленията за сглобяване и разглобяване и начина им на действие
 • Посочва последователността на монтаж и демонтаж на модула
 • Познава принципа на работа на машината (приспособлението) за разработване на възела (изделието)
 • Обяснява методите за контрол
 • Познава нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава комплектността на машините и съоръженията
 • Обяснява устройството и познава принципа на действие на машини, съоръжения и инструменти
 • Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи
 • Познава основите на електротехниката и електрониката
 • Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и експлоатационни показатели на използваната техника
 • Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника
 • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава комплектността на машините съгласно ЗБУТ
 • Обяснява устройството на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи, и инструменти
 • Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи
 • Познава основите на електротехниката и електрониката
 • Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и експлоатационни показатели на използваната техника
 • Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника
 • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва техническа документация
 • Познава основни геометрични параметри на металорежещите инструменти и приспособления
 • Разпознава материали и заготовки и техните свойства
 • Описва режимите на машината за дълготрайна и качествена работа на инструмента
 • Познава смазващо-охлаждащите течности, използвани при работа на инструментите
 • Посочва инструменти и приспособления за получаване на качествени и количествени показатели
 • Описва правилата за безопасна работа
 • Описва техническа документация, включително схеми
 • Познава устройството и предназначението на хидравличните и пневматичните уредби, използвани в машиностроенето
 • Познава работните характеристики на уредбите, включени в системата
 • Познава флуидите и техните свойства
 • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Сравнява параметрите на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите по документация
 • Познава принципа на работа на оборудването
 • Знае качествените показатели, технологичните възможности и технически характеристики на използваната техника
 • Знае изискванията за безопасна работа
 • Познава методите за ремонт на детайли и възли
 • Посочва последователността на монтаж и демонтаж
 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд при отстраняване на повреди и аварии
 • Посочва необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и ремонт на съединения и предавки
 • Познава системите за ремонт и поддържане на машините и съоръженията
 • Назовава начините за проектиране на технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми
 • Описва техническа документация
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при ремонт на машини, уредби, съоръжения и инсталации
 • Познава методите за ремонт на детайли и възли
 • Описва технологичната последователност при изпълнение на ремонтната дейност
 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация
 • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при проверка и настройване след ремонтни дейности
 • Познава диагностичните признаци на техниката
 • Изрежда контролните параметри и качествени показатели на ремонтираните обекти
 • Познава измервателната техника
 • Познава технически документи
 • Описва видовете материали и заготовки
 • Посочва необходимите машини и инструменти
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава правилата за точност на измервателната техника
 • Разчита техническа документация
 • Сравнява отчетените резултати
 • Познава приложението и функцията на измервателните и проверовъчни устройства
 • Познава различните системи за измерване
 • Следи за основни геометрични размери или параметри на измервателните инструменти
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в машиностроенето
 • Познава нормативните документи
 • Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Изброява методи за контрол на ремонта
 • Познава документите, оценяващи годността на ремонта на изделието
 • Описва последователността на ремонта
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Изброява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава нормативните документи за упражняване на дейността
 • Знае работата на машините, уредите и съоръженията
 • Познава измервателната апаратура
 • Посочва последователността на работа на реалното работно място
 • Разчита техническа документация
 • Познава технологичните процеси за производство на текстил
 • Знае суровините и материалите
 • Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
 • Описва начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
 • Описва устройството и действието на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил – ширити, сърма и нетъкан текстил, дюшеци и матраци и др.
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за десениране на текстил
 • Описва дейности за поддържане изправността на машините
 • Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Познава етапите на производството
 • Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата промишленост
 • Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
 • Изброява възможните повреди
 • Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Разчита техническа документация
 • Познава технологичните процеси за производство на текстил
 • Знае суровините и материалите
 • Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
 • Описва начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за обработване и шаблониране на кожи
 • Описва устройството и действието на машините и съоръженията за производство на изкуствени кожи
 • Описва дейности за поддържане изправността на машините
 • Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Познава етапите на производството
 • Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата промишленост
 • Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
 • Изброява възможните повреди
 • Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Разчита техническа документация
 • Познава технологичните процеси за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
 • Знае суровините и материалите
 • Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
 • Описва начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
 • Описва устройството и действието на машини, линии и съоръжения за разкрояване, шиене, включително шевни автомати и полуавтомати за декоративни и обшиващи бодови и обшиващи верижни редове на изделия от текстил и кожи – облекла, тапицерии, шапки и др.
