Начало » 5210105 Машини и системи с ЦПУ

5210105 Машини и системи с ЦПУ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и системи с ЦПУ
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210105
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210105 – “Машини и системи с ЦПУ

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
 • Познава употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й
 • Познава същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Познава различни доставчици на облачни услуги
 • Познава специализирани софтуерни програми в областта на машиностроенето
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
 • Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови технологии
 • Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности
 • Познава структурата на стопанските организации
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 •  Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава видовете дейности
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава ефективното поведение при конфликти
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Познава и възпроизвежда съдържанието на технически документи
 • Знае видовете графични изображения – чертежи, схеми
 • Възпроизвежда условните обозначения
 • Познава основните машинни елементи
 • Познава начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и чертежи с неголяма сложност
 • Познава външните сили, натоварващи отделните елементи и машините като цяло
 • Разпознава стандартите при решение на техническите задачи
 • Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете техническа документация, включително съпътстващи производството документи (например заповед за изменение, протокол за междинно измерване на размери или величини и др.)
 • Изрежда различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в машиностроенето
 • Познава нормативните документи (разходни норми, качество на материалите и др.)
 • Изрежда действащите стандарти
 • Познава пазарните механизми
 • Идентифицира наличните материали, инструменти, приспособления за работа и поддръжка на машинния парк
 • Познава различните документи, съпътстващи производството
 • Изрежда последователността на обработване на техническата документация
 • Познава устройството и действието на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката – хидроагрегати и компресори, хидравлични и пневматични разпределители, вакуумни и хидравлични помпи
 • Знае методи за техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Дефинира закономерностите, на които се подчинява равновесието на течностите и газовете
 • Посочва величините, подлежащи на контрол
 • Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите
 • Описва предназначението, устройството и принципа на действие на хидро- и пневмомашините
 • Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните работни и силови машини
 • Познава законите за движение на флуидите
 • Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие, условното означаване на управляващите, регулиращите и спомагателните елементи на системите за хидро- и пневмомашините
 • Описва основните схеми на хидрозадвижване
 • Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава техническата документация, съпровождаща машините
 • Посочва основните машиностроителни материали
 • Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки
 •  Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
 • Посочва дейности за поддържане изправността на машините
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава устройството и действието на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични пневматични изделия
 • Знае методи за техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Дефинира закономерностите, на които се подчиняват техническите средства и уреди на измерване
 • Посочва величините, подлежащи на контрол
 • Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите
 • Описва предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните работни и силови машини
 • Познава законите за движение на флуидите
 • Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава техническата документация, съпровождаща машините
 • Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Посочва основните машиностроителни материали
 • Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки
 • Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
 • Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
 • Посочва дейности за поддържане изправността на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва техническа документация
 • Описва видовете материали и заготовки
 • Посочва необходимите машини и инструменти
 • Знае измервателните инструменти
 • Познава предназначението на шлосерските инструменти и приспособления
 • Познава различни предпазни средства
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва видовете технически документи
 • Описва видовете материали и заготовки
 • Посочва необходимите машини, приспособления и инструменти за изработване на детайли
 • Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им свойства
 • Познава същността на процесите за обработка на материалите
 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва техническа документация
 • Познава устройството и действието на универсалните металорежещи машини, както и приспособленията към тях
 • Познава режещите инструменти
 • Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им свойства
 • Познава изискванията за безопасност при работа
 • Описва техническа документация
 • Изброява физико-механичните свойства на материалите и тяхната заваряемост
 • Познава устройството и предназначението на заваръчните апарати
 • Познава технологията на заваряване
