Начало » 4430102 Хидрогеология и геотехника

4430102 Хидрогеология и геотехника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник геолог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА443010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХидрогеология и геотехника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4430102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4430102 – “Хидрогеология и геотехника

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава топографска карта, видове геоложки карти, планове и чертежи;
 • Познава мащаби и условни знаци.
 • Познава устройството на геоложкия комас;
 • Познава принципа на работа на геоложкия компас;
 • Познава видовете пластове.
 • Видовете геоложки форми на релефа ( хребети, долини, каньони, речни тераси, оврази и др.);
 • Класификация на кватернерните (четвъртични) наслаги, произхода и литоложките особености;
 • Връзка между геоморфоложките форми на релефа и вида на четвъртичните наслаги, които се отлагат в тях;
 • Методи за наблюдение и изучаване на кватернерните наслаги;
 • Мащаб – определяне на разстояние и площ по карта;
 • Методика на работа при маршрутно-точковия метод, използван при наблюденията;
 • Видове скали, условия на тяхното залягане, зърнометричен състав, напуканостост, шистозност;
 • Позмава видовете тектонски структури, видовете геоложки граници, морфологията на пластовата и разломната повърхност;
 • Има знания за технологията за вземане на образци;
 • Познава геоморфоложки форми на релефа;
 • Познава генетичната връзка между литоложките и стратиграфските хоризонти и подземните води, физичния състав на водата;
 • Връзка между повърхностно течащите и подземните води; хидрогеоложки параметри (дебит, ниво, водоотдаване), последователност на операциите при извършване на хидрогеоложки наблюдения;
 • Познава връзката на подземните с речните води;
 • Познава метода за измерване на водните стоежи и водния отток на реките;
 • Знае последователността на документиране на наблюденията в процеса на сондиране, хидрогеоложки режимни наблюдения в процеса на сондиране, сондаж, сондажен процес, елементи на сондажа, конструкция на сондаж, предназначение и устройство на скалоразрушаващите инструменти – сондажен лост, ядкова тръба, експлоатационна колона –видове, видове филтри, режими на сондиране, видове промивни, течности – състав и параметри; изолиране и разкриване на водоносните пластове
 • Познава елементите и параметрите на водния поток на конкретен обект или на цяла система;
 • Познава водния строеж, температурата, скоростта на речните течения, водното количество;
 • Има познания за водните постове (непредаващи и предаващи, термометри, питотова тръба, тензометри, хидрометрично витло, дълбочинни, повърхностни и плуващи интегратори, хидрометричен прът и лост, хронометър;
 • Познава инструкциите за работа с уредите.
 • Познава хидроложките параметри на водните пластове;
 • Видовете еодотечение и техните етапи;
 • Предназначение на уредите, които се използват в процеса на водочерпене;
 • Начини и продължителност на водочерпеност;
 • Сондажи и взаимното им разположение при разкриване на водоносния пласт; устройство и разположение на измервателните уреди; технологична последователност на измерване; период на наблюдение
 • Познава състава и свойствата на скалите;
 • Познава текстурата на скалите;
 • Познава физико-механичните свойства на скалния масив;
 • Познава физико – механичните свойства на групата ( плътност, водосъдържание, зърнометричен състав, пористост, пластичност, консистенция, набъбване, свиване, лепкавост, размекване, капилярни явления, деформационни свойства, яркост);
 • Познава геоложки процеси; инженерна геодинамика; склонови процеси и явления – сипеи, срутища, свлачища; устройство и принцип на работа на уредите за извършване на хидрогеоложки изследвания.
 • Познава условни знаци и означения;
 • Познава скалите, скалния масив, петрографския състав, структурата, текстурата на скалите, физичните и механичните свойства на скалите;
 • Познава видовете инженерни съоръжения, тяхната същност, значение, развитие и склоновите процеси и явления и техногенните им аналози;
 • Методи и критерии за оценка на геоложките процеси и явления и влиянието им върху инженерните съоръжения.
 • Предназначение, елементи и размер на инженерногеоложките изработки;
 • Скален масив – петрографски състав, физични и механични свойства, тектонски структури;
 • Предназначение и конструкция на сондажите;
 • Технология на сондиране;
 • Проучвателна мрежа за прокарване на сондирането.
 • Състав, физичнии механични свойства, структура, текстура, зърнометричен състав на скалния масив, грунта;
 • Същност на методите за изпитване на скалния масив – динамична и статистична пенетрация, щампови натоварвани, пресометрия и срязване;
 • Предназначение, устройство, принцип на действие и методика на работа с апаратурата за инженерногеоложки изпитвания.
 • Познава показателите, характеризиращи състоянието на водите и геоложката среда;
 • Познава моделите за прогнозиране миграцията на замърсителите, видовете защитни мерки при опазване на водите и геоложката среда;
 • Мерките за недопускане вредното въздействие на подземните и повърхностните води върху околната среда;
 • Структурата на органите за управление на околната среда, нормативната уредба.
 • Познава личните предпазни средства, нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове геоложки дейности;
 • Познава начините за безопасна работа с инструменти, машини и материали в ежедневната трудова дейност;
 • Правилно реагира при злополуки, природни бедствия, аварии и апожари.