 • Описва дейности за поддържане изправността на машините
 • Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Познава етапите на производството
 • Познава принципа на работа на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
 • Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
 • Изброява възможните повреди
 • Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Разчита техническа документация
 • Познава технологичните процеси за гладене и химическо чистене
 • Знае суровините и материалите
 • Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
 • Описва устройството и действието на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
 • Описва дейности за поддържане изправността на машините
 • Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Познава етапите на производството
 • Познава принципа на работа на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
 • Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
 • Изброява възможните повреди
 • Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Знае суровините и енергийните източници за производството на дървесината
 • Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
 • Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
 • Познава различните видове машини и съоръжения, използвани в дървообработващата и в мебелната промишленост
 • Описва устройството и действието на машините за обработване на дървесина и плочести материали
 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат при производството
 • Познава технологичните процеси и закономерностите за управлението им
 • Познава етапите на производството
 • Познава принципа на работа на машини за обработване на дървен материал
 • Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
 • Изброява възможните повреди
 • Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
 • В състояние е да направи качествен анализ на разходите за производство и да формулира предложения за тяхното оптимизиране
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на казуси
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Организира дейностите
 • Спазва и следи етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на ефективна работна среда
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)
 • Използва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)
 • Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
 • Намира информация в конструктивна и технологична документация
 • Прилага техниките за изработване на техническа документация, като намира информация от хартиен или електронен носител
 • Създава техническа документация (конструкторска и технологична)
 • Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява детайли и чертежи
 • Спазва изискванията за проектиране на детайли
 • Ползва различни софтуерни продукти в своята работа
 • Геометрично моделира машиностроителни детайли или сглобена единица посредством определена програмна система
 • Определя опорните реакции и вътрешните реакции на конструкцията
 • Работи със справочна литература (стандарти и други документи)
 • Подбира материали, инструменти и резервни части
 • Пресмята нужните количества при изготвянето на заявки за необходимите материали, инструменти и стандартизирани изделия
 • Прилага програмните продукти при създаване на документите
 • Попълва формуляри/бланки за заявки
 • Попълва текущи документи
 • Съставя отчетна документация
 • Маркира програма за изготвяне на съответния документ
 • Разчита учебна, техническа и справочна литература
 • Прилага усвоените знания за решаване на задачи с практическа насоченост
 • Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване
 • Определя техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Подбира учебна, техническа и справочна литература
 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация
 • Подбира режещи и измервателни инструменти
 • Избира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Открива неизправностите в машините
 • Избира методи за проверка на изправността на машините
 • Определя реалното състояние на машините
 • Избира методи за възстановяване изправността на машините
 • Избира, поддържа и експлоатира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Прилага основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване
 • Определя екологичните изисквания и привеждането им при организиция на работното място
 • Разчита учебна, техническа и справочна литература
 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация
 • Подбира режещи и измервателни инструменти
 • Избира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Открива неизправностите на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Избира методи за проверка на изправността на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Определя реалното състояние на апаратурата
 • Избира методи за възстановяване изправността на апаратурата, като спазва екологичните изисквания при организация на работното място
 • Използва техническа документация
 • Работи с ръчни инструменти
 • Работи с машини и уреди
 • Ползва лични предпазни средства
 • Разчита техническа документация
