Начало » 3451205 Горско стопанство

3451205 Горско стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИкономист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГорско стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3451205
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3451205 – “Горско стопанство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 • Изброява правните форми на предприятието и техните предимства и недостатъци
 • Обяснява организационната и управленската структура на предприятието
 • Анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда
 • Анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието
 • Обяснява връзките и зависимостите между предприятие, община и държавни институции
 • Характеризира институции за финансови услуги
 • Формулира целите, задачите, структурата и основното съдържание на фирмената политика
 • Описва целите, задачите и формите на фирмената култура
 • Изброява общите принципи на трудовото законодателство
 • Описва основните елементи на трудовия договор
 • Дефинира правата и задълженията на участниците в трудовия процес
 • Характеризира основните права и задължения по длъжностната характеристика
 • Различава различните форми за повишаване на квалификацията
 • Характеризира правата и отговорностите като участник в трудовия процес – самостоятелно или в екип
 • Формулира и решава проблеми в работния екип
 • Изброява стандартизираните образци на финансовосчетоводна, банкова, данъчна и митническа документация
 • Характеризира основната структура и изисквания за попълване на тръжна и проектна документация
 • Изрежда основните елементи на нормирането и заплащането на труда
 • Посочва стандартизираните статистически форми за отчет на дейността
 • Описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС
 • Обяснява основните маркетингови понятия
 • Характеризира организацията, планирането и контрола на маркетинговата дейност
 • Посочва методите за проучване и анализ на пазара и пазарните сегменти
 • Характеризира иновационната политика на предприятието
 • Описва елементите на стоковата и ценовата политика на предприятието
 • Характеризира провеждането на оптимална пласментна политика
 • Въвежда, обработва и архивира информация в програмни продукти, разпространявани от структури на държавната администрация
 • Знае специализирани програмни продукти
 • Посочва елементите на комуникационната политика
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Характеризира особеностите на отрасъла
 • Характеризира основните дейности в горското стопанство – инвентаризация, сертифициране, стопанисване, ползване, защита, опазване и контрол на горските територии и др.
 • Познава и разяснява структурата и функциите на органа, който изпълнява контролна и ръководна дейност по отношение на горските стопанства и предприятия в съответствие със Закона за горите
 • Познава структурата и функциите на държавните, общинските и частните горски предприятия и техните териториални поделения
 • Посочва възможностите за частна лесовъдска практика
 • Описва задълженията на собствениците на горски територии
 • Описва и класифицира имуществото на горското стопанство
 • Характеризира състоянието на горските и ловните ресурси
 • Познава горскостопанските планове и програми за устройство на горските територии 12.3. Познава ловностопанските планове
 • Характеризира организацията на транспортната дейност в стопанството
 • Посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие
 • Характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация
 • Изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения
 • Анализира дейността на стопанството
 • Характеризира основните показатели на стопанската дейност на стопанството
 • Познава и прилага системата за контрол на изпълнението на задачите и оценка на качеството
 • Анализира и синтезира информация от различните отдели (звена) и предлага решения

ДА МОЖЕ:

 • Обслужва правилно и безопасно технологичното оборудване
 • Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място и технологичното оборудване в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
 • Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
 • Не замърсява с работата си околната среда
 • Оказва долекарска помощ
 • Разпознава функционалните връзки между отдели и работни места
 • Провежда интервю за постъпване на работа
 • Използва подходите и критериите за оценка на кандидатите за работа
 • Подрежда възложените и текущите задачи по приоритет
 • Организира работното си време
 • Планира и организира изпълнението на текущите си задачи
 • Разрешава възможни критични ситуации, свързани с трудовата дейност
 • Прави отчет на извършената работа
 • Организира екип за изпълнение на задачите – цели, състав, задачи, план, организация на изпълнението, отчет на извършената работа
 • Възлага, инструктира и контролира качественото изпълнение на задачите
 • Работи с основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС
 • Проучва и анализира пазара и пазарните сегменти
 • Прилага инструкциите за използване, поддържане и опазване на офис техниката, с която работи
 • Използва: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване
 • Прилага правилата за работа с компютър, знае и може да използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни
 • Прилага правилата за използване на електронен подпис и умее да ги прилага при изпращане на данни, справки, отчети и др. към ползвателите на конкретната информация
 • Използва комуникацията чрез интернет – получава и изпраща писма от и по електронна поща, намира информация от различни уебстраници
 • Прилага изискванията за работа и опазване на компютър, принтер, скенер, факс, телефон, копираща техника
 • Използва специализирани програмни продукти
 • Прилага текстообработващи програми, програми за оформяне на електронни таблици, програми за презентиране
 • Използва интернет
 • Умее да комуникира и общува с колеги, ръководители и контрагенти
 • Води разговори и осъществява комуникация с различни технически средства
 • Осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения
 • Ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си
 • Прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дейност в горското стопанство
 • Прилага системата за оценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
 • Планира и анализира ползването на биологичните ресурси
 • Подпомага организирането и провеждането на тръжни процедури за възлагане на дейности и закупуване на ресурси в съответствие със Закона за горите
 • Идентифицира, проучва и класифицира фирмите, ползватели на горски и ловни ресурси
 • Идентифицира, проучва и класифицира фирмите, осъществяващи дейности в горските територии
 • Изготвя годишни планове за ползване на стопанството – номенклатура, асортимент и качество на продукцията
 • Събира първична документация, необходима за анализ и оценка на производствените фактори и финансовите резултати на стопанството
 • Подготвя презентация за дейността на стопанството на изложения, панаири и други форуми
 • Прилага унифицирани, стандартни форми на документи
 • Използва финансово-счетоводните документи
 • Съставя протоколи, сведения, доклади и отчети
 • Обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация
 • Работи с информационната система и специализирания софтуер в горското стопанство
 • Разработва основната структура на бизнес план
 • Прилага различни методи и техники за планиране дейността на горското стопанство – проучване, снабдяване, производство, продажби, съхранение, транспорт, администриране и др.
 • Подбира източниците на финансиране на дейността и следи за правилното използване на паричните потоци на стопанството
 • Ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд, материали, енергия и т.н
 • Участва в екипи за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани от фондове на ЕС или от други източници за финансиране

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език32
2.Информационни и комуникационни технологии16
.3.Обща икономическа теория40
4.Икономика на предприятието64
5.Обща теория на счетоводната отчетност32
6.Право32
7.Статистика32
8.Управление на маркетинга24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2272
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Оценка на горските, ловните и недървесни ресурси32
2..Икономика и управление на горското предприятие80
3.Бизнес планиране и контрол в горското предприятие16
4.Документооборот в горското предприятие16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3144
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Бизнес комуникации24
3..Икономическа информатика24
4.Статистика24
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Счетоводство24
2.Икономика и управление на горското предприятие64
3.Проектен мениджмънт24
4.Оценка на горските, ловните и недървесни ресурси24
5.Функционални приложни програми24
6.Документооборот в горското предприятие24
7.Производствена практика204
Общ брой на учебните часове за раздел А3388
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Борси и борсови операции60
1.1.Борси и борсови операции теория30
1.2Борси и борсови операции практика30
2.Търговско посредничество60
2.1Търговско посредничество теория30
2.2Търговско посредничество  практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top