ДА МОЖЕ:

 • Различава карти, планове, чертежи и геолого-технически наряд;
 • Движение по карта в открита местност;
 • Движение по азимут в закрита местност.
 • Работи с геоложки компас;
 • Прави замервания на пространствените елементи на плоскостните и линейните структури.
 • Определя вида и действителните размери на геоложките форми на релефа;
 • Взема проба по различните методи на кватерната геология;
 • Умее да разчита движение по топографкса карта;
 • Може да направи точно, вярно и пълно описание на наблюдаваните обекти;
 • Изработва зарисовки на наблюдаваните обекти;
 • Взема образци ( скални и фусални);
 • Нанася на картата всички естествени изходящи на подземни води;
 • Последователно описва извършените наблюдения, измервания и вземания на водни проби;
 • Измерва водния стоеж на реките;
 • Работи с уреди за извършване на измерванията;
 • Подрежда, описва и съхранява сондажна ядка;
 • Взема проби от сондажна ядка;
 • Извършва режимни наблюдения и измервания.
 • елементи и парaметри на водния поток;
 • Воден строеж, температура на водата, скорост на речно течение, водно количество;
 • Устройство и технологична последователност при работа с различни видове водомерни постове, термометър, питотова тръба, тензометър, хидравлично витло.
 • Измерва хидрогеоложките параметри на водоносния пласт при спазване на технологичната последователност на операциите и етапите на измерване.
 • Качествено да взема образци и проби при спазване на технологичната последователност на операциите;
 • Съхранява и транспортира взетите проби;
 • Работи с уреди при спазване технологичната последователност на операциите;
 • Безопасно работи с уредите.
 • Отразява движение по топографска карта, последователност при описването на извършените наблюдения измервания;
 • Разчленява скален масив;
 • Документира работата на съществуващите инженерни съоръжения;
 • Изготвя таблици с физико-механични показатели на проба по различните методи на кватернерната геология.
 • Документиране стените на шурф, шахта и галерия – зарисовка на свлачищни повърхности, напуканост, зони на изветряване и др.;
 • Извършване на режимни наблюдения и изпитвания.
 • Монтиране, обслужване, поддържане и съхранение на апаратурата за инженерно-геоложки изпитвания – пенеотометри, пресиометри, щамп, крилчатки;
 • Отчитане и документиране на инженерно-геоложките изпитвания.
 • Извършва периодични и непрекъснати контролни наблюдения за определяне качествените и количествените показатели, характеризиращи състоянието на водите, геоложката среда и инженерно геоложките съоръжения;
 • Прогнозира геодинамичните процеси и явления;
 • Прилага мерките за опазване на околната среда и борба с неблагоприятните въздействия върху нея в следствие на геодинамичните процеси, явления и човешките дейности;
 • Работи с нормативната уредба и правилници.
 • Умее правилно да използва личните предпазни средства;
 • Може безопасно да работи с материали, инструменти, измервателни уреди и машини;
 • Може правилно да се ориентира на територията на извършваните геоложки работи;
 • Безопасно работи със средствата за противопожарна защита;
 • Оказване на долекарска помощ о бързо и адекватно реагиране при трудова злополука.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Геодезическо и маркшайдерско чертане24
4Електротехника и електроника24
5Геология24
6Минералогия и петрография24
7Проучвателни методи32
8Минно дело24
9Сондажно дело24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2208
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Хидрология и хидравлика40
.2.Земна механика16
3Техника на проучване24
4Хидрогеология32
5Проучване и каптиране на подземни води40
6Инженерни съоръжения и геотехника32
7Инженерна геология24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Геодезическо и маркшайдерско чертане32
2Геология16
3Минералогия и петрография32
4Проучвателни методи32
5Минно и сондажно дело48
 Общ брой на учебните часове за раздел А2160
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Хидрология и хидравлика48
2Техника на проучване40
3Хидрогеология32
4Проучване и каптиране на подземни води32
5Инженерни съоръжения и геотехника32
6Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3300
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техника на проучване60
1.1.Техника на проучване теория30
1.2Техника на проучване практика30
2Полезни изкопаеми60
2.1Полезни изкопаеми теория30
2.2Полезни изкопаеми практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top