 • Изпълнява ръчни операции с ръчни инструменти и приспособления
 • Работи със стационарни и преносими инструменти
 • Изпълнява машинни операции с приспособления и инструменти за получаване на форми и профилни повърхнини (щамповане, щанцоване/изтегляне, пластична деформация)
 • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • Използва техническа документация
 • Настройва универсален струг, фрезови машини, шлифовъчни машини
 • Настройва и поддържа пресови и щанцови автомати
 • Ползва измервателните инструменти
 • Поддържа параметрите на стругарски нож и фрезови инструменти за заточване
 • Работи с измервателни инструменти
 • Проследява геометричните параметри на формообразуващите инструменти
 • Работи с щанцовъчно оборудване
 • Работи с пресово оборудване
 • Използва техническа документация
 • Работи със заваръчно оборудване
 • Настройва и поддържа параметрите за заваряване – сила на ток, напрежение и скорост на заваряване
 • Контролира качеството на шева
 • Използва лични предпазни средства
 • Борави с техническата документация (чертежи/проверовъчни протоколи, указания за работа с уредите)
 • Настройва измервателните инструменти и уреди
 • Измерва размери и параметри
 • Попълва проверовъчен протокол
 • Дава оценка за измерените параметри
 • Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител
 • Използва видовете материали
 • Използва ръчни и механизирани инструменти и приспособления
 • Открива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски
 • Сглобява възела в последователност за монтаж и демонтаж
 • Извършва разработване на модула
 • Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване на модула
 • Спазва показателите за ефективна работа на машините и работното оборудване
 • Преценява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани, предпазители и др.) и наличността на необходимите приспособления и инструменти
 • Проверява изправността на машините и работното оборудване
 • Установява стартовата позиция на машината (комплектност на инструменти, проверка на програмата)
 • Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности
 • Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител
 • Проверява комплектността на техниката съгласно ЗБУТ
 • Проверява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани, предпазители и др.)
 • Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности
 • Попълва отчетна документация
 • Използва инструментите по предназначение
 • Контролира геометричните параметри на инструментите
 • Закрепва инструмента според изискванията
 • Използва предписаните смазващо-охлаждащи течности при работа на инструментите
 • Следи режимите на работа на машината за дълготрайна работа на инструмента
 • Прилага технологията за ремонт на инструментите
 • Разчита техническа документация, включително схеми
 • Работи с документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
 • Проверява херметичността на инсталациите
 • Следи дебита на флуида
 • Регулира работното налягане и дебита
 • Следи нивото на флуида и при необходимост долива
 • Сменя хидравличното масло при изчерпване на ресурса му
 • Подменя филтриращите елементи
 • Следи режимите на работа на хидро- и пневмотехниката
 • Попълва отчетна документация
 • Борави с техническа документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
 • Прилага методите за дефектация на детайли и възли
 • Диагностицира машините, уредбите, съоръженията и инсталациите.
 • Извършва оценка на резултатите от конкретното измерване/оценяване Прави заключение за годност на детайлите и възлите
 • Работи с техническа документация (включително стандарти, нормали и др.) на хартиен и електронен носител
 • Открива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски
 • Извършва разглобяване на модула
 • Диагностицира повредения механизъм и възел
 • Отстранява повредата, като заменя авариралия/те детайл/и или модули
 • Сглобява модулите
 • Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител
 • Прилага методите за планиране на ремонтни дейности
 • Съставя и попълва планова и текуща документация, свързана с дейността
 • Открива дефектите в детайли и възли
 • Избира методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки;
 • Възстановява детайли, съединения и предавки до степен на експлоатационна годност
 • Избира необходимите инструменти и приспособления за ремонт
 • Монтира възстановените или нови детайли или модули
 • Извършва разработване на модула
 • Контролира и оценява качеството на сглобените единици
 • Прилага методите за диагностика и измерване на параметрите, формиращи точностните показатели на изделията
 • Регулира механизмите и машините след ремонт
 • Попълва текуща документация
 • Избира уреди и инструменти за контрол
 • Използва различни контролно-измервателни инструменти и приспособления при извършване на проверка, настройване, междинен и окончателен контрол
 • Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване на модула
 • Използва техническа документация на хартиен и електронен носител
 • Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.
 • Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
 • Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали и суровини
 • Контролира използването на оборудването
 • Прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при следене точността на работа с измервателна и контролна апаратура
 • Следи за отклоненията на основните геометрични размери и параметри на измервателната техника
 • Заточва инструменти
 • Контролира изработените детайли и модули
 • Подбира измервателните инструменти
 • Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация
 • Оценява годността на измерените величини
 • Анализира отклоненията от геометричните размери и посочва начините за корекция
 • Попълва отчетна документация
 • Избира методи за контрол на ремонта
 • Оценява визуално качеството на ремонта на изделието
 • Прави необходимите измервания
 • Спазва технологичната дисциплина
 • Прави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
 • Работи със справочна литература, включително и на електронен носител
 • Спазва трудовата дисциплина
 • Поддържа чисто работното си място
 • Работи с техническа документация
 • Използва измервателна техника
 • Анализира измерените величини
 • Попълва отчетна документация
 • Прилага дейности за проверка на функционалното състояние
 • Разпознава неизправностите в машините
 • Борави с технически средства – измервателни уреди, средства и приспособления
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Определя реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
 • Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил
 • Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил
 • Работи със справочна литература
 • Разчита техническа документация
 • Избира машиностроителни материали
 • Осъществява технически измервания
 • Извършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство на текстил и изделия от текстил
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Настройва и регулира съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил след ремонт и сглобяване
 • Проектира технологични процеси за ремонт на машините и съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил
 • Прилага дейности за проверка на функционалното състояние
 • Разпознава неизправностите в машините
 • Борави самостоятелно с технически средства – измервателни уреди, средства и приспособления
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Определя реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
 • Избира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи
 • Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи
 • Работи със справочна литература
 • Разчита техническа документация
 • Избира машиностроителни материали
 • Осъществява технически измервания
 • Извършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство на машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Настройва и регулира машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи след ремонт и сглобяване
 • Проектира технологични процеси за ремонт на машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи
 • Прилага дейности за проверка на функционалното състояние на оборудването
 • Разпознава неизправностите в машините
 • Борави самостоятелно с технически средства – измервателни уреди, средства и приспособления
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Избира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
 • Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
 • Определя реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
 • Работи със справочна литература
 • Разчита техническа документация
 • Избира машиностроителни материали
 • Осъществява технически измервания
 • Извършва сглобяване и разглобяване на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене, включително шевни автомати и полуавтомати за декоративни и обшиващи бодови и обшиващи верижни редове на изделия от текстил и кожи
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Настройва и регулира машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи след ремонт и сглобяване
 • Проектира технологични процеси за ремонт на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
 • Прилага дейности за проверка на функционалното състояние на оборудването
 • Разпознава неизправностите в машините
 • Борави с технически средства – измервателни уреди, средства и приспособления
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Избира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
 • Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
 • Работи със справочна литература
 • Разчита техническа документация
 • Избира машиностроителни материали
 • Осъществява технически измервания
 • Извършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
 • Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
 • Настройва и регулира машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
 • Проектира технологични процеси за ремонт на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
 • Работи със справочна литература
 • Разчита чертежи и технологична документация
 • Избира машиностроителни материали
 • Извършва технически измервания
 • Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините за обработване на дървен материал
 • Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините за обработване на дървен материал
 • Работи със справочна литература
 • Разчита техническа документация
 • Избира машиностроителни материали
 • Осъществява технически измервания
 • Извършва сглобяване и разглобяване на машини за обработване на дървен материал

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
2.Техническо чертане32
3Материали и заготовки24
4Техническа механика32
5Електротехника и електроника24
6Приложни програмни продукти24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2168
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Машинни елементи32
2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения16
3Суровини и материали16
4Машини и съоръжения в промишлеността80
5Технология на производствoто в промишлеността32
6Автоматизация на производството16
7Проектиране32
8Диагностика и контрол24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3248
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Шлосерство24
..Стругарство32
 Заваряване32
 Общ брой на учебните часове за раздел А288
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Сглобяване и ремонт на съединения56
2Измервателна лаборатория40
3Технология на производствата64
4Ремонт на машини и съоръжения40
5Диагностика и контрол40
6Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3372
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
.1.Фрезоване60
1.1Фрезоване теория30
1.2Фрезоване практика30
2Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации теория30
2.2.Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top