Начало » 3430201 Финансова отчетност

3430201 Финансова отчетност

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФинансов отчетник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА343020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАФинансова отчетност
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3430201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ280
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА384
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3430201 – “Финансова отчетност ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • трудово-правните отношения;
 • организацията на трудовия процес;
 • комуникациите при изпълнение на трудовата дейност;
 • информационната техника и технологии;
 • професионалната терминология на чужд език;
 • същността на икономическите явления;
 • пазарната икономика – основните понятия в микроикономиката и макроикономиката;
 • основните понятия в правото;
 • основните понятия в статистиката;
 • основите на вербалната, невербалната и писмената бизнес кореспонденция;
 • общата теория на счетоводната отчетност;
 • публичните финанси – същността на категорията „финанси“ и предпоставките за възникването й; съдържанието на публичните финанси; приходите  и разходите на държавата; държавния бюджет и бюджетната технология; теоретичните основи на категорията „данък“; организация на данъчното облагане в Република България по видове данъци; документацията, свързана с данъчното облагане;
 • корпоративните финанси – източниците за формиране, начините на инвестиране и ефективността на капитала на фирмата, амортизационната политика на фирмата, формирането  и разпределението на печалбата; финансовото планиране; извършването на финансов анализ на състоянието на фирмата;
 • международните финанси – международните финансови институции и международния финансов мениджмънт;
 • основните понятия и отношения в икономиката на предприятието, банковото дело, застрахователното дело и осигурителното дело;
 • основните понятия и отношения в счетоводството на фирмата, банковото счетоводство, застрахователното счетоводство и осигурителното счетоводство;
 • съдържанието и воденето на финансови документи, отнасящи се до данъци, инвестиции, ипотеки, комисиони, кредити, облигации, застрахователни полици, ценни книжа и др. и на статистически документи;

ДА МОЖЕ:

 • организиране на работното място с цел повишаване качеството на работа;
 • поддържане на реда и чистотата на работното място;
 • прилагане на правилата, свързани с етиката на деловото общуване;
 • работа в екип;
 • работа с офис техниката;
 • ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси;
 • прилагане на нови информационни технологии и системи;
 • чуждоезикова комуникация, отнасяща се до професионалната терминология;
 • работа с външните и вътрешните нормативни документи;
 • извършване на делова кореспонденция;
 • разбиране на организационната структура и технологична последователност при изпълнение на поставени задачи от ръководителя;
 • обобщаване, анализиране и оценяване на изпълнението на собствената работа;
 • получаване, събиране и изчисляване на данни, отнасящи се до воденето на финансови и статистически документи;
 • съставяне на финансови документи, отнасящи се до данъци, инвестиции, ипотеки, комисиони, кредити, облигации, застрахователни полици, ценни книжа и др. и на статистически документи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка664280384
А1Обща задължителна професионална подготовка1207248
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
2Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес24168
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество24816
4Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси24168
5Чуждоезикова комуникация и професионална терминология321616
А2Отраслова задължителна професионална подготовка20896112
1Основи на пазарната икономика481632
2Основи на правото24816
3Статистика24816
4Обща теория на счетоводната отчетност321616
5Публични финанси24168
6Корпоративни финанси401624
7Международни финанси1616
А3Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка336112224
1Икономика на предприятието401624
2Счетоводство на фирмата401624
3Банково дело321616
4Банково счетоводство321616
5Застрахователно дело321616
6Застрахователно счетоводство321616
7Осигурително дело24816
8Осигурително счетоводство24816
9Производствена практика8080
Scroll to Top