Начало » 3451201 Индустрия

3451201 Индустрия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАИкономист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИндустрия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3451201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ416
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА544
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3451201 – “Индустрия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Планиране и организиране дейността на предприятието, функционални връзки и взаимоотношения;         
 • Познава организационно-управленска структура на предприятието;                                
 • Познава същността, целите , задачите , функциите и принципите на управлението;                                                
 • Познава методите, елементите и организационна структура на управлението;
 • Познава правилата при разработване на проектното задание, проектното предложение, бюджета на проекта, тръжните процеури, визуализацията и отчетите при изпълнение на проекта; да прилага знанията си при подготовката, разработването и изпълнението на проектната работа;
 • Познава основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводните документи;               
 • Организира и ползва елементи на съвременна система за сигурност на фирма /организация/;

ДА МОЖЕ:

 • Планира фирмените инвестиции;
 • Познава организация на производствения процес в индустриалното предприятие;
 • Избира и прилага подходящи маркетингови стратегии за фирмата;
 • Познава екологичните норми;
 • Познава елементи и принципи на организация. Видове и типове производства. Производствен цикъл;
 • Консултира и общува с клиенти, да осъществява комуникация;
 • Разработва бизнес-план;
 • Разбира същността на логистиката и нейните взаимовръзки с останалите функционални области на фирменото управление;
 • интерпретира теоретичните си знания при решаването на конкретни практически проблеми свързани с финансовото управление на фирмата;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предмети по модулиБрой учебни часове
ТеорияПрактикаОбщо
АЗадължителна професионална подготовка
Модул ІОбща задължителна професионална подготовка11264176
1.  Здравословни и безопасни условия на труд1616
2.  Основи на пазарната икономика16824
3.  Трудовоправни и осигурителни отношения16824
4.  Организация на документооборота16824
5.  Умения за работа в екип и бизнес комуникации16824
6.  Информатика161632
7.  Комуникативни умения на чужд език161632
Модул ІІОтраслова задължителна професионална подготовка120152272
8.  Икономика на предприятието16824
9.  Обща теория на счетоводната отчетност161632
10.  Основи на правото161632
11.  Организация и управление на предприятието163248
12.  Основи на управлението81624
13.  Икономическа статистика81624
14.  Проектно управление243256
15.  Фирмена сигурност161632
Модул ІІІСпецифична задължителна професионална подготовка160296456
16.  Икономика и организация на индустриалната дейност164056
17.  Индустриално предприемачество164864
18.  Индустриален маркетинг163248
19.  Финансов мениджмънт243256
20.  Организация и управление на условия на труд и работна среда163248
21.  Стопанска логистика243256
22.  Екология на индустриалното производство163248
23.  Инвестиции и инвестиционна политика161632
24.  Диагностика и анализ на индустриалното предприятие.163248
 Всичко А: Модул І+Модул ІІ+ Модул ІІІ392512904
БИзбираема  професионална подготовка243256
Всичко А+Б416544960
Scroll to Top