Начало » 4810101 Програмно осигуряване

4810101 Програмно осигуряване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПрограмист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА481010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПрограмно осигуряване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4810101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ296
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА368
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4810101 – “Програмно осигуряване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

ДА МОЖЕ:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиУчебни часове
Теория  Практика  Общо  
 А. Задължителна професионална подготовка264320584
1.Здравословни и безопасни условия на труд8816
2.Английски език05656
3.Компютърна грамотност161632
4.Трудово право241640
4.Операционни системи82432
5.Компютърни мрежи и Интернет16824
6.Програмиране І325688
7.Програмиране ІІ6456120
8.Програмиране ІІІ161632
9.Програмиране в WEB323264
10.Бази от данни162440
11.Проектиране и документиране162440
 Б. Избираема професионална подготовка324880
1.Приложни програмни продукти162440
2.Логическо програмиране162440
 Общо:296368664
Scroll to Top