Начало » 3451204 Икономика и мениджмънт

3451204 Икономика и мениджмънт

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИкономист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИкономика и мениджмънт
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3451204
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕседмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено средно образование            
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ435
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА525
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3451204 „Икономика и мениджмънт“

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;
 • нормативната уредба и да я прилага в трудовa та дейност;
 • основните икономически понятия и стопански процеси;
 • организацията, структурата и функциите на предприятието;
 • теоретичните основи на пазарното стопанство;
 • съвременните   информационни   източници в областта на икономиката;
 • нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието;
 • организационните форми на бизнеса;
 • организационно-управленската структура на предприятието.
 • видовете търговско представителство;
 • същността, техниките на маркетинговото проучване на пазара;
 • маркетинговия инструментариум на предприятието;
 • същността  на финансите  и да  прилага постовете  на финансовата политика;
 • банковата система и взаимоотношенията на предприятието с търговските банки;
 • основните управленски  функции в процеса на вземане на управленско решение и неговото информационно осигуряване;
 • оценява влиянието   на факторите върху основните показатели на стопанската дейност.
 • разходите и приходите на предприятието. Формиране на финансовия резултат.
 • общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с офис оборудването;

ДА МОЖЕ:

 • прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресивни подходи на персоналния мениджмънт;
 • анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;
 • използва видовете разходи и процеса на калкулиране на цената  като инструмент при вземане на решения и планиране;
 • разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;
 • характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини,материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;
 • подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
 • прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
 • характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
 • изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;.
 • изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;.
 • посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
 • анализира и прогнозира дейността на предприятието;
 • разработва основната структура на бизнес план;
 • съставя и чете документи от професионалната си област на чужд език.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

МОДУЛИ, УЧЕБНИ ЧАСОВЕОбщо   ТеорияПрактика
I.ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА885236
1.Техника на безопасността и ППО16124
2.Правни знания24204
3.Английски език482028
II.ОТРАСЛОВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА19290102
1.Обща теория на пазарното стопанство – микро и макроикономика     макроикономика16106
2.Икономика на фирмата562234
3.Имущество на предприятието402020
4.Организационни форми на бизнеса562828
5.Търговско представителство241014
III.СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА520293227
1.Функции на мениджмънта.241212
2.Организационна структура и управление.32257
3.Предприятието и обкръжаващата среда.1697
4.Пазари.321715
5.Маркетингово  проучване  в  дейността на предприятието.24186
6.Маркетингов инструментариум.  563620
7.Ценни книжа.321715
8.Търговия на едро и дребно.241410
9.Инвестиране и финансиране в предприятието241410
10.Застраховане.481830
11.Кредитиране дейността на предприятието.402020
12.Индустрия.402020
13.Процес на вземане на управленско решение24195
14.Управление на персонала.16610
15.Заплащане на труда.16610
16.Приходи и разходи на фирмата.402020
17.Финансово състояние на предприятието.322210
18.Производствена практика160160
 Общ брой часове:960435525
Scroll to Top