Начало » 3450701 Калкулант

3450701 Калкулант

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКалкулант
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКалкулант
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3450701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ158
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА142
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3450701 – “Калкулант”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните макроикономически понятия, категории, закони и явления;
 • нормативната уредба, регламентираща отчетната дейност в предприятието;
 • воденето, обработката, сортирането и съхранението на първични счетоводни  документи за отчитане на склад и каса.
 • обобщаването на първична счетоводна  информация за изготвяне на складови и касови справки, извлечения и текущи отчети;
 • видовете разходи и центрове на възникване на разходите;
 • калкулирането на себестойността на произвежданите продукти/услуги;
 • методите за ценообразуване и тяхното приложение в стопанската практика;
 • видовете инвентаризации и ревизии и реда за тяхното провеждане;
 • същността и видовете трудови правоотношения и видовете трудови договори;
 • възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
 • основните характеристики на деловото общуване;
 • принципите на вербалната, невербалната и писмената комуникация.

ДА МОЖЕ:

 • да прилага нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да съставя калкулации на произвежданите продукти/услуги, като попълва необходимите за това отчетни документи;
 • да изготвя платежни документи и да обслужва касов апарат с фискална памет;
 • да използва методите на ценообразуване при съставяне на цените на продуктите/услугите;
 • да планира и организира деловата си дейност;
 • да прилага принципите на деловото общуване в ежедневната си дейност.
 • да работи с приложни програмни продукти за текстообработване и електронни таблици, електронна поща и Интернет;
 • да работи с функционални програмни продукти за формиране на себестойност и за съставяне на платежни документи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеТеорияПрактикаОбщо
І.ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА452570
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2Пазарна икономика141024
3Бизнес комуникации151530
ІІ.ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА434790
1Обща теория на счетоводството10818
2Трудово-правни отношения7512
3Основи на информационните технологии263460
ІІІ.СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА5487140
1Отчетност315080
2Разходи и ценообразуване161430
3Функционални приложни програми72330
 ОБЩО:142158300
Scroll to Top