Начало » 4430101 Геология и геофизика

4430101 Геология и геофизика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник геолог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА443010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГеология и геофизика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4430101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4430101 – “Геология и геофизика

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Има познания за състава, свойствата и произход на минералите, скалите и полезните изкопаеми;
 • Разпознава пукнатини, гънки, разриви и несъгласия;
 • Пространственото положение на пластовете;
 • Видове геоложки граници и несъгласия;
 • Определяне относителната възраст на скалите – палеонтоложки методи
 • Устройство на геоложкия компас;
 • Принцип на работа с геоложкия компас;
 • Видове пластове
 • Топографски карти, видове геоложки карти, планове и чертежи;
 • Мащаби и условни знаци
 • Формира размера на проучвателните изработки;
 • Състава и свойствата на полезните изкопаеми;
 • Видовете скали;
 • Видове контакти;
 • Мащаб на документиране;
 • Определяне на пространственото положение на документирания обект ( спрямо географските насоки;
 • Познава елементите на геоложките тела;
 • Условните знаци
 • Видовете проучвателни изработки – галерия, щолна, шахта, травербан, разсечка, комин, орт, повърхностни проучвателни изработки – разчистка, шурф, кладенец, канава, сондаж, чук, длето, торба, етикет, химикалка, сандъчета, ролетки, отвес, U-образна корона, пневматичен чук, дневни ка опробването
 • Състав и свойства на скалите;
 • Структура на скалите;
 • Физико-механични свойства на скалния масив;
 • Физико-механични свойства на грунта (плътност, водосъдържание, зърнометричен състав, пористост, пластичност, консистенция, набъбване, свиване, лепкавост, размекване, капилярни явления, деформационни свойства, якост);
 • Геоложки процеси;
 • Инженерна геодинамика;
 • Склонови процеси и явления – сипеи, срутища, свлачища;
 • Устройство и принцип на работа на уредите за извършване на хидрогеоложки изследвания
 • Познава химичния състав и свойства на флуидите, съдържащи се в пласта;
 • Състав и свойства на скалите;
 • Видове режимни наблюдения ;
 • Устройство и принцип на работа на измервателните уреди.
 • Притежава основни понятия от електротехниката, радиотехниката и електрониката;
 • Познава принципа на действие на основните геофизични апарати в полевата геофизика.
 • Познава принципа на действие на каротажните станции и основните геофизични апарати в сондажната геофизика.
 • Познава основните понятия от електротехниката, радиотехниката и електрониката;
 • Познава принципа на действие на основните геофизични апарати в полевата геофизика;
 • Познава видовете измервателни вериги и свързващите елементи;
 • Познава характеристиките на изолационните материали, технологичната последователност при отстраняване на повреди в изолацията;
 • Познава принципа на действие на картотажните станции и основните геофизични апарати в сондажната геофизика;
 • Познава устройството на картотажния кабел;
 • Познава видовете измервателни вериги и свързващите елементи;
 • Познава технологията на последователност при отстраняване на повреди в изолацията.
 • Познава показателите, характеризиращи състоянието на водите и геоложката среда;
 • Познава техногенните и природните фактори на замърсяване;
 • Познава моделите за прогнозиране миграцията на замърсителите;
 • Познава видовете защитни мерки при опазване на водите и геоложката среда;
 • Познава структурата на органите за управление на на околната среда и нормативната уредба.
 • Познава личните предпазни средства, нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове геоложки дейности;
 • Познава начините за безопасна работа с инструменти, машини и материали в ежедневната трудова дейност;
 • Правилно реагира при злополуки, природни бедствия, аварии и апожари.

ДА МОЖЕ:

 • Точно и вярно описание на набюдаваните обекти;
 • Водене на геоложки бележки (оформяне на съдържанието);
 • Зарисовки (скициране) на наблюдавания обект;
 • Вземане на образци и проби;
 • Определяне и точно и вярно описание на наблюдаваните обекти.
 • Работа с геоложки компас;
 • Измерване на пространствените елементи на плоскостните и линейните структури
 • Разчитане на карти, планове, чертежи и геолого – технически наряд;
 • Движение по картата в открита местност;
 • Движение по азимут в закрита местност.
 • Точно и вярно определяне на пространственото положение на изработката;
 • Изработване на точна скица на елементите на отделна проучвателна изработка в подходящ мащаб чрез стандартни условни знаци.
 • Вземане, съхраняване и транспортиране на пробите;
 • Съставяне на документацията (водене на дневник за опробването);
 • Вземане на  проба от рудно тяло, контакт, вместващи скали, шлам.
 • Качествено вземане на образци и проби при спазване на технологичната последователност на операцията;
 • Съхраняване и транспортиране на  взетите проби;
 • Работа с уреди при спазване технологичната последователност на операциите;
 • Безопасна работа с уредите.
 • Извършване на режимни наблюдения по предварително изработен график;
 • Подготовка на сондаж за измерване;
 • Подготовка и проверка на апаратурата за работа;
 • Наблюдение и контрол върху безаварийната работа на уредите;
 • Спазване правилата за безопасна работа.
 • Работи с техническа документация;
 • Работи с инструкции, чертежи и др.;
 • Работи с шлосерски и монтьорски инструменти;
 • Спазва правилата за безопасна работа.
 • Умее да извършва диагностик на захранващия блок;
 • Може да открива повреди в изолацията на електрическите кабели, изграждащи измервателните мрежи;
 • Правилно прилага изолационните материали, крепежните и свързващите елементи;
 • Извършва периодични и непрекъснати контролни наблюдения за определяне качествените и количествените показатели, характеризиращи състоянието на водите, геоложката среда и инженерно геоложките съоръжения;
 • Прогнозира геодинамичните процеси и явления;
 • Прилага мерките за опазване на околната среда и борба с неблагоприятните въздействия върху нея в следствие на геодинамичните процеси, явления и човешките дейности;
 • Работи с нормативната уредба и правилници.
 • Умее правилно да използва личните предпазни средства;
 • Може безопасно да работи с материали, инструменти, измервателни уреди и машини;
 • Може правилно да се ориентира на територията на извършваните геоложки работи;
 • Безопасно работи със средствата за противопожарна защита;
 • Оказване на долекарска помощ о бързо и адекватно реагиране при трудова злополука.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Геология32
4Геодезично и маршайдерско чертане16
5Електротехника и електроника16
6Приложни програмни продукти16
7Минералогия и петрография40
8Проучвателни методи24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2176
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на геофизиката80
2.Исторична геология и геология на България32
3Хидрогеология32
4Проучвателна геофизика48
5Геокартиране24
6Сондажна геофизика24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3240
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Геология24
2.Геодезично и маршайдерско чертане24
3Минералогия и петрография24
4Проучвателни методи24
 Общ брой на учебните часове за раздел А296
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Геофизика40
.2Исторична геология и геология на България40
3Хидрогеология40
4Проучвателна геофизика40
5Геокартиране24
6Сондажна геофизика24
7Производствена практика156
Общ брой на учебните часове за раздел А3364
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техника на проучване60
1.1.Техника на проучване теория30
1.2Техника на проучване практика30
2Полезни изкопаеми60
2.1Полезни изкопаеми теория30
2.2Полезни изкопаеми практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top