Начало » 3450801 Снабдител

3450801 Снабдител

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСнабдител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСнабдител
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3450801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ.
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ144
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА160
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3450801 – “Снабдител”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд,
 • позлване на лични предпазни средства при изпълнение на дейността;
 • същността на икономическите явления; основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното направление;
 • характеристиките на стоките, които предлага и правилното им съхранение; видовете посредници и правилата при сключване на търговските сделки;
 • основите на ценообразуването във фирмите;
 • основите на логистиката на фирмите.

ДА МОЖЕ:

 • да съобразява дейността си с действащото в Република България законодателство;
 • да прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата;
 • да анализира и прилага факторите за ефективна търговска дейност;
 • да разпределя и класифицира стоките по стокови групи, подгрупи и категории;
 • да отговаря на въпроси за гаранцията на продуктите и да прилага условията по покупко-продажбата;
 • да прилага основните методи на пазарното проучване;
 • да анализира и определя цени на едро на основните стоки и услуги;
 • да прилага логистичните методи и модели за управление във фирмата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на предметитеТеория  Практика  Общо
Обща професионална подготовка
 Модул 1321648
1.Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда844
2.Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес.844
3.Мотивация, предприемачески дух и Комуникативни умения844
4Делово общуване844
Отраслова задължителна професионална подготовка
 Модул 2325688
5Икономика162440
6Основи на правото81624
7Банково дело81624
     
Специфична професионална подготовка
 Модул 38088168
9Въведение в снабдяването16824
 Стокознание16824
10Отчетност в снабдяването16824
11Организация на доставките16824
12Търговско посредничество16824
 Производствена практика 4848
                                        ВСИЧКО144160304
Scroll to Top