Начало » 5210117 Технология на машиностроенето

5210117 Технология на машиностроенето

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТехнология на машиностроенето
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210117
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА656
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210117 – “Технология на машиностроенето”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • здравословните и безопасни условия на труд;
 • правилата за изготвяне на машиностроителни чертежи в съответствие с ЕСКД;
 • правилата за настройка и работа с САD системи;
 • основните конструкционни материали; основите на теоретичната механика, съпротивлението на материалите, машинните елементи, електротехниката и електрониката;
 • принципите на работа на струговите и фрезовите машини и използваните режими на работа, както и основните приспособления и инструменти;
 • технологията на изработка на детайли от различни конструкционни материали;
 • начините на измерване с основните измервателни инструменти.

ДА МОЖЕ:

 • да разчита, да използва и да съставя машиностроителни чертежи в съответствие с българските държавни стандарти;
 • да работи с основните измервателни инструменти;
 • да работи с операционната среда windows  и програмите Word и Ехсе1;
 • да настройва и управлява визуализацията в програмата Autocad;
 • да изчертава, редактира, надписва и оразмерява чертежи с помощта на вградените функции и помощни средства на програмата autocad;
 • да оформя, запаметява в електронен вид и отпечатва върху принтер/плотер цялостно подготвен за печат чертеж;
 • да създава и редактира тримерни тела и повърхности;
 • да създава фотореал и етични тримерни картини;
 • да съставят технологии за обработка на детайли;
 • да може да работи на универсални металорежещи и металообработващи машини, да ги настройва;
 • осигурява здравословни и безопасни условия на труд;
 • ръководи и/или проектира и конструира детайли, възли за машини, механични инсталации и съоръжения съобразно действащите стандарти в машиностроенето;
 • открива и отстранява възникнали повреди в машините, съоръженията, апаратурата и оборудването;
 • установява причините за възникналите аварии;
 • осигурява условия за надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация на видовете оборудване, инсталации, установки, машини и приспособления;
 • изготвя заявки за доставка на резервни части, материали, инструменти, съобразно работното оборудване;
 • установява причините за преждевременно износване на детайли и възли, анализира причините, предлага дейности за намаляване;
 • извършва периодични прегледи и прави предложения за планови ремонти;
 • ремонтира (подменя) аварирали възли и детайли;
 • организира и контролира изработване на детайли;
 • изработва детайли на конвенционални металорежещи машини
 • ремонтира универсални металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.),
 • ремонтира машини за нарязване на: резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им,
 • ремонтира машини и съоръжения в хидро- и певмотехниката,
 • ремонтира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

 НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ    Теория  Практика  Общо
АЗадължителна професионална подготовка  36 36
1Здравословни и безопасни условия за труд12 12
2Икономика12 12
3Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество12 12
БОтраслова професионална подготовка  210 210
1Чужд език по професията24 24
2Техническо чертане24 24
3Материали и заготовки24 24
4Техническа механика90 90
5Електротехника и електроника24 24
6Приложни програмни продукти24 24
ВСпецифична професионална подготовка  234480714
1Технология на ремонта и сглобяване на машини и съоръжения325890
2Металорежещи машини и инструменти54054
3Диагностика и контрол18018
4Технология на машиностроенето24024
5Настройване, изпитване и експлоатация на металорежещи машини405696
6Автоматизация на производството30030
7Общо метална практика – шлосерство и стругарство и заваряване0120120
8Сглобяване и ремонт на съединения03030
9Машиностроителна лаборатория.04848
10Измервателна лаборатория04848
11Технологични процеси в машиностроенето36 36
12Производствена практика 120120
Scroll to Top