Начало » 3450601 Касиер

3450601 Касиер

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКасиер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКасиер
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3450601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ144
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА160
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3450601 – “Касиер”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

ДА МОЖЕ:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиУчебни часове
  Общо  Теория  Практика
  Задължителна  професионална Подготовка304144160
 А. Обща  професионална подготовка1124864
1.Здравословни и безопасни условия на труд1688
2.Чужд език по професията32824
3.Основи на пазарната икономика321616
4.Основи  на счетоводството1688
5.Информационни технологии1688
 Б. Отраслова професионална подготовка964848
1.Основи на финансите24168
2.Фирмена култура24816
3.Икономика на труда24168
4.Бизнес комуникации24816
 В. Специфична професионална подготовка964848
1.Валутни операции40832
2.Покупателната сила на парите24168
3.Оперативен мениджмънт1616
4.Предприемачество1688
 ВСИЧКО А + Б + В:304226370
Scroll to Top