Начало » 3410401 Търговия на едро и дребно

3410401 Търговия на едро и дребно

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТърговски представител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА341040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТърговия на едро и дребно
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3410401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ486
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА474
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3410401 – “Търговия на едро и дребно

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Разпознава рискови ситуации, които могат да възникнат по време на изпълнение на служебните му задължения
 • Характеризира основните икономически понятия
 • Обяснява стопанското управление на страната
 • Изброява документите, свързани с трудовото законодателство
 • Описва правата и задълженията на материалноотговорните лица при отчитане на стопански операции и процеси с материални ценности и парични средства
 • Изброява основните образци на документи
 • Знае системите за заплащане на труда в търговското предприятие
 • Обяснява данъчното облагане и осигурителните задължения на предприятията и физическите лица
 • Описва длъжностните характеристики и изискванията към персонала в предприятието
 • Класифицира стоковедните характеристики на продукти и стоки
 • Характеризира различните отчетни измерители – натурални, трудови, стойностни
 • Описва качествата на видовете продукти и стоки
 • Описва изискванията за транспорт, товарене и разтоварване, съхранение и складиране на видовете продукти и стоки
 • Описва опаковката, етикетировката и маркировката на различните продукти и стоки
 • Описва въздействието на продукти и стоки върху околната среда
 • Описва организацията на работата в индустрията и търговията на едро и дребно
 • Изброява видовете пазари, сектори и интереси на пазара на продукция, стоки и услуги
 • Планира и управлява времето, като изготвя план-график за провеждане на консултации и бизнес срещи
 • Подготвя рекламни материали, брошури, проспекти, презентационна техника и други материали, необходими за провеждане на работните срещи
 • Осигурява необходимия брой от предлагания за продажба продукт или стока при презентирането им
 • Представя атрактивно качествата на предлагания продукт или стока с рекламните материали и презентации
 • Изброява нормативите и правилата на бизнес кореспонденцията
 • Осъществява писмена кореспонденция на чужд език при сделки с чужденци
 • Създава база данни с имената, адресите, лицата за контакт, предмета на дейност на фирмите, данни за реализирани продажби и др.
 • Създава база данни с имената, адресите и лицата за контакт, предмет на дейност на потенциални клиенти
 • Планира оптимален маршрут за доставки
 • Контролира годността и качеството на доставяните продукти или стоки
 • Коректно отчита реализираните доставки 
 • Издава на клиента фактура и други документи за реализираните доставки
 • Издава гаранционни карти за продукти или стоки, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя
 • Издава фискален бон за получени парични средства в брой
 • Създава документи, свързани с извършването на сделки и продажби – договори, оферти, рекламни материали, заявления,заявки, поръчки, справки, протоколи и др.
 • Осъществява ефективни писмени комуникации с клиенти и колеги чрез интернет
 • Набира, обработва и анализира информация за търсенето и предлагането на продуктите, с които търгува, от средствата за информация и интернет

ДА МОЖЕ:

