Начало » 4810301 Приложно програмиране

4810301 Приложно програмиране

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПриложен програмист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА481030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПриложно програмиране
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4810301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4810301 – “Приложно програмиране

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 •  Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с основните икономически проблеми
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Познава структурата на организацията, в която работи
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с упражняване на професията
 • Познава изискванията за планиране на ресурси, свързани с работата
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Познава процесите, законите и градивните елементи при постояннотокови електрически вериги
 • Познава процесите, законите и градивните елементи при променливотокови електрически вериги
 • Познава основните видове захранващи източници
 • Познава методите и средствата за измерване на постоянно- и променливотокови величини
 • Познава технологиите, принципа на действие и режимите на работа на електронни градивни елементи
 • Познава принципа на действие на основните аналогови устройства – генератор, усилвател, токоизправител, аналогово-цифров и цифрово-аналогов преобразувател
 • Познава принципа на действие на цифровите компоненти – логически елементи, схеми от комбинационен и последователен тип
 • Познава начините за измерване на електронни схеми с измервателни уреди
 • Познава съвременните информационни и комуникационни технологии, които имат приложение в трудовите му дейности
 • Знае най-често използваните ИКТ в рамките на работния процес
 • Познава специализираната терминология за работа с ИКТ
 • Знае същността и ролята на функцията
 • Знае основната математическа нотация за записване на функциите
 • Познава инективната, сюрективната и биективната функция
 • Разбира обратимостта на функцията
 •  Познава обратимите и необратимите функции и тяхната роля в програмирането
 • Познава характеристиките прекъснатост, непрекъснатост, ограниченост и неограниченост на функциите
 • Знае начина за изобразяване на графика на функция върху правоъгълна координатна система
 • Познава същността на концепцията за функция от по-висок ред
 • Знае функциите на комбинаториката
 • Познава основните комбинаторни конфигурации
 • Познава същността на понятието зад булевата алгебра
 • Познава основните булеви операции
 • Знае как се извършват основните булеви операции
 • Познава същността на множествата и тяхната роля в програмирането
 • Познава основните операции, извършвани с множества
 • Разбира понятието функция, разгледано като изображение между две множества
 • Разбира същността на релацията между два обекта
 • Знае начините за изобразяване на релация чрез функция
 • Познава основните свойства на релациите
 • Познава структурата вектор в линейната алгебра и нейната функция
 • Познава основните характеристики на вектора
 • Познава структурата матрица в линейната алгебра и нейната функция
 • Познава основните характеристики на структурата матрица
 • Знае основните операции, които могат да се извършват между вектори и матрици
 • Познава понятието детерминанта на матрица
 • Знае информацията, която дава детерминантата
 • Знае алгоритъма за пресмятане на детерминанта
 • Познава метода на Гаус като начин за решаване на система линейни уравнения и алгоритъма за прилагането му
 • Познава същността и ролята на бройните системи
 • Познава същността на основната бройна система, с която работи – десетичната бройна система
 • Познава двоичната бройна система и нейните роля и приложение
 • Познава приложението на двоичната бройна система в компютрите
 • Знае основните операции в двоична бройна система
 • Познава шестнадесетичната бройна система и нейното приложение в компютрите
 • Знае общия начин за преобразуване на число от една бройна система в друга
 • Разбира понятието „сложност на алгоритъм“ и неговата роля
 • Разбира какво измерва понятието „сложност на алгоритъм“ и чрез каква нотация се записва сложността на даден алгоритъм
 • Познава математическата нотация „Big-Oh Notation“
 • Разбира сложността на често срещаните операции, които се извършват в даден програмен език
 • Знае същността на рекурсията
 • Знае начина за намиране на сложност на рекурсивен алгоритъм
 • Знае основните класове на сложност за един алгоритъм
 • Познава процеса на „сортиране“ на дадена поредица от елементи
 • Знае характеристиките на един алгоритъм за сортиране относно стабилността
 • Познава различни видове алгоритми за сортиране спрямо тяхната сложност
