Начало » 3460201 Административно обслужване 

3460201 Административно обслужване 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОфис – секретар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА346020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААдминистративно обслужване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3460201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3460201 “Административно обслужване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • да познава системите за лична и колективна безопасност на труда и офиса;
 • да познава съвременните системи за охрана, свързани със сигурността на фирмата и фирмения персонал;
 • да познава и използва лични предпазни средства;
 • да познава професионалните заболявания, свързани с пряката дейност;
 • да познава и  спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, нормите за безопасност;
 • да владее квалифицирани бързописни умения, писане на клавиатура на български и чужд език и текстообработка;

ДА МОЖЕ:

 • Да умее да извършва компетентно финансово приключване на дейности;
 • да извършва фактуриране и контрол върху изрядността на плащанията;
 • да изготвя текущи и окончателни справки, предложения, възражения, искания, рекламации и др.;
 • да умее да оферира и изгражда контакти за ангажиране на външни доставчици на услуги;
 • да осъществява надзор върху качеството на предоставяните услуги;
 • да умее да работи с пишеща, информационна, компютърна, съобщителна, копираща, записваща и др. офис техника;
 • да умее да работи със системата за картотекиране, деловодни книги, дневници, архиви и др.;
 • да поддържа база данни и картотека на управленските решения на  фирмата;
 • да умее да се грижи за съхраняването и изправността на техниката с която работи и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на модулитеТеорияПрактикаОбщо
І. Обща задължителна професионална  подготовка
1.1Здравословни и безопасни условия на труда.12416
1.2.Основи на пазарната икономика.16824
1.3.Общи правила на трудово- правното законодателство.16824
 Общо:481664
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка- единна за всички професии от отрасъла
2.1.Бизнес комуникации .Управление на човешките ресурси. Маркетинг и мениджмънт4064104
2.2.Фирмена култура .Функциониране на държавната власт в държавата242448
2.3Функциониране на държавната власт в държавата8816
 Общо:7296168
ІІІ. Специфична за професията „Офис секретар”, код 346020, задължително професионална подготовка. Специфична за специалността  „Административно обслужване”, код 3460201, задължителна професионална подготовка
3.1Икономика и финанси на предприятието241236
3.2Счетоводство и контрол.242448
3.3Професионална етика162436
3.4Офис техника8816
3.5Работа с програми за текстообработка323672
3.6Обща, стопанска и търговска кореспонденция. Работа с архив4072112
3.7Бизнес- английски език4072112
 Общо:184248432
 Всичко:304360664
Scroll to Top