Начало » 3410201 Продавач-консултант

3410201 Продавач-консултант

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПродавач-консултант
КОД НА ПРОФЕСИЯТА341020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПродавач-консултант
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3410201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ23 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ 690
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ 312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА 378
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3410201 – Продавач-консултант

ДА ЗНАЕ:

 • Същността на икономическите явления;
 • Основите на правото и отраслите,които са свързани с професионалното направление;
 • Основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес кореспонденция;
 • Характеристики на стоките ,които предлага и  правилното им съхранение;
 • Основните правила при сключване на договор за покупко-продажба;
 • Жизнения цикъл на стоките/маркетинг/;
 • Основите на отчетността в търговския отрасъл;
 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд

ДА МОЖЕ:

 • Анализира икономическите ресурси и прави оптимален избор на алтернативи на търсенето и предлагането;
 • Съобразява дейността си с действуващото в Република България законодателство;
 • Прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата;
 • Анализира и прилага факторите за ефективна търговска дейност;
 • Разделя стоките по групи,подгрупи и категории;
 • Отговаря на въпроси за гаранцията на продукта и прилага общото съсържание на договора за покупко-продажба;
 • Прилага основните методи на пазарното проучване;
 • Изготвя първичните отчетни документи;
 • Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общия брой часове и брой часове по теория и практика

    Наименование на модулитеБрой часове по теорияБрой часове по практика  Общ брой часове
А       Общо задължителна професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд6612
2.Основи на правото20828
3.Обща теория на пазарното стопанство376097
 Всичко А6374137
Б        Отраслова задължителна професионална подготовка- единна за всички професии от професионално направление 341 – „Продажби на едро и дребно”
4.Икономика и организация на вътрешната търговия394685
5.Обща теория на статистиката17724
6.Професионална етика и психология161834
7.Компютърна грамотност283260
8.Специализиран английски език151530
 Всичко Б115118233
В     Специфична за професия 341020 „Продавач-консултант” задължителна професионална подготовка – специалност  3410201 „Продавач-консултант”
9.Стокознание294574
10.Счетоводна отчетност275279
11.Маркетинг и реклама333467
12.Бизнес комуникации              232750
13.Електронна търговия222850
 Всичко В134186320
 ВСИЧКО312378690
Scroll to Top