 • Познава техниките на безопасност при работа с електрически ток и заваръчна техника
 • Описва техническа документация
 • Познава приложението и функцията на измервателните инструменти, уреди и проверовъчни устройства
 • Познава различните системи за измерване
 • Познава предназначението и устройството на измервателните инструменти
 • Познава техниките на безопасност при работа с измервателни инструменти
 • Описва техническа документация
 • Познава видовете материали (метали и неметал) и техните свойства
 • Познава инструментите и приспособленията за сглобяване и разглобяване и начина им на действие
 • Посочва последователността на монтаж и демонтаж на модула
 • Познава принципа на работа на машината (приспособлението) за разработване на възела (изделието)
 • Обяснява методите за контрол
 • Познава нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава комплектността на машините и съоръженията
 • Обяснява устройството и познава принципа на действие на машини, съоръжения и инструменти
 • Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи
 • Познава основите на електротехниката и електрониката
 • Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и експлоатационни показатели на използваната техника
 • Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника
 • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава комплектността на машините съгласно ЗБУТ
 • Обяснява устройството на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи, и инструменти
 • Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи
 • Познава основите на електротехниката и електрониката
 • Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и експлоатационни показатели на използваната техника
 • Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника
 • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Описва техническа документация
 • Познава основни геометрични параметри на металорежещите инструменти и приспособления
 • Разпознава материали и заготовки и техните свойства
 • Описва режимите на машината за дълготрайна и качествена работа на инструмента
 • Познава смазващо-охлаждащите течности, използвани при работа на инструментите
 • Посочва инструменти и приспособления за получаване на качествени и количествени показатели
 • Описва правилата за безопасна работа
 • Описва техническа документация, включително схеми
 • Познава устройството и предназначението на хидравличните и пневматичните уредби, използвани в машиностроенето
 • Познава работните характеристики на уредбите, включени в системата
 • Познава флуидите и техните свойства
 • Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Сравнява параметрите на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите по документация
 • Познава принципа на работа на оборудването
 • Знае качествените показатели, технологичните възможности и технически характеристики на използваната техника
 • Знае изискванията за безопасна работаПознава методите за ремонт на детайли и възли
 • Посочва последователността на монтаж и демонтаж
 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд при отстраняване на повреди и аварии
 • Посочва необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и ремонт на съединения и предавкиПознава системите за ремонт и поддържане на машините и съоръженията
 • Назовава начините за проектиране на технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми
 • Описва техническа документация
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на трудОписва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при ремонт на машини, уредби, съоръжения и инсталации
 • Познава методите за ремонт на детайли и възли
 • Описва технологичната последователност при изпълнение на ремонтната дейност
 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация
 • Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при проверка и настройване след ремонтни дейности
 • Познава диагностичните признаци на техниката
 • Изрежда контролните параметри и качествени показатели на ремонтираните обекти
 • Познава измервателната техника
 • Познава технически документи
 • Описва видовете материали и заготовки
 • Посочва необходимите машини и инструменти
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава правилата за точност на измервателната техника
 • Разчита техническа документация
 • Сравнява отчетените резултати
 • Познава приложението и функцията на измервателните и проверовъчни устройства
 • Познава различните системи за измерване
 • Следи за основни геометрични размери или параметри на измервателните инструменти
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни елементи, използвани в машиностроенето
 • Познава нормативните документи
 • Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Изброява методи за контрол на ремонта
 • Познава документите, оценяващи годността на ремонта на изделието
 • Описва последователността на ремонта
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Изброява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава нормативните документи за упражняване на дейността
 • Знае работата на машините, уредите и съоръженията
 • Познава измервателната апаратура
 • Посочва последователността на работа на реалното работно мястоЗнае същността и принципа на работа на системите за ЦПУ при управление на различните металорежещи машини
 • Познава същността на програмирането (последователно записване по определена методика на геометричната, технологичната и служебната информация, като команди за движение, подаване, обороти, надлъжни и радиусни корекции, на специален машинен език)
 • Описва предварителната подготовка на системите за работа
 • Знае структурните елементи на програмата за управление и съдържанието им
 • Знае необходимите команди за програмиране на размерната и технологичната информация за конкретни системи за програмиране
