Начало » 2150705 Иконопис

2150705 Иконопис

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник- приложни изкуства
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИконопис
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150705
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2150705 – “Иконопис

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Инструменти – видове и начини за работа с тях;
 • Живописни техники и качества на материалите;
 • Етапи в изграждането на натюрморт, интериор и човешка фигура с акварел, пастел, темперни и маслени бои;
 • Жанрове в живописта;
 • Цветовете – цвят, гами, колорит, тон, нюанс и др.;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството;
 • Пластична анатомия – конструктивни, пропорционални и анатомични особености на човешката глава и фигура
 • Иконописни школи;
 • Православна иконография;
 • Технология на иконописта;
 • Грунд и видове грундове за дървена основа и за стена;
 • Цветове и групи цветове, тон, контраст, колорит;
 • Етапи при изграждане на иконописното копие;
 • Темпериране;
 • Стилизация; Иконографско разпределение на сцените в православния храм;
 • Иконостас.
 • Иконописни школи;
 • Православна иконография;
 • Технология на иконописта;
 • Цветознание: групи цветове, тон, контраст, колорит;
 • Стилизация;
 • Православен иконостас.
 • Иконописни школи;
 • Иконография;
 • Технология на иконописта;
 • Грунд, видове грундове за дървена основа;
 • Цветовете: групи цветове, тон, гама, колорит;
 • Етапи при изграждане на иконата;
 • Темпериране;
 • Стилизация.
 • Иконописни школи;
 • Иконография;
 • Технология на стенописта;
 • Цветовете: групи цветове, тон, гама, колорит;
 • Стилизация;
 • Иконографско разпределение на сцените в православния храм;
 • Иконостас.
 • Иконописни школи;
 • Иконография;
 • Технология на иконописта;
 • Видове грунд за стена;
 • Цветовете: групи цветове, тон, гама, колорит;
 • Стилизация;
 • Иконографско разпределение на сцените в православния храм;
 • Иконостас.
 • Културно наследство;
 • Жанрове;
 • Формати и мащаби;
 • Закони на композицията;
 • Технология на работа с различни видове графични и цветни материали;
 • Цветознание: гами, цвят, колорит, тон, нюанс и др.
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството.
 • Специфични програмни продукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация.
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда; Авторско право.
 • Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд;
 • Начини за безопасна работа с инструменти и материали;
 • Правила при работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Избор на дистанция до натурата и гледна точка;
 • Подбор на подходящи инструменти и материали четки, палитра, шпакли, основи, разредители, свързватели;
 • Реализиране на живописен етюд (по етапи) с придаване на конструкция, перспектива и пластична анатомичност;
 • Анализиране, обобщаване и придаване на завършеност на етюда.
 • Избор на пигменти, свързватели, лакове, грундове и разредители;
 • Подбор на инструменти при изграждане на иконописно копие;
 • Избор на ахат и пособия за полиране и позлатяване;
 • Синтез между архитектурна среда и изискванията на канона при проектиране и изпълнение на иконописните сцени;
 • Изграждане на иконописно копие по зададена тема;
 • Спазване на етапите при изграждане на иконописното копие;
 • Придаване на завършеност на иконата.
 • Подбор на материали при изграждане на иконописен проект;
 • Синтез между архитектурната среда и изискванията на канона при проектиране на иконописните сцени;
 • Изграждане на иконописен проект по зададена тема
 • Избор на пигменти, свързватели, лакове, грундове и разредители;
 • Подбор на инструменти и бои при изграждане на иконата;
 • Избор на ахат и пособия за позлатяване;
 • Изграждане на икона по зададена тема;
 • Спазване на етапите при изграждане на икона;
 • Придаване на завършеност на иконата.
 • Избор на пигменти;
 • Синтез между архитектурната среда и изискванията на канона при проектиране и изпълнение на иконописните сцени;
 • Изграждане на проект по зададена тема.
 • Избор на пигменти, свързватели, грундове и разредители;
 • Подбор на необходимите инструменти и бои при изграждане на стенописната творба;
 • Синтез между архитектурната среда и изискванията на канона при проектиране и изпълнение на иконописните сцени;
 • Завършеност на стенописа.
 • Избор на обект и сюжет;
 • Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали;
 • Подбор на необходимите инструменти за работа;
 • Спазване на етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информацияи изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите за реализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане
 • Защита на авторските права.
 • Безопасна работа с материали, инструменти и скеле;
 • Безопасна работа със средства за противопожарна защита;
 • Оказване на долекарска помощ и бързо и правилно реагиране при трудова злополука;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
.3.Рисуване48
4.Перспектива16
5.Пластична анатомия24
6.Компютърна графика40
7.История на изкуството40
 Общ брой на учебните часове за раздел А2200
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Иконопис80
.2.Живопис40
3.Иконография32
4.Технология32
5.История на религията32
 Общ брой на учебните часове за раздел А3216
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Иконопис200
2..Живопис128
 Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес комуникации60
1.1.Бизнес комуникации теория30
1.2Бизнес комуникации практика30
2.Шрифт60
2.1Шрифт теория30
2.2Шрифт практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top