Начало » 4820201 Икономическо информационно осигуряване

4820201 Икономическо информационно осигуряване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор информационно осигуряване
КОД НА ПРОФЕСИЯТА482020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИкономическо информационно осигуряване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4820201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ256
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА408
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4820201 – “Икономическо информационно осигуряване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
 • задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
 • предназначението, функциите, начините за безопасна работа с компютърната техника в предприятията;
 • нормативната база, организацията, функциите и особеностите на компютърната техника в предприятието;
 • технологиите и механизмите на функциониране на компютърната техника
 • стандартна технология на използване на програми продукти.;

ДА МОЖЕ:

 • да прилага начините за безопасна работа с компютърните системи и мрежи;
 • да прилага усвоените теоретични знания за функционирането на компютърните системи и периферните устройства в конкретни условия;
 • да използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и бази от данни за решаване на икономически задачи;
 • да използва класове функционални и приложни програми за подпомагане управлението на персонала,  за счетоводната отчетност на фирмите и поделенията им; за въвеждане и отчитане на складовите запаси и др.
 • да използва услугите, които предоставя интернет във всички области на съвременния бизнес, използва електронните системи за бизнес, търговия и услуги;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕОбщоТеорияПрактика
І.ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА1528072
1.Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда1688
2.Пазарна икономика1688
3.Обща теория на счетоводната отчетност1688
4.Трудово-правни и социални отношения16160
5.Бизнес комуникации16160
6.Операционни системи и Интернет32824
7.Текстообработващи програми401624
ІІ.ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА16810464
1.Икономика на предприятието.32248
2.Мениджмънт32248
3.Данъци24168
4.Счетоводство на предприятието24168
5.Компютърно счетоводство24816
6.Маркетинг и реклама321616
ІІІ.СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА18472112
1.Електронни таблици401624
2.Компютърна графика и компютърна презентация321616
4.Бази данни401624
3.Програмиране и алгоритмични езици401624
5.Функционални приложни програми32824
ІV.ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА160 160
 Общо664256408
Scroll to Top