Начало » 3451202 Търговия

3451202 Търговия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИкономист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТърговия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3451202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕседмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ384
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА576
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3451202 – “Търговия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • основните икономически категории в пазарни условия;
 • правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
 • стопанското устройство на страната, икономическите отношения, процеси и явления, както и за факторите, които ги пораждат;
 • пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, за взаимната връзка между икономика и околна среда;
 • ролята на икономиста и значението му в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната му квалификация;
 • общите правила за работа с компютър;
 • структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
 • изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията на икономиста, както и за правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • изискванията при водене на кореспонденция;
 • принципите на екипното взаимодействие;
 • осъществяване на делова комуникация на чужд език;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващи програми; програми за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет; програми за презентиране;
 • основните елементи на маркетинговата политика;
 • организирането на транспортната дейност в предприятието;
 • възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
 • методите за проучване и сегментиране на пазара;
 • определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
 • основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
 • подходите и методите за позициониране на стоката на пазара;
 • потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;
 • идентифицирането, проучването и класифицирането на доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;
 • прилагането на статистически методи при анализ на дейността на предприятието;
 • управленските функции и принципи, както и за прогресивните подходи на персоналния мениджмънт;
 • значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;
 • видовете разходи и процеса на калкулиране на цената като инструмент при вземане на решения и планиране;
 • взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, както и за интерпретирането и обработването на документацията, свързана с тях;
 • снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;
 • особеностите и организацията на търговската дейност;
 • технологията на търговските операции;
 • механизмите за осъществяване на търговските операции;
 • особеностите в управлението на търговската дейност
 • разчитането, изготвянето и попълването на документи, свързани с търговската дейност и документооборота в предприятието.

ДА МОЖЕ:

 • прилагане на правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказване на долекарска помощ;
 • ефективна комуникация; оформянето на деловата кореспонденция при спазване на правописните норми и правила;
 • работа в екип;
 • работа с офис техника;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа: текстообработващи програми, програми за оформяне на електронни таблици; програми за оформяне на презентации и програми за ползване ресурсите на интернет; ползване на електронна поща;
 • справяне със задачи на работното място и осъществяване на комуникация на чужд език;
 • формулиране на проблеми и въпроси, както и за изготвяне на отчет за извършената работа;
 • прилагане на иновационни подходи в дейността на икономиста и за демонстриране на предприемачески умения;
 • прилагане на знанията по чужд език при осъществяване на устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори;
 • съобразяване с пазарните механизми;
 • организиране на търговска дейност;
 • спазване на технологията на търговските операции;
 • спазване на механизмите за осъществяване на търговските операции;
 • анализиране на особеностите в управлението на търговската дейност;
 • разчитане, изготвяне и попълване на документи, свързани с търговската дейност и документооборота в предприятието.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка


А1Обща задължителна професионална подготовка19214448
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
2Организация на трудовия процес2424
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип2424
4Основи на пазарната икономика2424
5Трудовоправни знания2424
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси24816
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология562432
А2Отраслова задължителна професионална подготовка368144224
1Обща теория на счетоводната отчетност481632
2Предприемачество1688
3Икономика на предприятието722448
4Статистика321616
5Финанси481632
6Маркетинг483216
7Счетоводство на предприятието721656
8Мениджмънт321616
А3Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка специалност 3451202 „Търговия”400
96
304
1Икономика и организация на търговията1122488
2Управление на продажбите643232
3Организация и техника на търговските плащания562432
4Електронна търговия481632
5Производствена практика120120

За специалност 3451202 „Търговия” А1+А2+А3960384576
Scroll to Top