 • Разбира процеса на търсене
 • Познава алгоритъма за двоично търсене
 • Знае с каква сложност работи алгоритъмът за двоично търсене и какви са неговите предварителни изисквания
 • Знае същността на структурите от данни и тяхната роля в програмирането
 • Познава характеристиките на линейните структури от данни и основните операции върху тях
 • Знае същността на масива като линейна структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
 • Знае същността на вектора като структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
 • Разбира понятието амортизирана сложност
 • Познава свързания списък като линейна структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
 • Изброява разликите и приликите между масив, вектор и свързан списък
 • Разбира „опашката“ като линейна структура от данни, като назовава нейните основни характеристики, операции и тяхната сложност
 • Знае същността на „Стека“ като линейна структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
 • Познава съответните имплементации на тези линейни структури от данни в даден език за програмиране
 • Познава асоциативния списък като структура от данни, неговите функции и приложения
 • Знае различните начини за имплементация на асоциативен списък и разбира сложностите на операциите спрямо имплементацията
 • Изброява различията в характеристиките на тези имплементации
 • Познава най-често срещаните проблеми при имплементация на HashMap
 • Разбира понятието за хешираща функция
 • Разбира множеството като структура от данни и неговите основни операции и характеристики
 • Знае различните начини за имплементация на множество и сложността на операциите спрямо имплементацията
 • Познава различията в характеристиките на тези имплементации
 • Разграничава множество и асоциативен списък от другите линейни структури от данни
 • Знае същността на структурата от данни граф и нейното приложение
 • Познава основните операции, които се извършват в един граф
 • Познава различните начини за представяне на граф в програмирането и сложността на операциите спрямо избора на представяне
 • Разбира идеята за обхождане на граф
 • Познава различните начини за обхождане на граф
 • Разбира същността на идеята за намиране на най-кратък път в граф
 • Разбира значението на теглата на ребрата
 • Познава различните алгоритми за намиране на най-кратки пътища
 • Разбира процеса на топологично сортиране на един граф с посока на ребрата и без цикли и приложението на съответния алгоритъм
 • Знае същността, характеристиките и приложенията на дървото като структура от данни
 • Познава основните операции, извършвани върху дървото като структура от данни
 • Знае начина за представяне на дървото като структура чрез програмен език и сложността на операциите спрямо представянето • Разбира характеристиката на дървото „удобна за рекурсия структура от данни“
 • Познава същността на двоичното дърво като структура от данни и неговите характеристики
 • Познава сложността на операциите в дървото и най-вече на търсенето
 • Разбира идеята за балансирано двоично дърво за търсене
 • Познава пирамидата като дървовидна структура от данни, нейните характеристики и приложения
 • Знае начина за представяне на пирамидалните структури
 • Познава същността на обектноориентирания модел
 • Разбира основната идея зад този модел
 • Познава основните понятия в обектноориентираното програмиране
 • Разбира връзката между типовата система на даден език за програмиране и неговия обектен модел
 • Знае общото между типове, класове и обекти
 • Разбира термина „предаване на нещо по референция“
 • Знае разликата между „референтна“ и „примитивна“ стойност
 • Разбира абстракцията и нейното приложение в обектноориентирания модел
 • Знае начина за изграждане на абстракция
 • Знае същността на чистата функция и нейното приложение
 • Разбира понятието страничен ефект и посочва къде се среща
 • Знае същността на функцията от по-висок ред и нейното приложение
 • Разбира композицията на функции и нейната цел
 • Разбира основните функции от по-висок ред – map, filter, reduce
 • Знае същността на lambda (анонимна) функцията и нейното приложение
 • Обяснява термина рекурсия
 • Знае същността, приложението и ползите на операционната система
 • Познава най-често използваните видове операционни системи, освен посочените Linux, Mac OS, Windows
 • Знае структурата на една операционна система
 • Знае начини за инсталиране на софтуер върху операционна система
 • Разбира системи за достъп в различните операционни системи
 • Разбира разликите между процес и програма
 • Разбира функциите на основните компютърни компоненти и тяхното взаимодействие
 • Познава основни интерфейси и свързани с тях протоколи (USB, Ethernet, VGA, HDMI, PCI, SATA, DVI, и др.)