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава предназначението и техническите възможности на металорежещи машини с ЦПУ
 •  Описва дискретност на преместванията
 • Познава блокова схема (металорежеща машина, припасваща част, устройство за ЦПУ, елементи за обратна връзка)
 • Познава структурите за управление на системите за ЦПУ
 • Знае начините за управление на работните органи
 • Знае технологичната подготовка и настройка за обработка на несложни детайли с различна геометрична форма на подходящи металорежещи машини с ЦПУ
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Знае как се прави аналитично описание на контура на детайла, като линии, точки и други геометрични елементи от чертежа
 • Познава необходимата технологична и служебна информация, каталози на инструментите и справочници
 • Знае видовете команди и използването им в определена последователност
 • Познава програмоносителите и как се прави запис върху тях
 • Знае средствата за контрол и окончателния клас обработка на повърхнините
 • Сравнява показателите при графично проиграване на програмата
 • Познава начините за редактиране
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Дефинира нивата на автоматизация при разработване на управляващи програми
 • Познава видовете премествания на инструментите
 • Обяснява технологичните команди
 • Знае как се формират преходите в зададени зони чрез компютър
 • Познава системи от диалогов тип
 • Описва системи с функции за автоматично пресмятане на характерни точки от детайла
 • Обяснява как системите определят автоматично режимите на рязане
 • Познава системи, снабдени с графичен дисплей
 • Обяснява как чрез графично проиграване на програмата се намаляват възможностите за брак
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава техническата документация, свързана с чертежи на различни видове детайли за обработване
 • Описва графична схема с координатно оразмеряване на координатите на характерни точки за различните детайли
 • Знае какво е база и координатно начало
 • Познава видовете приспособления за различните машини
 • Обяснява начините за базиране и установяване на различните детайли
 • Познава видовете инструменти за обработване на различни групи отвори, контури, равнинни повърхнини и съчетания от тях
 • Знае режимите на рязане (обороти, подаване) за избраните режещи инструменти
 • Познава измервателните инструменти за различните видове обработени повърхнини
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на трудЗнае видовете стругови машини с ЦПУ, възможностите и приложението им
 • Познава системите за ЦПУ на стругови машини
 • Описва предварителната подготовка и настройка за работа на струговите машини с ЦПУ
 • Познава координатните системи на машините
 • Знае основните възли на струговите машини с ЦПУ
 • Обяснява конструктивните и кинематичните особености на струговите машини с ЦПУ
 • Дефинира настройката и етапите на работа
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава видовете пробивно-фрезови машини с ЦПУ
 • Знае системите за програмно управление на фрезови машини с ЦПУ
 • Описва предварителната подготовка за работа и настройка на пробивно-фрезови машини с ЦПУ
 • Познава координатните системи на фрезовите машини с ЦПУ
 • Знае основните възли на фрезови машини с ЦПУ
 • Обяснява конструктивните и кинематичните особености на фрезови машини с ЦПУ
 • Дефинира етапите на работа
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава видовете шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Знае системите за програмно управление на шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Описва предварителната подготовка за работа и настройка на шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Познава координатните системи на шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Знае основните възли на шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Обяснява конструктивните и кинематичните особености на шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Дефинира етапите на работа
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Знае основните шлосерски операции
 • Познава технологията на разглобяване и сглобяване на съединения и предавки
 • Знае различни контролно-измервателни инструменти и приспособления
 • Познава режещи и монтажни инструменти
 • Обяснява използването на суровини, материали и енергия
 • Познава изискванията на техническата и технологичната документация
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава видовете принадлежности за машини с ЦПУ
 • Знае изискванията на техническата и технологичната документация при сглобяване и разглобяване
 • Познава разновидностите на режещи и монтажни инструменти
 • Описва устройството на контролно-измервателните инструменти
 • Обяснява схеми за измерване и контрол
 • Познава методите за сглобяване и разглобяване на детайли, възли и механизми
 • Знае правилата за здравословни и безопасни условия на труд при монтаж и демонтаж на възли и изделия
 • Знае видовете инструментална и технологична екипировка за машините с ЦПУ
 • Познава физико-механичните свойства на основните машиностроителни материали, от които са направени
 • Описва методите за почистване на детайлите и за причините за дефектиране
 • Знае начините за диагностициране на възлите и механизмите
 • Познава методите за възстановяване на инструменти, съединения и предавки
 • Обяснява технологичния процес при ремонт (разглобяване и сглобяване) на инструментална и технологична екипировка
 • Знае инструментите за разглобяване и сглобяване
 • Познава инструментите за измерване на присъединителните повърхнини
 • Знае методите за междинен и окончателен контрол на ремонта
