Начало » 3470101 Индустриални отношения

3470101 Индустриални отношения

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник по управление на индустриални отношения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА347010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИндустриални отношения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3470101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
 
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ456
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА504
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3470101 – “Индустриални отношения”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основни правила и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и противопожарна охрана /ППО/.
 • Работна комуникация на минимум един чужд език.
 • Същност на екипни действия.
 • Оценка на трудовия пазар.
 • Приложимата нормативна база на  професията „Сътрудник по управление на индустриални отношения“.
 • КТ и поднормативната база на трудовото законодателство и търговско право.
 • Работа с компютър.
 • Основни понятия за организацията на индустриалните отношения
 • Употреба на офис техника, обработка на информацията, ползване на информационни и комуникационни технологии.
 • Алгоритъма на действия при интензивно натоварване.
 • Контрол за прилагането на въведените процедури и предприемане на необходимите действия за изпълнението им;
 • Социално-психологическите особености на персонала;
 • Управление на  индустриалните отношения.
 • Финансова и счетоводна отчетност.
 • Основни правила на  доболничната медицинска помощ.
 • Санитарно-хигиенните изисквания.
 • Цялостната организацията на работа

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага на практика изискванията по ЗБУТ и ППО.
 • Да може да оказва първа долекарска помощ.
 • Да осъществява ефективно и адекватно бизнес комуникиране.
 • Да работи в екип.
 • Да използва компютърни системи.
 • Да прилага съвременна  офис техника и работа с приложими по специалността технически пособия.
 • Да спазва изискванията на оптималното бизнес поведение.
 • Да комуникира делово при разговор.
 • Да познава стопанското управление на страната.
 • Да познава приложимото за неговата длъжност трудово законодателство.
 • Да опознава ързо обектите на неговата работа и запомня характерни места, които могат да бъдат източник на кризисни ситуации.
 • Да сигнализира и комуникира относно констатирани нарушения на установените процедури.
 • Познава и използва правилно терминологията на икономическата дейност.
 • Прилага нормативните документи и методически материали по икономика и организация на труда в дейността;
 • Да осъществява стандартите за професионален контакт с клиенти.
 • Да прилага на практика първата доболнична медицинска помощ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Модули /дисциплини/Теория ПрактикаОбщо
А.Задължителна професионална подготовка456504960
 I.Обща професионална подготовка13688224
1.ЗБУТ И ППО1616
2.Право-трудово, осигурително, наказателно, гражданско2424
3.Икономика3232
4.Информатика и компютърни системи161632
5.Организационно поведение и лидерство2424
6.Предприемачество.2424
7.Английски език7272
II. Отраслова професионална подготовка11288200
8Професионална етика и стандарти в поведението и комуникация на професията.4040
9Счетоводство на предприятието.243256
10Финанси.242448
11Трудови пазари и развитие на човешките ресурси243256
III. Специфична професионална подготовка:208328536
12Международно и данъчно законодателство.2424
13Социална политика. Индустриални отношения и социален диалог.161632
14Функции и организация на държавната и общинска организация2424
15Бизнес кореспонденция в съответствие с изискванията на българските и международни стандарти84048
16Управление на продажбите82432
17Икономика на труда84048
18Отчитане на външно-търговски сделки.81624
19Бизнес комуникация и делово общуване.165672
20Организация и управление на  индустриални отношения  и мениджмънт88112200
Б.Свободно избираема професионална подготовка82432
21.Работа с компютър82432
 Общо:456504960
Scroll to Top