Начало » 3430101 Банково дело

3430101 Банково дело

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФинансист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА343010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБанково дело
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3430101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ34 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1336
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ951
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА385
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3430101 – “Банково дело”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • Разширени познания по общи икономически дисциплини (макроикономика, микроикономика, планиране и прогнозиране);
  • Основни познания във сфери, подпомагащи професията на финансиста (право, математика, социология, чужди езици и др.);
  • Общи специални знания в областта на финансите и банковото дело;
  • Да познава моделите на банкиране и видовете банкови институции;
  • Проблематиката на финансовото посредничество, структурата на финансовия сектор и мястото на банките в него;

ДА МОЖЕ:

  • Да използва модерните банкови продукти и услуги, свързани с посредничеството на паричните и капиталови пазари;
  • Да прилага комплексно изучените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания в системата на банкирането;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеБрой часове
  Общо  Теория  Практика  
І.Обща задължителна професионална подготовка306  183  123  
1.Макроикономически анализ302010
2.Микроикономически анализ302010
3Бизнескомуникации и връзки с обществеността1616
4.Английски език6060
5Регионална икономика1616
6.Логистични системи1688
7.Основи на управлението302010
8.Основи на правото301515
9.Финанси на ЕС302010
10.Политология1616
11.Икономическа социология1616
12.Стопанска история1616
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка516  369147
1.Маркетинг. Банков маркетинг302010
2.Публични финанси403010
3.Местни финанси и бюджет302010
4.Информационни системи в банковото дело483216
5.Управление на човешките ресурси в търговските банки1616
6.Одитинг2424
7.Европейски структури, институции и организации1616
8.Банков мениджмънт2424
9.Счетоводство. Корпоративно счетоводство603030
10.Статистика403010
11.Финанси на фирмата482424
12.Финансов контрол32248
13.Трудово право1486
14.Международно банково дело2424
15.Бизнеспланиране и контрол24168
16.Международни икономически отношения1616
17.Финансово счетоводство301515
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  „Банково дело” – 3430101  514    399    115  
1.Борси и борсови операции3030
2.Корпоративни финанси2424
3.Банки и банково дело. Анализ на банковата дейност403010
4.Международни финанси482424
5.Международен бизнес /и преговори/1688
6.Политически маркетинг /финансиране на политически партии/1616
7.Анализ на инвестиционни проекти2424
8.Бюджетна политика1616
9.Търговско право32248
10.Данъчен и митнически контрол403010
11.Математика за икономисти302010
12.Финансово стопански анализ301515
13.Електронна търговия301515
14.Финансово право3030
15.Капиталови пазари301515
16.Инвестиции и иновации3030
17.Централно банкиране2424
18.Актюерство2424
Общо1336951385
Scroll to Top