Начало » 3450501 Малък и среден бизнес

3450501 Малък и среден бизнес

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник в малък и среден бизнес
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМалък и среден бизнес
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3450501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 17 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3450501–“Малък и среден бизнес”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните източници на риск и замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Опасностите от пожар и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Как да оказва долекарска помощ.
 • Превантивните мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда.
 • Принципите на деловото общуване.
 • Ролята на комуникациите при вземане на управленски решения.
 • Методите на вербални и невербални комуникации при общуването.
 • Изкуството да се водят преговори.
 • Елементите на пъблик-рилейшънс.
 • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол.
 • Всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно  Кодекса на труда, и разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности.
 • Организацията и разпределението на работа.
 • Социално-психологическите изисквания и норми за ръководство.
 • Социално-психологическите особености на обслужването.
 • Социално-психологическите на персонала.
 • Общите правила за работа с компютър и ползване на програмни продукти. Да може да събира , обработва и ползва информация.
 • Комуникация на чужд език.
 • Как да извършва финансови операции.
 • Организацията и особеностите на счетоводната дейност, нормативната база, технологията на счетоводните операции и използваните документи.
 • Технологията и механизмите за осъществяване на финансови операции по специалността.
 • Правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес.
 • Как да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
 • Теоретичните основи на финансите.
 • Основите на маркетинга, маркетинговата стратегия, маркетингови проучвания.

ДА МОЖЕ:

 • Да осъществява професионален контакт на чужд език.
 • Да извършва финансови операции.
 • Да организира маркетинговите дейности и прилага маркетинговата стратегия.
 • Да работи с компютърни офис-системи.
 • Да прилага усвоените теоретични  знания в конкретни условия като спазва нормативните документи при извършване на трудовата дейност.
 • Да анализира условията за работа  и съобразно тях да извършва необходимите дейности.
 • Да синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време.
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
 • Да прилага основните принципи на икономиката и мениджмънта.
 • Да прилага принципите на финансиране и регулиране на ДБ, да прилага принципите на управление на малките и средни предприятия.
 • Да прилага формите на предприемаческа дейност.
 • Да прилага принципите на финансиране и инвестиране.
 • Да води бизнес кореспонденция

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеБрой часове
Общо ТеорияПрактика
 I.Обща задължителна професионална подготовка1305773
 Здравословни и безопасни условия на труд16106
 Бизнес комуникации и делово общуване844
 Трудово право1156
 Работа с персонален компютър и компютърни офис-системи251015
 Езиково обучение-английски език. Бизнес английски703040
 II.Отраслова задължителна професионална подготовка255108147
 Теория на пазарното стопанство702842
 Счетоводство1004060
 Основи на правото251015
 Маркетинг403010
 III.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността–“Малък и среден бизнес” – 3450501275135
 Икономика и мениджмънт4141
 Финанси. Публични и фирмени финанси1414
 Предприемачество и дребен бизнес5555
 Инвестиране и финансиране1919
 Бизнес кореспонденция66
 Практика160160
 Общ брой часове660300360
Scroll to Top