Начало » 4820101 Икомомическа информатика

4820101 Икомомическа информатика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИкономист информатик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА482010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИкомомическа информатика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4820101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ384
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА576
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4820101 – “Икомомическа информатика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Характеристиките на пазарната икономика;
 • Общата теория на счетоводната отчетност, управленското фирмено счетоводство, автоматизацията на счетоводната дейност, международните и националните счетоводни стандарти;
 • Общата теория на статистиката;
 • Основите на правото, общата характеристика на гражданските и търговските правоотношения, правните субекти;
 • Теорията за парите, банковото дело и паричната политика;
 • Публичните финанси, данъчната система и управлението на корпоративните финанси;
 • Фондовите борси и капиталовите пазари;
 • Съдържанието, методите и техниките на стопанския анализ на фирмата;
 • Основните въпроси  на  мениджмънта  на фирмата и управлението на нейните финанси;
 • Компютърните информационни технологии и системи;
 • Класическите методи в икономиката;
 • Компютърните и офис системи, методите и средствата за диагностика, защита от вируси и ремонт на компютърна техника, за възстановяване на нейната работоспособност при откази в операционната среда.
 • Основните изграждащи елементи на персоналните компютри , операционните системи, периферните устройства, компютърните мрежи, интернет и електронна поща;
 • Работа с текстообработващи програми, стилове и компютърни графики;
 • Работа с електронни таблици;
 • Използването на офис – комуникационна техника;
 • Алгоритмичните езици и програмирането;
 • Съвременните документационни системи

ДА МОЖЕ:

 • Осъществяване на трудовата си дейност в съответствие с изискванията и промените впазарната среда;
 • Работа със счетоводни автоматизирани програми и продукти при осъществяване на счетоводната отчетност, задълженията към данъчните и осигурителните органи, банките и бизнес партньорите;
 • Приложение на стопанските методи при обработване и анализ на информацията;
 • Информационното осигуряване на маркетинговата дейност;
 • Информационното осигуряване на финансовия мениджмънт;
 • Извършване на стопанки анализ на фирмата в различните функционални направления;
 • Подготовка на управленски решения;
 • Прилагане на количествените методи в икономиката;
 • Диагностика, защита от вируси и възстановяване работоспособността на компютърната техника;
 • Работата с компютърни мрежи, интернет и електронна поща в глобални информационни мрежи;
 • Работа с електронни таблици;
 • Работа д офис комуникационната техника;
 • Ползване на алгоритмични езици;
 • Прилагане на нови програми продукти, информационни техники и системи;
 • Управление на работното време;
 • Работа в екип;
 • Осъществяване на комуникацията на чужд език.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

                НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
А.Задължителна професионална подготовка241640
І.Здравословни и безопасни условия на труд 16016
ІІ.Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество.81624
Б.Отраслова професионална подготовка80104184
І.Обща теория на пазарната икономика161632
ІІ.Счетоводство81624
ІІІ.Обща теория на статистиката161632
ІV.Маркетинг81624
V.Право8816
VІ.Пари, банки, парична политика8816
VІІ.Финанси81624
VІІІ.Фондови борси и капиталови пазари8816
В.Специфична професионална подготовка248424672
І.Стопански анализ на фирмата243256
ІІ.Мениджмънт на фирмата243256
ІІІ.Управление на финансите на фирмата (финансов мениджмънт)243256
ІV.Информационни системи164864
V.Количествени методи в икономиката243256
VІ.Компютърни и офис системи243256
VІІ.Компютърни архитектури164864
VІІІ.Текстообработка и електронни таблици164864
ІХ.Офис – комуникационна техника164864
Х.Алгоритмични езици и програмиране323264
ХІ.Съвременни документационни системи324072
Г.Избираема професионална подготовка323264
І.Английски език161632
ІІ.Ефективен тренинг “Гъвкави умения”161632
                                                                       ВСИЧКО:384576960
Scroll to Top