 • Спазва инструкции за здравословни и безопасни условия на труд
 • Спазва инструкции за безопасно използване на офис оборудването в предприятието
 • Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания
 • Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за движение по пътищата при изпълнение на служебните си задължения
 • Предприема адекватни действия в ситуация на авария или инцидент
 • Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (пожарогасител и др.)
 • Спазва изискванията за опазване на околната среда
 • Оказва долекарска помощ
 • Прилага изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното време, почивките, отпуските, формите на заплащанията и други права и задължения на работещите в предприятието
 • Умее да прави отчет на извършената работа
 • Определя ролята на цените и ценообразуването като фактор при продажбите
 • Проявява инициативност, като прилага нововъведения в работата
 • Проучва организацията на работата в предприятието
 • Използва основната професионална терминология на чужд език
 • Характеризира мястото, ролята и значението на стопанските субекти в икономиката на страната
 • Прилага основните елементи на маркетинговата политика
 • Проучва дейността на конкурентите
 • Прилага ценовата политика
 • Използва рекламата като средство за увеличаване ръста на продажбите
 • Прилага статистически методи за анализ на потребителското търсене
 • Подбира средства и методи за увеличаване на продажбите
 • Прави изводи за рискове и възможни грешки при реализиране на продуктите или стоките
 • Използва подходящ стил, език и тон в комуникацията
 • Адаптира се и успешно се представя в нова непозната обстановка или ситуация
 • Прилага подходящи психологически подходи за спечелване на доверието на клиентите
 • Демонстрира пред клиентите използването на предлагания продукт, когато това е възможно
 • Събира и обработва запитвания на клиентите и подготвя информация за обратна връзка
 • При необходимост осъществява комуникация на чужд език
 • Предлага оферта, в която има включени детайли за номенклатури, качество, количества, цени, срокове на доставка и плащания
 • Предлага проект на договор за продажба
 • Контролира детайлите и изрядността на подготвяните документи по сделки за продажба
 • Прилага установените изисквания и правила за водене на бизнес преговори
 • Предлага на прекия ръководител коректно изготвен договор за продажба на продукти и услуги
 • Подготвя за класифициране и архивиране работната документация по сключените сделки
 • Прилага изискванията за водене на аналитични партиди на клиентите
 • Провежда телефонни разговори с клиентите във връзка с детайли по поръчки и плащания
 • Използва електронна поща за контакти с клиентите – обслужвани и потенциални
 • Следи за сроковете на плащане
 • Предупреждава клиентите за настъпване на падеж за плащане
 • Подготвя доставката по номенклатура, количество и цена
 • Следи за оптималното подреждане на продуктите или стоките съгласно реда на доставяне
 • Предава заявените доставки и придружителните документи – протоколи, фактури
 • Приема поръчки за следваща доставка по номенклатура, количество, качество, цена и срок
 • Приема документи по рекламации и други нарушения, свързани с доставки
 • Организира дейностите, свързани с уреждане на рекламации
 • Безконфликтно взаимодейства с колеги и клиенти при извършване на доставките
 • Приема парични суми в брой, като връща точно ресто
 • Различава отличителните белези на паричните единици в обращение
 • Работи с устройство за разпознаване на фалшиви банкноти
 • Отчита ежедневно реализираните продажби на продукти или стоки
 • Извършва основни счетоводни операции при водене на отчетността на поверените му материални и парични средства
 • Използва текстообработващи програми, електронни таблици, презентационни програми, база данни, специализирани програми за складови наличности и др.
 • Води разговори чрез различни комуникационни средства – стационарни и мобилни
 • Прилага презентационни техники и умения чрез използване на технически средства
 • Подготвя за поместване реклами в списания, вестници, каталози и интернет
 • Работи безопасно с офис техника – факс, скенер, компютър, принтер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия и др., с които разполага предприятието

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език24
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Обща икономическа теория32
4.Обща теория на счетоводната отчетност16
5.Счетоводство на предприятието24
6.Право24
7.Маркетинг16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2152
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Бизнес комуникации40
2..Стокознание48
3.Икономика и управление на търговията80
4.Управление на продажбите32
5.Търговско право24
6.Търговски преговори32
7.Предприемачество24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3280
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3432
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Обща теория на счетоводната отчетност16
2Право16
3Маркетинг16
4Икономика и управление на търговията.32
5Организация и техника на търговските плащания40
6Управление на продажбите32
7Електронна търговия32
8Работа в учебно предприятие88
9..Разработване на бизнес проект64
10Производствена практика108
Общ брой на учебните часове за раздел А3444
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3444
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А351%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес етика60
1.1Бизнес етика теория30
1.2Бизнес етика практика30
2.Делова кореспонденция60
2.1Делова кореспонденция  теория30
2.2Делова кореспонденция  практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top