Начало » 3420201 Маркетингови проучвания

3420201 Маркетингови проучвания

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник в маркетингови дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА342020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМаркетингови проучвания
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3420201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ280
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА384
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3420201 – “Маркетингови проучвания”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изискванията за противопожарната охрана;
 • принципите на екипното взаимодействие;
 • нормите на етичното бизнес поведение;
 • значението на комуникациите с външната среда;
 • основните икономически категории в пазарни условия; основните макроикономически принципи;
 • структурата и функциите на държавната и местната власт;
 • правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
 • правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • предмета, целите, задачите и принципите на статистическите изследвания;
 • изискванията към счетоводната отчетност на предприятието;
 • основните механизми за управление финансите на фирмата;
 • архитектурата на компютъра, видовете операционни системи и софтуер;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
 • икономиката на предприятието;
 • организационните форми на бизнеса;
 • професионалната и организационна етика;
 • комуникационната политика;
 • цените и ценовата политика;
 • психологията на потреблението;
 • борсите и борсовите операции;
 • управлението на продажбите;
 • продуктовата и дистрибуционната политика;
 • валутата и валутните операции;
 • маркетинговите дейности:
 • маркетинговата система и маркетинговата среда;
 • маркетинговата конкурентна среда;
 • основните форми на маркетинговата среда;
 • целевите и стратегическите маркетингови концепции, мениджърските цели на фирмата, маркетинговите цели на фирмата, оперативните маркетингови цели;
 • вертикалните и хоризонталните маркетингови концепции;
 • стратегиите за диверсификации;
 • изборът на маркетингови стратегии;
 • елементите на маркетинговата стокова политика.

ДА МОЖЕ:

 • прилагане на правилата за противопожарната охрана и за здравословните и безопасните условия на труд; оказване на долекарска помощ;
 • работа в екип;
 • съобразяване с пазарните механизми; отчитане на промените в макроикономическите показатели;
 • работа с правните понятия и документи, свързани с фирмената дейност;
 • използване на статистически методи и модели за анализ и диагностика;
 • осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа: текстообработващи програми, програми за оформяне на електронни таблици; програми за ползване ресурсите на интернет; ползване на електронна поща;
 • прилагане на нормите за етично поведение и бизнес етикет;
 • осъществяване на ефективно взаимодействие с органите на местна, регионална и  държавна власт;
 • извършване на маркетингови анализи и прогнози в различните сфери на икономиката – производство, размяна, разпределение и потребление;
 • прилагане на различни методи и техники на маркетингови проучвания и анализ;
 • обобщаване на маркетинговите изследвания и правене на изводи;
 • прогнозиране на бъдещата ситуация на основата на извършените маркетингови изследвания.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка664280384
А1Обща задължителна професионална подготовка12810424
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
2Организация на трудовия процес1616
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество1616
4Основи на пазарната икономика2424
5Трудовоправни знания1616
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси1688
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология24816
А2Отраслова задължителна професионална подготовка1848896
1Бизнес комуникации1688
2Икономика на предприятието321616
3Маркетинг401624
4Обща теория на статистиката321616
5Счетоводство на предприятието321616
6Мениджмънт321616
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка35288264
1Организация и техника на търговските дейности32824
2Маркетингови проучвания и изследвания883256
3Маркетингови комуникации481632
4Международен маркетинг481632
5Реклама321616
6Производствена практика104104
Scroll to Top