Начало » 2150704 Художествена обработка на метали

2150704 Художествена обработка на метали

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник- приложни изкуства
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХудожествена обработка на метали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150704
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2150704 – “Художествена обработка на метали

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Теория и история на изкуствата;
 • Развитие на стиловете през вековете;
 • Национално наследство;
 • Развитие на естетическия критерий, съвременни тенденции;
 • Постижения в областта на художествената обработка на метали.
 • Основни принципи и методи, използвани при превръщането на природна форма в декоративен мотив;
 • Реално и илюзорно възприемане на пространството и формите;
 • Видове стилизация;
 • Строеж, характеристика и морфология на природните форми;
 • Сравнение на природнитеформи с форми, създадени от човека.
 • Същност и етапи на проектирането;
 • Първоначално проучване и анализ на идеен проект, скица, перспективна рисунка, чертеж;
 • Утилитарност, функция, пропорции и специфика на елементите за украса в зависимост от предназначението, формите, обемите, характера на предмета;
 • Техническото чертане – основни понятия; принципи на ортогоналното проектиране, проекционни равнини;
 • Видове означения на чертежите.
 • Чертежи, конструктивни и технологични схеми;
 • Технология за изработване на различни изделия -инструменти, материали, последователност;
 • Възможностите на програмните продукти за създаване на чертеж.
 • Пластични качества на различните материали;
 • Синтез и баланс между декоративните елементи;
 • Обеми, пропорции и функции на изделието от метал.
 • Основни физични, химични, механични и технологични свойства на металите и сплавите;
 • Основни методи, техники и операции в художествената  обработка на метали;
 • Принципи на работа с различни машини, инструменти, материали и приспособления при художествената обработка на метали;
 • Етапи в подбора и подготовката на материала за работа;
 • Възможности за студена и топла обработка на стомана, цветни метали и сплави;
 • Температурни интервали и структурни промени при топла обработка на черни метали;
 • Технология на процесите отгряване, закаляване, отвръщане;
 • Принципи на работа с различни машини, инструменти, приспособления.
 • Художествената обработка на метали от различни епохи, култури, народи, стилове, школи;
 • Българско историческо и културно наследство;
 • Традиции и народно творчество в сферата на художествената обработка на металите.
 • Организация на ателието и работните помещения за художествена обработка на метали;
 • Организация на цялостния процес: проектиране, макетиране и етапи на изпълнението в материал;
 • Зависимост на художествения ефект на произведението от професионалното изпълнение.
 • Културно наследство;
 • Жанрове;
 • Формат и мащаби;
 • Закони на композицията;
 • Технология на работа с различни видове графични и цветни материали;
 • Цветовете – цвят, гами, колорит, тон, нюанс и др.;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството.
 • Специфични програмнипродукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация.
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.
 • Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд;
 • Начини за безопасна работа с инструменти и материали;
 • Правила за работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Анализ на информация,  получена по различен начин.
 • Стилизиране на природни форми при запазване на характера им;
 • Създаване на различни видове декоративен образ от една природна форма чрез използване на различни методи за стилизиране;
 • Съчетаване на животинска или човешка фигура с растителен или геометричен елемент
 • Избор на подходяща композиция;
 • Ползване на елементите на композицията: синтез, баланс, хармония, дисхармония, контраст, акцент, център и развитие на композицията, ритъм, пластичност;
 • Прилагане на основните геометрични закони и елементи на композицията;
 • Избор на подходящ мащаб;
 • Правилно използване на чертожни инструменти;
 • Прецизно изработване на чертежи, копирки и шаблони.
 • Извличане на информация от чертежи, конструктивни и технологични схеми;
 • Създаване и редактиране на чертежи с помощта на компютър и програмни продукти.
 • Работа с различни форми, мащаби, обеми, пропорции;
 • Изгражда и развива триизмерно формата в пространството;
 • Работа с различни материали.
 • Рязане на профилен листов материал от черни метали;
 • Изрязване на геометрични и стилизирани форми с ръчна и лостова ножица и бижутерски лък;
 • Изтегляне на обемни форми от листов материал;
 • Работа с ковашко огнище; Студено и топло огъване и изправяне на профилен материал;
 • Огъване и коване на листов материал;
 • Спояване на шевове, на отделни компоненти и надетайли;
 • Работа с разнообразни ковашки техники – изтегляне, изшиляване, изсичане, усукване, цепене, набиване, пробиване и др.;
 • Работа с различни видове фактура на материала;
 • Пилене, почистване, шлайфане и полиране;
 • Изпиляване на плоскости под различен ъгъл;
 • Работа с различни видове патина;
 • Планиране и организиране на дейността
 • Избор на подходящ образец;
 • Избор на подходящи инструменти;
 • Прилагане на усвоените техники;
 • Планиране и организиране на дейността;
 • Умение за оформяне.
 • Изграждане и развиване на естетически критерии при създаването на художествено произведение от метал;
 • Придаване на завършен вид и художествено въздействие на металната пластика;
 • Способност за оформяне на произведение от метал.
 • Избор на обект и сюжет;
 • Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали;
 • Подбор на необходимите инструменти за работа;
 • Спазване етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Проектиране, обработване ипредставяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите за реализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.
 • Избор и правилно използване на лични предпазни средства;
 • Безопасна работа сматериали, инструменти и машини;
 • Работа със средствата за противопожарната защита;
 • Оказване на долекарска помощ и бързо и правилно реагиране при трудова злополука;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Рисуване64
4.Перспектива16
5.Пластична анатомия24
6.Компютърна графика40
7.История на изкуството32
 Общ брой на учебните часове за раздел А2208
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Художествена обработка на метали120
2.Технология24
3.Скулптура64
 Общ брой на учебните часове за раздел А3208
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Художествена обработка на метали328
2Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Проектиране на художествени изделия и дизайн60
1.1.Проектиране на художествени изделия и дизайн теория30
1.2Проектиране на художествени изделия и дизайн практика30
2.Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации е теория30
2.2Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top