Начало » 3451203 Земеделско стопанство

3451203 Земеделско стопанство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИкономист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗемеделско стопанство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3451203
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ430
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА470
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3451203 – “Земеделско стопанство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да разбира проблемите и ясно да ги формулира.
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и да описва ясно производствени въпроси.
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад.
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и други.
 • Да представя основните идеи в кратки и ясни послания.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да разбира собствената си роля в дейността на предприятието и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.

ДА МОЖЕ:

 • Да познава спецификата на бизнеса в областта на търговията.
 • Да разбира и прилага основните принципи в отношенията с клиенти и доставчици.
 • Да познава деловото общуване.
 • Да работи с персонален компютър със специфичен софтуер в специалността.
 • Да прилага усвоените теоретически знания и практически умения в реални условия.
 • Да умее да използва получените знания и умения в организации от различни сфери на обществения живот.
 • Да работи с Интернет.
 • Да съставя основни документи и работи с офис програми.
 • Да познава и обработва работната документация – административна, финансово-счетоводни справки и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Учебни предмети (модули)ТеорияПрактикаОбщо
І.Общо задължителна професионална подготовка120120240
1.Здравословни и безопасни условия на труд2424
2.Основи на пазарната икономика243054
3.Основи на правото243054
4.Трудово правно законодателство243054
5.Начален курс по английски език243054
ІІ.Отраслова професионална подготовка144168312
6.Основи на управлението242448
7.Финанси242448
8.Счетоводство243054
9.Основи на маркетинга243054
10.Управление на човешките ресурси243054
11.Информационни технологии243054
ІІІ.Специфична професионална подготовка166182348
12.Икономика и организация на предприятие303060
13.Статистика303060
14.Работа с офис техника303060
15.Делова кореспонденция303060
16.Фирмено право222648
17.Подготовка на Бизнес план121830
18.Методи за изследване на пазара121830
19.Производствена практика303060
 Общо:430470960
Scroll to Top