Начало » 5210103 Машини и съоръжения в металургията

5210103 Машини и съоръжения в металургията

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и съоръжения в металургията
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА656
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210103 – “Машини и съоръжения в металургията”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да познава и прилага основните правила за безопасна работа, и условия на труд на работното място:
 • да ползва лични и колективни средства за защита;
 • да не замърсява с работата си околната среда;
 • Да може да осъществява ефективни комуникации при изпълнения на трудовата си дейност в работен екип„
 • умее да формулира проблеми:
 • да задава конкретни въпроси свързани с производството
 • да прави отчет за извършената работа;
 • Да познава пазарните отношения:
 • да знае мястото и ролята на отделите лица в пазарните отношения ;
 • да знае мястото на фирмите.институциите и държавата в тях
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник:
 • Да разпределя и участва при разпределението на задачите:
 • съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
 • отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи;
 • Да осъзнава собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
 • Да анализира и разграничава отделните субекти на стопанската дейност като:
 • посочва основните им характеристики и критериите за избор на конкретна правна форма на, организация на бизнеса:
 • Да описва същността и съдържанието на предприемаческия план
 • Да описва процеса на комуникация:
 • посочва основните видове и принципи на комуникация;
 • знае основните бариери пред успешното комуникиране и посочва начините за тяхното
 • Преодоляване  разглежда съвременните форми за усъвършенстване на комуникачивпиче умения;
 • Да познава общите правила за работа с компютър и да може дa ползва програмни продукти

ДА МОЖЕ:

 • Да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужвчне и регулиране на машините и съоръженията в металургията – леене; прахова металургия, термично и химико-термично обработване за обработка на металите, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание впозната ситуация;
 • Да избира подходящи инструмент и приспособления зл поддържане и ремонт на машини и съоръжения, като познава предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с тях;
 • Да спазва технологията на ремонта, техническото обслужване. регулировката и поддържането на машините и съоръженията използвани в металургичното производство;
 • Да определя методите на дефектация на детайлите и възлите;
 • Да поддържа и ремонтира машините и съоръженията. използвайки различни инструменти и приспособления;
 • Да анализира условията на работа и съобразно тях извършва необходимите трудови навици с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата си дейност и на
  работното си място;
 • Да оценява годността и качеството на извършената дейност. като отчита предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос па знание в различни ситуации;
 • Да ръководи работен екип в малка фирма, производствен участък и др., като разпределя дейностите между членовете на екипа съобразно квалификацията им и реда на технологичния
  процес.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети  ТеорияПрактикаОбщо
 Обща задължителна професионална подготовка  7280152
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2Информатика и обща компютърна грамотност242448
3Чужд език по специалността163248
4Фирмата и трудово-правни отношения162440
 Отраслова задължителна професионална подготовка96168264
 5Компютърно моделиране и техническо документиране164056
6.Машинознание243256
7.Задвижвания в металургията243256
8.Материалознание163248
9.Технология на машиностроителните материали163248
 Специфична задължителна професионална подготовка136408544
10.Машини и съоръжения за изработване на леярски форми и сърца165672
11.Съоръжения за топене на метал246488
12.Машини и съоръжения за заливане, избиване и почистване на отливките246488
13.Машини и съоръжения за получаване, смесване и формоване на метални прахове3272104
14.Машини и съоръжения за спичане и съхраняване на праховометалургични изделия247296
15Съоръжения за термично и химико-термично обработване168096
 Всичко304656960
Scroll to Top