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Знае разновидностите на автоматични линии за обработване на детайли
 • Познава методите за техническо обслужване на една автоматична линия за обработване на детайли
 • Знае конструктивните и кинематичните особености
 • Обяснява методите за диагностика на механизмите и възлите
 • Познава методите за разглобяване и сглобяване на детайли и възли
 • Познава начините за контрол
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Знае принципа на работа на автоматичните линии за сглобяване
 • Познава технологичното предназначение на автоматичните линии за един или няколко вида операции
 • Обяснява типа на прилаганото оборудване на автоматичните линии за сглобяване според вида на машините в тях
 • Сравнява конструктивните и кинематичните особености на транспортиращите системи
 • Познава методите за техническо обслужване и поддържане
 • Познава методите за разглобяване и сглобяване на възли и механизми
 • Знае начините за контрол
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на трудЗнае разновидности на промишлени роботи и манипулатори
 • Познава начините за задвижване и управление на манипулаторите и роботите
 • Обяснява геометрията на движението на осите на отделните звена
 • Познава методите за координиране на движенията
 • Познава методите за техническо обслужване и поддържане
 • Познава методите за разглобяване и сглобяване на манипулатори и роботи
 • Знае начините за контрол
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Знае структурно-компановъчни схеми на агрегатни машини според вида и размерите на обработваемите детайли
 • Познава нормализирани елементи, инструменти и приспособления, използвани при агрегатни машини
 • Сравнява хидро- и електрозадвижванията
 • Знае методи за избор на рационални схеми или за преустройство на съществуващи и създаване на пренастройваеми агрегатни машини
 • Обяснява начините за правилна експлоатация на агрегатните машини
 • Описва методите за възстановяване на функционалното състояние на машините
 • Познава методите за разглобяване и сглобяване на агрегатни машини
 • Познава начините за контрол
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Знае разновидностите на автоматични и полуавтоматични металообработващи машини за обработване на детайли
 • Познава методите за техническо обслужване на една автоматична или полуавтоматична машина за обработване на детайли
 • Знае конструктивните и кинематичните особености
 • Описва методите за диагностика на механизмите и възлите
 • Познава методите за разглобяване и сглобяване на детайли и възли в полуавтоматичните и автоматичните машини
 • Знае начините за контрол
 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
 • В състояние е да направи качествен анализ на разходите за производство и да формулира предложения за тяхното оптимизиране
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
 • Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Възпроизвежда записано цифрово съдържаниеИзползва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
 • Използва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно банкиране, взаимодействие с институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
 • Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергияИзбира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на казуси
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Организира дейностите
 • Спазва и следи етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на ефективна работна среда
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)
 • Използва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)
 • Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
 • Намира информация в конструктивна и технологична документация
 • Прилага техниките за изработване на техническа документация, като намира информация от хартиен или електронен носител
 • Създава техническа документация (конструкторска и технологична)
 • Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява детайли и чертежи
 • Спазва изискванията за проектиране на детайли
 • Ползва различни софтуерни продукти в своята работа
 • Геометрично моделира машиностроителни детайли или сглобена единица посредством определена програмна система
 • Oпределя опорните реакции и вътрешните реакции на конструкцията
 • Работи със справочна литература (стандарти и други документи)
 • Подбира материали, инструменти и резервни части
 • Пресмята нужните количества при изготвянето на заявки за необходимите материали, инструменти и стандартизирани изделия
 • Прилага програмните продукти при създаване на документите
 • Попълва формуляри/бланки за заявки
 • Попълва текущи документи
 • Съставя отчетна документация
 • Маркира програма за изготвяне на съответния документ
 • Разчита учебна, техническа и справочна литература
 • Прилага усвоените знания за решаване на задачи с практическа насоченост
 • Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване
 • Определя техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Подбира учебна, техническа и справочна литература
 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация
 • Подбира режещи и измервателни инструменти
 • Избира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Открива неизправностите в машините
 • Избира методи за проверка на изправността на машините
 • Определя реалното състояние на машините
 • Избира методи за възстановяване изправността на машините
 • Избира, поддържа и експлоатира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Прилага основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване
 • Определя екологичните изисквания и привеждането им при организиция на работното място
 • Разчита учебна, техническа и справочна литература
 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация
 • Подбира режещи и измервателни инструменти
 • Избира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
 • Открива неизправностите на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Избира методи за проверка на изправността на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Определя реалното състояние на апаратурата
 • Избира методи за възстановяване изправността на апаратурата, като спазва екологичните изисквания при организация на работното място
 • Използва техническа документация
 • Работи с ръчни инструменти
 • Работи с машини и уреди
 • Ползва лични предпазни средства
 • Разчита техническа документация
 • Изпълнява ръчни операции с ръчни инструменти и приспособления
 • Работи със стационарни и преносими инструменти
 • Изпълнява машинни операции с приспособления и инструменти за получаване на форми и профилни повърхнини (щамповане, щанцоване/изтегляне, пластична деформация)
 • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • Използва техническа документация
 • Настройва универсален струг, фрезови машини, шлифовъчни машини
 • Настройва и поддържа пресови и щанцови автомати
 • Ползва измервателните инструменти
 • Поддържа параметрите на стругарски нож и фрезови инструменти за заточване
 • Работи с измервателни инструменти
 • Проследява геометричните параметри на формообразуващите инструменти
 • Работи с щанцовъчно оборудване
 • Работи с пресово оборудванe
 • Използва техническа документация
 • Работи със заваръчно оборудване
 • Настройва и поддържа параметрите за заваряване – сила на ток, напрежение и скорост на заваряване
 • Контролира качеството на шева
 • Използва лични предпазни средства
 • Борави с техническата документация (чертежи/проверовъчни протоколи, указания за работа с уредите)
 • Настройва измервателните инструменти и уреди
 • Измерва размери и параметри
 • Попълва проверовъчен протокол
 • Дава оценка за измерените параметри
 • Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител
 • Използва видовете материали
 • Използва ръчни и механизирани инструменти и приспособления
 • Открива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски
 • Сглобява възела в последователност за монтаж и демонтаж
 • Извършва разработване на модула
 • Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване на модула
 • Спазва показателите за ефективна работа на машините и работното оборудване
 • Преценява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани, предпазители и др.) и наличността на необходимите приспособления и инструменти
 • Проверява изправността на машините и работното оборудване
 • Установява стартовата позиция на машината (комплектност на инструменти, проверка на програмата)
 • Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности
 • Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител
 • Проверява комплектността на техниката съгласно ЗБУТ
 • Проверява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани, предпазители и др.)
 • Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности
 • Попълва отчетна документация
 • Използва инструментите по предназначение
 • Контролира геометричните параметри на инструментите
 • Закрепва инструмента според изискванията
 • Използва предписаните смазващо-охлаждащи течности при работа на инструментите
 • Следи режимите на работа на машината за дълготрайна работа на инструмента
 • Прилага технологията за ремонт на инструментите
 • Разчита техническа документация, включително схеми
 • Работи с документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
 • Проверява херметичността на инсталациите
 • Следи дебита на флуида
 • Регулира работното налягане и дебита
 • Следи нивото на флуида и при необходимост долива
 • Сменя хидравличното масло при изчерпване на ресурса му
 • Подменя филтриращите елементи
 • Следи режимите на работа на хидро- и пневмотехниката
 • Попълва отчетна документация
 • Борави с техническа документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
 • Прилага методите за дефектация на детайли и възли
 • Диагностицира машините, уредбите, съоръженията и инсталациите.
 • Извършва оценка на резултатите от конкретното измерване/оценяване. Прави заключение за годност на детайлите и възлите
 • Работи с техническа документация (включително стандарти, нормали и др.) на хартиен и електронен носител
 • Открива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски
 • Извършва разглобяване на модула
 • Диагностицира повредения механизъм и възел
 • Отстранява повредата, като заменя авариралия/те детайл/и или модули
 • Сглобява модулите
 • Работи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и електронен носител
 • Прилага методите за планиране на ремонтни дейности
 • Съставя и попълва планова и текуща документация, свързана с дейността
 • Открива дефектите в детайли и възли
 • Избира методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки;
 • Възстановява детайли, съединения и предавки до степен на експлоатационна годност
 • Избира необходимите инструменти и приспособления за ремонт
 • Монтира възстановените или нови детайли или модули
 • Извършва разработване на модула
 • Контролира и оценява качеството на сглобените единици
 • Прилага методите за диагностика и измерване на параметрите, формиращи точностните показатели на изделията
 • Регулира механизмите и машините след ремонт
 • Попълва текуща документация
 • Избира уреди и инструменти за контрол
 • Използва различни контролно-измервателни инструменти и приспособления при извършване на проверка, настройване, междинен и окончателен контрол
 • Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване на модула
 • Използва техническа документация на хартиен и електронен носител
 • Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.
 • Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
 • Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали и суровини
 • Контролира използването на оборудването
 • Прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при следене точността на работа с измервателна и контролна апаратура
 • Следи за отклоненията на основните геометрични размери и параметри на измервателната техника
 • Заточва инструменти
 • Контролира изработените детайли и модули
 • Подбира измервателните инструменти
 • Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация
 • Оценява годността на измерените величини
 • Анализира отклоненията от геометричните размери и посочва начините за корекция
 • Попълва отчетна документация
 • Избира методи за контрол на ремонта
 • Оценява визуално качеството на ремонта на изделието
 • Прави необходимите измервания
 • Спазва технологичната дисциплина
 • Прави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
 • Работи със справочна литература, включително и на електронен носител
 • Спазва трудовата дисциплина
 • Поддържа чисто работното си място
 • Работи с техническа документация
 • Използва измервателна техника
 • Анализира измерените величини
 • Попълва отчетна документация
 • Избира система за програмиране
 • Избира режими и инструменти
 • Съставя схеми на обработване
 • Съставя управляващи програми за изработване на детайли на металарежещи машини с ЦПУ
 • Редактира управляващи програми
 • Задава адреси в системите за ЦПУ
 • Избира изходна точка
 • Задава подготвителни команди
 • Избира команди за програмиране на движение
 • Избира инструменти
 • Задава корекция на дължината на инструмента
 • Ползва фиксирани цикли
 • Задава спомагателни команди
 • Избира маршрутна технология
 • Обработва геометричната информация от чертежите
 • Борави с технологичната информация
 • Спазва последователността от команди
 • Прави записи върху програмоносител
 • Упражнява контрол, проиграване и редактиране
 • Задава последователността на обработване, окрупнено чрез зони и технологични указания
 • Използва диалогов прозорец „Детайлна информация“ като опростен модел на използвания вид обработка заедно с данните
 • Задейства автоматично пресмятане на характерни точки на детайли (центрове на окръжности, пресечни и допирни точки на линии и окръжности)
 • Използва мерителна глава за определяне на координатната нула на детайла
 • Програмира технологичния цикъл за автоматично пресмятане на прибавките и режимите на рязане
 • Следи графичното проиграване на програмата и възникването на грешки
 • Разработва точен чертеж на детайла с нанесени координатни системи за всяка негова страна, която ще бъде обработена
 • Избира бази, приспособления и координатно начало
 • Попълва схеми за базиране и установяване на детайли
 • Избира типови технологични схеми за обработване на различни контури, равнинни повърхнини, различни групи отвори и съчетания от тях
 • Избира режещи инструменти
 • Определя режимите на рязане (обороти, подаване) за избраните режещи инструменти от типовата схема
 • Избира измервателни инструменти
 • Попълва операционна карта
 • Програмира и редактира технологична информация
 • Програмира и редактира графична информация
 • Разчита и ползва управляващи програми за работа на стругови машини с ЦПУ
 • Избира металорежещи инструменти за стругови обработки
 • Редактира управляващи програми за работа на стругови машини с ЦПУ
 • Програмира и редактира технологична информация
 • Програмира и редактира графична информация
 • Разчита и ползва управляващи програми за работа на фрезови машини с ЦПУ
 • Избира металорежещи инструменти за фрезови обработки и обработване на отвори
 • Редактира управляващи програми за работа на фрезови машини с ЦПУ
 • Програмира и редактира технологична информация
 • Програмира и редактира графична информация
 • Разчита и ползва управляващи програми за работа на шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Избира металорежещи инструменти за шлифови обработки
 • Редактира управляващи програми за работа на шлифовъчни машини с ЦПУ
 • Борави с техническа документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
 • Диагностицира машините с ЦПУ
 • Прилага методите за дефектация на детайли и възли
 • Избира инструменти и приспособления за контрол
 • Оценява резултати от конкретно измерване
 • Избира режещи и монтажни инструменти
 • Прави заключение за годност на детайли и възли
 • Попълва отчетна документация
 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация
 • Разпознава основните машиностроителни материали
 • Избира режещи и измервателни инструменти
 • Избира необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и разглобяване на принадлежности за машини с ЦПУ
 • Контролира и оценява качеството на сглобените единици
 • Борави с техническата документация за инструменталната и технологичната екипировка на машините с ЦПУ
 • Диагностицира дефектите в инструментите и технологичната екипировка
 • Избира методите за възстановяване на инструменти, съединения и предавки
 • Подбира инструменти за разглобяване и сглобяване
 • Избира уреди за измерване и контрол
 • Попълва отчетна документация
 • Оценява годността на инструментите, детайлите и възлите след ремонта
 • Разчита техническа документация, съпровождаща автоматичните линии за обработване на детайли
 • Избира методите за техническо обслужване и поддържане
 • Прилага дейности за проверка на функционалното състояние на автоматичните линии
 • Прави заключение за реалното състояние
 • Проектира технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми от автоматични линии за обработване на детайли
 • Избира уреди и инструменти за контрол
 • Разчита техническата документация, съпровождаща автоматичните линии за сглобяване
 •  Избира начините за проверка на функционалното състояние на механизмите и машините, включени в състава на автоматичните линии за сглобяване
 • Проектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на машините
 • Прилага дейности за поддържане изправността на автоматичните линии за сглобяване
 • Избира методи за възстановяване изправността на машините
 • Избира подходящи уреди и инструменти за контрол
 • Разчита техническа документация, съпровождаща манипулаторите и роботите
 • Извършва предписаните от стандартите и съпровождащата документация проверки за определяне функционалното състояние на манипулаторите и роботите
 • Прилага дейности за поддържане изправността на манипулаторите и роботите
 • Проектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на манипулатори и роботи
 • Избира методи за възстановяване изправността на манипулаторите и роботите
 • Избира уреди и инструменти за контрол
 • Разчита рационални схеми и прилага методи за проектиране на пренастройваеми агрегатни машини според вида и типоразмера на обработваните детайли
 • Прилага дейности за поддържане изправността на инструменти и приспособления, използвани при агрегатни машини
 • Проектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на агрегатна машина
 • Избира методи за възстановяване изправността на агрегатна машина
 • Избира подходящи уреди и инструменти за контрол
 • Разчита техническа документация, съпровождаща автоматичните и полуавтоматичните машини за обработване на детайли
 • Избира методите за техническо обслужване и поддържане
 • Прилага дейности за проверка на функционалното състояние на автоматичните и полуавтоматичните машини за обработване на детайли
 • Прави заключение за реалното състояние
 • Проектира технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми от автоматични и полуавтоматични машини за обработване на детайли
 • Избира уреди и инструменти за контрол

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Техническо чертане16
4Материали и заготовки16
5Техническа механика24
6Електротехника и електроника24
7Приложни програмни продукти24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2136
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Машинни елементи и проектиране32
2Металорежещи машини и инструменти32
3Металорежещи машини с ЦПУ40
4Технология на машиностроенето32
5Основи на програмирането32
6Автоматизация на производството40
7Проектиране с приложни програмни продукти24
8Проектиране24
9Типови технологични процеси24


Общ брой на учебните часове за раздел А3280
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Шлосерство24
2Стругарство32
3Заваряване32
 Общ брой на учебните часове за раздел А288
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Сглобяване и ремонт на съединения40
2Измервателна лаборатория40
3Металорежещи машини с ЦПУ128
4Фрезоване32
5Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3372
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес комуникации60
1.1Бизнес комуникации теория30
1.2Бизнес комуникации практика30
2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения60
2.1Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения теория30
2.2Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top