 • Знае същността на средата за разработка и тази на текстовия редактор
 • Знае връзката между езици и технологии и препоръчителни среди и редактори
 • Знае основните операции в текстов редактор и в среда за разработка
 • Познава процеса на работа на интегрираната среда за разработка, когато стартира програма
 • Разбира термина компилация
 • Разбира термина интерпретация
 • Разбира термина compile-time error
 • Разбира термина run-time error
 • Разбира термините междинен код и виртуална машина
 • Разбира термина израз/expression в даден език за програмиране
 • Разбира термина statement в даден език за програмиране
 • Разбира управлението на паметта при компилатори и интерпретатори и виртуални машини
 • Познава процеса на debug – търсене на грешки, използвайки даден инструмент
 • Познава средства за debug в дадено IDE – break points, stepping in and stepping out of functions
 • Познава същността на процеса на рефакториране
 • Познава средства за базово рефакториране в дадено IDE
 • Разбира нуждата от бази от данни
 • Познава различни типове бази от данни: релационни, мрежови, key-value stores
 • Познава структурата на релационни бази от данни
 • Познава различните видове релации – 1:1, 1:N, N:M
 • Разбира разликата между DDL и DML заявки
 • Разбира различни CRUD заявки – SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • Разбира идеята за JOIN на таблици в база от данни
 • Познава видове JOINs
 • Знае различните типове от данни
 • Разбира концепцията за клиент-сървърна архитектура
 • Познава приложението на клиент-сървърната архитектура
 • Разбира концепцията за протокол за комуникация между даден клиент и сървър
 • Разбира начина на свързване на клиент-сървърната архитектура с бази от данни – „трислойна“ архитектура
 • Познава същността на протокола за комуникация между системи и разбира нуждата от тях
 • Познава OSI модела
 • Познава основните протоколи за комуникация от по-ниско ниво – TCP/UDP
 • Познава основни протоколи закомуникация на „приложно“ ниво – HTTP
 • Познава формати, чрез които две системи могат да разменят комуникация: Binary, Structured Text Format
 • Разбира „service oriented“ архитектурата и нейното приложение
 • Разбира същността на термина „процес“
 • Разбира изпълнението на дадена програма
 • Разбира значението на термина „блокираща операция“
 • Познава операциите, които са блокиращи, и тяхното влияние върху процеса
 • Познава видовете проблеми при разработване на сървър за клиент-сървърно приложение
 • Познава видовете проблеми при разработка на потребителски интерфейс
 • Знае значението на термина „нишка“ и неговата свързаност с понятието за процес
 • Познава връзката между нишките, процесите, както и броя на процесорите в системата
 • Разбира управлението на нишките от програмата и от операционната система
 • Разбира концепцията за споделена памет между различни нишки
 • Разбира проблемите за разрешаване при използване на нишки: Race conditions, Deadlocks, Livelocks, Starvation
 • Разбира концепциите за синхронизация и заключване
 • Познава начина за асинхронизиране на блокираща операция
 • Знае начините за синхронизиция и правилно заключва при боравене с нишки
 • Познава общия процес на разработка на софтуер и Value-chain (верига на добавената стойност)
 • Знае различните роли, които влизат в разработката на даден софтуер (бизнес анализатори, програмисти, системни администратори, специалисти по контрол на качеството, проектни мениджъри, представители на клиентите (на 3 нива – бизнес, техническо, технологично)
 • Познава и разбира същността на гъвкавите и негъвкавите методологии за разработка на софтуер, както и идеи зад тях
 • Изброява примери за употреба (и съответните плюсове и минуси) от тези методологии
 • Разбира значението и приложението на user stories
 • Познава базови инструменти за писане на документация
 • Познава системи за генериране на информация
 • Разбира процесите в системата по графично описание
 • Разбира разликата между централизирана и децентрализирана source control/version control система (svn/git)
 • Познава начините за работа с основните source control/version control системи
 • Разбира понятията commit, branch, merge, push и pull в контекста на source/version control системата, която използва
 • Разбира понятието конфликт в контекста на програмирането и знае методи за преодоляването на конфликти
 • Познава начини за интеграция на source/version control системи в среди за разработка
 • Познава добри практики, свързани с процеса на поддържане на source/version control системи
 • Разбира необходимостта от управление на софтуерната разработка и основни методологии за това
 • Разбира идеята зад това да има „задачи“ в разработката на един софтуер
 • Знае нужните реквизити за една задача (описание, приоритет, свързани задачи, поемане на отговорност за задача)
 • Разбира основните състояния на една задача (Backlocked, Pending/Todo, Doing, For Review, Done)
