Начало » 3220101 Библиотекознание

3220101 Библиотекознание

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАБиблиотекар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА322010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБиблиотекознание
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3220101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ442
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА518
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3220101 – “Библиотекознание”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава структурата и организацията на библиотечната система и правомощията на длъжностните лица.
 • Познава и прилага нормативните документи за работа в библиотека, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация.
 • Организира ефективно работното си време и задачи.
 • Работи с библиотечна документация и стандарти.
 • Прилага необходимите софтуер и технологии в зависимост от поставените му задачи и познава основните видове интернет приложения.
 • Познава различни мултимедийни формати.
 • Работи с офис-техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, мултимедия.
 • Притежава базови знания и умения за работа с отчетна документация, свързана с изпълняваните административни дейности в библиотеката.

ДА МОЖЕ:

 • Прави план и отчет за извършената работа.
 • Води календарен план-график на мероприятията, отразени в културния календар.
 • Познава структурите на администрацията и правомощията им.
 • Създава, съхранява и опазва фондовете на библиотеката.
 • Разкрива библиотечните фондове чрез традиционни и електронни каталози и други методи.
 • Извършва библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на читателите.
 • Инициира дейности по разпространение на библиотечно-информационна грамотност сред потребителите.
 • Разработва планове за срещи с автори, изложби, витрини и ги осъществява.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕБРОЙ ЧАСОВЕ
общотеорияпрактика
 ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА26419272
 Здравословни и безопасни условия на труд12120
  Обща теория на статистиката и икономиката12120
 Информационни и комуникационни технологии1083672
 Общи правила на трудово-правното законодателство12120
 Английски език – ниво А1120120 
 ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА1146945
 Езикова и комуникативна култура18144
 Управление на материалните ресурси660
 Бази данни602040
 Основни нормативни документи за работа в библиотеката18180
 Професионална етика12111
 СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА582181401
 Структура и организация на библиотечната система и правомощията на длъжностните лица660
 Нормативни документи за работа в библиотеката24240
 Годишен план и отчет за работата на библиотеката301020
 Комплектуване на библиотечни документи624
 Обработка и каталог на библиотечния фонд361620
 Подреждане и съхраняване на библиотечния фонд421428
 Опазване на библиотечния фонд1284
 Библиотечно обслужване на читателите24915
 Справочно обслужване на читателите906822
 Организиране на културни прояви в библиотеката722448
 ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА240 240
 Общо:960442518
Scroll to Top