Начало » 3450401 Бизнес – услуги

3450401 Бизнес – услуги

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник в бизнес – услуги
КОД НА ПРОФЕСИЯТА345040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБизнес – услуги
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3450401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ280
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА384
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3450401 – “Бизнес – услуги”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • икономическото устройство на страната, съществуващите бизнес отношения, процеси и явления;
 • механизмите за създаване, анализ и реализиране на бизнес идея;
 • елементите на маркетинг микса;
 • видовете организационни фирмени структури и техните функции;
 • формите, принципите и методите, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи;
 • обработка на работна счетоводна, статистическа и финансова документация, както и протоколи, справки, бланки и др.;
 • изискванията за документиране на извършени стопански операции и преводи към клиенти и доставчици;
 • основни положения в нормативната уредба в България;
 • правата и задълженията си като участници в трудовия процес.

ДА МОЖЕ:

 • Проучване на потребителското търсене чрез установяване на контакт с клиенти;
 • Изготвяне и представяне на количествени и качествени данни, графики, таблици и презентации;
 • Кореспонденция и комуникация с партньори, контрагенти и клиенти;
 • Прогнозирането, планирането и отчетност на извършената работа;
 • Маркетинга – работа с маркетингови проучвания, анализ на потребителското поведение и анализ на конкурентната среда;
 • Намирането, създаването и обработката на информация с помощта на компютър;
 • Работа с офис техника – телефон, телефонна централа, факс, компютър, скенер, копирна машина и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  №  Видове подготовка, модули  ТеорияПрактикаОбщо
А.Задължителна професионална подготовка280384664
І.Обща професионална подготовка96 96 192
1.Въведение в пазарната икономика242448
2.Здравословни и безопасни условия на труд16 16
3.Икономика и управление на организацията /Фирмен мениджмънт/242448
4.Счетоводство и финансов анализ /Фирмени финанси/163248
5.Бизнес комуникации161632
ІІ.Отраслова професионална подготовка112120232
6.Предприемачество /Стратегическо бизнес планиране/242448
7.Маркетинг 323264
8.Информационни системи243256
9.Проектен мениджмънт323264
ІІІ.Специфична професионална подготовка72 168 240
10.Оперативен мениджмънт162440
11.Управление на продажбите163248
12.Икономика, управление и организация на предприятието161632
13.Бизнес английски език243256
 Производствена практика 6464
Б.Свободно избираема професионална подготовка*303060
14.Умения за водене на преговори303060
15.Управление на вътрешно фирмени комуникации.303060
16.Презентационни и комуникационни умения303060
17.Брейнсторминг техники303060
18.Мотивация на персонала и управление на екипи303060
19.Управление на връзки с медиите303060
20.Управление на времето и стреса303060
21.Управление и организация на ПР събития303060
  Общо:  280380660
Scroll to Top