 • Разбира концепцията за „блокиране“ на задача от друга задача
 • Познава инструменти за ориентиране в чужд код
 • Разбира термините URI и URL
 • Разбира HTTP като протокол за комуникация
 • Познава семантичното структуриране на уебстраница чрез HTML
 • Познава стилизирането и подреждането на страница чрез CSS
 • Разбира механизма, по който чрез форми се изпраща информация към сървъра
 • Разбира различните HTTP заявки като начин за сървърна комуникация
 • Разбира MVC като архитектура за изграждане на сървърен уебсофтуер
 • Разбира концепцията зад REST комуникацията
 • Знае основните SQL заявки за вземане и обработване на данни
 • Знае предимствата и недостатъците на всеки един от подходите при моделиране чрез обектен модел – наследяване срещу композиция • Знае начините за изграждане на библиотека/Framework/API
 • Разбира разликата между различните подходи за дизайн и моделиране на софтуер
 • Познава основните компоненти за изграждане на библиотека/софтуерна рамка/API

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Разработва и поддържа система за архивиране на клиентска база данни
 • Планира и организира рекламни стратегии и кампании
 • Организира трудовите дейности в съответната последователност
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Съдейства за изграждането на етична работна среда
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Разчита електрически схеми
 • Изчислява основни електрически величини чрез прилагане законите на електротехниката
 • Измерва електрически величини
 • Използва учебна, техническа и справочна литература
 • Разчита характеристиките на електронни градивни елементи
 • Разбира принципа на действие на електронни схеми с аналогови и цифрови устройства
 • Измерва аналогови и цифрови сигнали в електронни схеми
 • Информира се за новости в областта на ИКТ, свързани с пряката работа
 • Ползва програмни продукти и специализиран софтуер
 • Изготвя, регистрира и архивира документи в електронен вид
 • Разпознава типа функция
 • Намира обратни функции на прости функции
 • Определя типа на основните функции – линейна, квадратична, експоненциална
 • Разчита графика на функция, изобразена върху правоъгълна координатна система
 • Борави с математическите нотации за множества
 • Извършва базови операции върху множества
 • Премества основни булеви изрази
 • Определя свойствата на дадена релация
 • Извършва основни комбинаторни пресмятания
 • Извършва основни операции над вектори и матрици
 • Пресмята детерминанта на матрица
 • Решава система линейни уравнения чрез метода на Гаус
 • Разпознава запис в двоична и в шестнадесетична бройна система
 • Преобразува записа на числа от една бройна система в друга – от десетична към двоична и обратно; от десетична към шестнадесетична и обратно
 • Преобразува записа на числа от произволна бройна система към друга произволна бройна система
 • Оценява сложността на алгоритъм, използвайки Big-Oh Notation
 • Прави разлика между бърз и бавен алгоритъм
 • Разменя елементи в масив/списък
 • Имплементира и използва базовите алгоритми за сортиране
 • Използва API-то на дадения език, за да сортира
 • Разбира разликата между бързо и бавно сортиране
 • Имплементира наивен (прост) алгоритъм за търсене
 • Имплементира двоично търсене
 • Имплементира всички основни структури от данни по ефективен начин
 • Използва стандартните имплементации на структурите от данни в зависимост от програмния език
 • Ориентира се спрямо обектния модел на езика
 • Осъществява добавяне в Map или Set при създаване на нов тип
 • Представя различни видове графи и имплементира основните алгоритми върху тях
 • Моделира задачи чрез използване на основни алгоритми върху графи
 • Различава балансирано двоично дърво за търсене от стандартното двоично дърво за търсене
 • Локализира дървовидни структури във всекидневната компютърна употреба – HTML, файлова система и т.н.
 • Представя различни видове дървета и имплементира основните алгоритми върху тях
 • Използва обектноориентиран език за програмиране
 • Посочва грешки в чужд код, написан в обектен стил
 • Пише без променливи/for цикъл
 • Пише с използването на рекурсия
 • Използва функции от по-висок ред и анонимни функции за често срещани операции, за които трябва цикличен оператор/условен оператор (for/if)
 • Пише чисти функции и разделя кода на чиста/нечиста част (доколкото е възможно и го позволява езикът)
 • Структурира кода така, че функциите със страничен ефект да са само на необходимите места
 • Инсталира различни ОС
 • Работи с ОС без графична среда – чрез терминал
 • Навигира и редактира файлове чрез конзолен редактор
 • Инсталира и конфигурира софтуер на дадена ОС чрез използване на пакетни мениджъри
 • Свързва и конфигурира периферни устройства с компютър
 • Прави основна профилактика на компютърна система
 • Използва конзолен текстов редактор за работа с операционни системи (UNIX и др.)
