Начало » 3430102 Застрахователно и осигурително дело

3430102 Застрахователно и осигурително дело

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФинансист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА343010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗастрахователно и осигурително дело
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3430102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ27 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1078
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ627
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА443
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3430102 – “Застрахователно и осигурително дело”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • Организацията на застраховането и социалното осигуряване, застрахователните и осигурителни операции, механизмите и технологията на тяхното осъществяване;
  • Техники при застраховането и социалното осигуряване; Видовете застраховки и документи;
  • Структурата на имуществото, дейностите по опазване и застраховане на персонала и имуществото;
  • Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти. Етиката на деловото общуване
  • Информационните технологии и системи в застрахователното и осигурително дело;
  • Да познава правните норми и юридическите документи, на които се подчинява застрахователната и осигурителна дейност.

ДА МОЖЕ:

  • Да рекламира дейността и услугите на институцията;
  • Да начислява социални и здравни осигуровки;
  • Да открива факторите, които водят до повишаване рисковете при осъществяване на застрахователната, презастрахователната и осигурителна дейност;
  • Да интерпретира и прилага законодателните норми, външните и вътрешните нормативни документи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

№ по редНаименование на модулитеБрой часове
  Общо Теория Практика
І.Обща задължителна професионална подготовка313165148
1.Макроикономически анализ302010
2.Микроикономически анализ302010
3Бизнескомуникации и връзки с обществеността1688
4.Английски език6060
5.Професионална етика и психология2020
6.Основи на управлението302010
7.Основи на правото301515
8.Финанси на ЕС15105
9.Икономическа социология1616
10.Стопанска история1616
11.Компютърна грамотност502030
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка351196155
1.Маркетинг331815
2.Публични финанси402218
3.Местни финанси и бюджет301812
4.Управление на човешките ресурси20155
5.Одитинг663432
6.Счетоводство603030
7.Статистика403010
8.Финансов контрол201010
9.Трудово право. Нормативна база на застраховането421923
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  „Застрахователно и осигурително дело” – 3430102335  191  144  
1.Борси и борсови операции321814
2.Социално осигуряване604020
3.Теория и организация на застраховането.845430
4.Международни финанси482424
5.Анализ на инвестиционни проекти301713
6.Бюджетна политика19127
7.Данъчен и митнически контрол20128
8.Математика за икономисти421428
Общо999552447
Scroll to Top