Начало » 3460301 Деловодство и архив 

3460301 Деловодство и архив 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДеловодител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА346030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДеловодство и архив 
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3460301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за .ограмотяване по реда  на ЗНЗ.
 
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ144
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА160
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3460301 – “Деловодство и архив  ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Съвременните  изисквания към документите,  подготовката, движението и организирането им  в учрежденията, организациите и предприятията;
 • Да разбира същността на документите  като средство за управление и информационен носител,  институциите, работещи с тях,  техническите възможности за усъвършенстване  работата с  документи.
 • Как се управляват  документите  като средство за управление, информационен носител, обект на ползване и архивиране.
 • Да е наясно с организацията на съвременното деловодство, документооборот, работа с институция, онлайн документи, технически средства, както и използването на автоматизирани информационни системи за документиране  и организацията на работата в офис.

ДА МОЖЕ:

 • Да работи със съвременни технологии, обслужващи административната дейност на всички нива на управление.
 • Да може да работи  с офис техника;
 • Да води делова кореспонденция;
 • Да владее бизнес комуникацията;
 • Да има и да проявява фирмена култура;
 • Да има понятие от фирмено счетоводство;
 • Да може да работи със специализиран софтуер – информационна система за автоматизиране на документооборота,  нормативни документи,  електронни и онлайн  документи.
 • Да организира съвременното деловодство и документооборот;
 • Да да работи с  електронните документи, електронния подпис и електронния документооборот;
 • Да работи с документи, обслужващи  държавните институции  и документооборот;
 • Да използва автоматизирани информационни системи за документиране и архивиране в  системата, даваща възможност на потребителя за автоматизиране на дейностите в офиса.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

                   НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИ           ТЕОРИЯ         ПРАКТИКА         ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ
АОбща задължителна професионална подготовка321648
І.Здравословни и безопасни условия на труд808
ІІ.Обща икономическа информация8816
ІІІ.Бизнес комуникации16824
БОтраслова задължителна професионална подготовка405696
І.Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура161632
ІІ.Компютърен машинопис и текстообработка162440
ІІІ.Административно обслужване81624
В.Специфична задължителна професионална подготовка7288160
І.Стенография16824
ІІ.Делова кореспонденция, кореспонденски технологии16824
ІІІ.Документационна дейност  и работа с офис техника8816
ІV.Класифициране и архивиране на данни8816
V.Документационна система. Документооборот16824
VІ.Електронен документообот8816
VІІ.Практика 4040
                                                ВСИЧКО :144160304
Scroll to Top