Начало » 4810201 Системно програмиране

4810201 Системно програмиране

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСистемен програмист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА481020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСистемно програмиране
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4810201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ456
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА504
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4810201 – “Системно програмиране”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • изискванията за опазване на околната среда;
 • основите  на трудовото и осигурителното право;
 • принципите на бизнес комуникирането;
 • изискванията за бизнес кореспонденция;
 • правните форми за извършване на стопанска дейност;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • предназначението, функциите и начините за безопасна работа на компютърното работно място;
 • архитектурата на компютъра: хардуер, софтуер, структура;
 • операционни системи: същност, видове;
 • основни компоненти на компютъра, входни, изходни и входно-изходни устройства;
 • логическата структура на дисково устройство – файлова система, директории, видове представяне;
 • основните положения на организацията и управлението на компютърните фирми;
 • основите на компютърните мрежи;
 • текстообработващите програми;
 • компютърните конфигурации;
 • документите на компютърните модули и на компютърната система;
 • последователността при асемблиране на КС;
 • приложните компютърни програми;
 • принципите и същността на работа с интернет;
 • изработката на фирмени презентации;
 • правилата и приложението на текстообработката;
 • видовете мрежови типологии и условията за работа на компютрите в мрежа;
 • различните видове мрежов хардуер;
 • видовете мрежови протоколи;
 • функционалните възможности на мрежовите операционни системи като софтуер, който контролира и организира всички дейности в мрежата;
 • елементите, принципите и етапите на дизайна;
 • изискванията при работата с цифрови изображения;
 • настройването на размера и разделителната способност на документ за печат, Web и видео.
 • основните принципи при работа с векторни и растерни изображения;
 • различните версии на системен, приложен и специализиран софтуер;
 • технологията на програмиране и съвременния програмен инструментариум за разработване на софтуер;
 • архитектурата и видове потребителски услуги, предоставяни от глобалната компютърна мрежа Интернет;
 • тестовите и диагностичните програми в Интернет;
 • структурата и последователността на инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 • инсталирането и ползването на антивирусни и архивиращи програми;
 • избирането на подходящ мрежов хардуер и софтуер;
 • особеностите на съвременния системен и приложен софтуер;
 • технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа.

ДА МОЖЕ:

 • здравословно и безопасно упра­жня­ване на професията и опазване на  околната среда – използване на личните предпазни средства, прилагане на основните правила за безопасна работа на работното място, недопускане в работата замърсяване на околната среда;
 • разпознаване опасностите от пожар и вземане на противопожарни мерки; оказване на долекарска помощ;
 • формулиране на проблеми, задаване на въ­про­­си и даване на удовлетворяващи отговори, отчитане на извършената работа, установяване и поддържане на делови отношения, работа в екип;
 • осъществяване на кратка комуникация на чужд език;
 • работа с електронно измервателна апаратура;
 • разчитане на техническа и технологична документация – схеми, чертежи, скици, спецификации;
 • настройване на операционната система Windows: работните елементи и работния плот;
 • копиране на файлове;
 • профилактика на компютър: използване на System Tools, защита на информацията (архивиране, антивирусни програми, форматиране);
 • работа с технически ръководства на чужд език, брошури и процедури; четене на специализирани текстове на чужд език;
 • осъществяване на мрежови настройки на компютър;
 • използване на компютърни системи;
 • регистриране, класифициране и архивиране на документи;
 • използване на съвременна офис техника;
 • обработване на текстове с текстообработващи програми;
 • използване по подходящ начин на съвременния системен и приложен софтуер и прилагане на технологиите за изграждането му;
 • прилагане на усвоените теоретични знания в конкретните условия за създаване на програмно осигуряване по задание на клиента;
 • анализиране на реалните условия за работа и съобразно с тях извършване на необходимите трудови дейности;
 • оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в професията.
 • прилагане на усвоените теоретични знания за създаване на вграден управляващ софтуер по задание на клиента;
 • прилагане на усвоените теоретични знания в конкретните условия на тестване и настройване на вграден управляващ софтуер по задание на клиента;
 • тестване, локализиране и отстраняване на грешки в програмни продукти и системи;
 • прилагане на различни средства, методи и практически подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка960456504
А1Обща задължителна професионална подготовка19214448
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
2Организация на трудовия процес2424
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество2424
4Основи на пазарната икономика2424
5Трудовоправни знания2424
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси24816
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология562432
А2Отраслова задължителна професионална подготовка1368056
1Електротехника402416
2Градивни елементи24168
3Техническо чертане и документиране24816
4Аналогова и цифрова схемотехника483216
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка632232400
1Основи на компютърните системи321616
2Приложни програмни системи482424
3Програмиране482424
4Системи за управление на бази данни563224
5Обектно ориентирано програмиране321616
6Технология на програмирането562432
7Интернет програмиране481632
8Компютърна графика и дизайн562432
9Микропроцесорни системи321616
10Компютърни мрежи562432
11Програмиране на асемблерни езици24816
12Вградени управляващи системи24816
13Производствена практика120120
Scroll to Top