 • Използва средата за разработка за отстраняване на грешки (debug)
 • Прави базово рефакториране на кода, използвайки инструментите, предоставени му от средата или редактора
 • Модифицира средата или редактора за постигане на по-голяма ефективност
 • Разграничава процес на компилация, интерпретация и пускане на виртуална машина спрямо езика, който използва
 • Използва REPL, за да тества фрагменти по даден код
 • Използва инструменти за debug (отстраняване на грешки), за да открива причини за странно или неправилно поведение на програмата
 • Използва инструментите за базово рефакториране
 • Проследява логиката на кода и открива проблеми в него
 • Дафинира таблици по зададен модел на данни
 • Създава заявки (например SQL) за: въвеждане, изтриване и промяна на данни • Създава SQL заявки за справки: SELECT, JOIN, UNION
 • Опраделя вида на връзката между таблици – 1:1, 1:N, N:M
 • Реализира проста клиент-сървър архитектура
 • Разпознава вече съществуваща клиент-сървър архитектура
 • Разграничава отделни софтуерни системи и протокола/формата, по който те комуникират
 • Сериализира и десериализира данни от и към най-популярните текстови формати (JSON, XML)
 • Синхронизира множество асинхронни процеси
 • Борави с многонишков код
 • Провежда ръчни тестове, за да идентифицира проблеми
 • Пише различни видове тестове (unit тестове, functional тестове, integration тестове)
 • Превръща user stories в тестове
 • Използва тестовете като форма на документация на даден код (например библиотека)
 • Прави дизайн на дадена система/feature/част, преди да бъде написана като код
 • Създава и поддържа документация в екип
 • Описва конкретен софтуерен проект
 • Използва системите през графичен и конзолен потребителски интерфейс
 • Работи със source/version control hosting service
 • Ориентира се в даден софтуер за task management
 • Работи с примерна система за task management
 • Ориентира се в чужд код
 • Чете тестове като документация на чужд код
 • Работи с чуждо API
 • Ориентира се в документацията на чужд код
 • Извършва прегледи на кода (code reviews)
 • Структурира семантични HTML документи
 • Създава комуникация от вида Сървър -> HTML страница -> Форма с данни -> Сървър
 • Реализира комуникация с база данни
 • Обслужва различни HTTP заявки
 • Реализира CRUD операции през SQL
 • Различава сървър и уебсайтСъздава предварителен дизайн на софтуер без писане на код
 • Моделира API – публична част и имплементационна част
 • Чертае и разчита клас диаграми – комуникиране и релации
 • Имплементира прототип по зададен дизайн
 • Създава прототип по зададен дизайн по различни възможни методи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Увод в програмирането16
4Програмиране16
5Увод в обектно-ориентираното програмиране16
6Увод в алгоритмите и структурите от данни16
7Обектно-ориентирано програмиране32
8Бази данни16
9Разработка на софтуер32
 Общ брой на учебните часове за раздел А2176
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Програмиране за вградени системи24
2.Математически основи на програмирането24
3Операционни системи24
4Конкурентно програмиране24
5Алгоритми и структури от данни40
6Функционално програмиране24
7Интернет програмиране40
8Софтуерно инженерство40
 Общ брой на учебните часове за раздел А3240
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Увод в програмирането16
2.Програмиране16
3Увод в обектно-ориентираното програмиране16
4Увод в алгоритмите и структурите от данни16
5Обектно-ориентирано програмиране24
6Бази данни16
7Разработка на софтуер32
 Общ брой на учебните часове за раздел А2136
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Програмиране за вградени системи16
2Математически основи на програмирането16
3Операционни системи16
4Конкурентно програмиране16
5Алгоритми и структури от данни32
6Функционално програмиране16
7Интернет програмиране48
8Софтуерно инженерство32
9Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3324
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Микропроцесорни системи60
1.1Микропроцесорни системи теория30
1.2Микропроцесорни системи практика30
2Компютърни мрежи60
2.1Компютърни мрежи теория30
2.2Компютърни мрежи практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top