Начало » 2150702 Художествена керамика

2150702 Художествена керамика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник- приложни изкуства
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХудожествена керамика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150702
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2150702 – “Художествена керамика

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Теория и история на изкуствата;
 • Развитие на стиловете през вековете;
 • Национално наследство;
 • Развитие на естетическия критерий;
 • Съвременни тенденции.
 • Специфични софтуерни продукти.
 • Термини по специалността на чужд език;
 • Съдържание на проекта;
 • Видове композиция според техниката на изпълнение;
 • Основни свойства на цветовете;
 • Въздействие на цветовете в зависимост от предназначението;
 • Инструменти, по-върхности, бои, техники;
 • Технологическа последователност на процеса „проектиране“;
 • Видове техники за създаване на изображение;
 • Характерни особености на различните видове техники – монотипия, колаж;
 • Специфични особености на рисуването с различни видове цветни и графични материали
 • Видове методи засъздаване на работен картон за текстилно художествено изделие;
 • Основни принципи при изработването на чертежи;
 • Прилагане на инструментариума в работата;
 • Технически средства – видове, приложение;
 • Специфични софтуерни продукти.
 • Видове текстилни материали;
 • Текстилни бои и багрила – видове, качества и приложение;
 • Специфични особености на различни текстилни техники;
 • Помощни материали при различни техники на изпълнение.
 • Пластични качества и изразни възможности на материала;
 • Принципи за изграждане на релеф или кръгла, триизмерна пластика.
 • Възможности за съчетаване на разнообразни форми фактури, обеми в текстилната пластика;
 • Пластични качества и изразни възможности на текстилния материал
 • Принципи за изграждане на релеф или кръгла, триизмерна пластика
 • Видове текстилни изделия за жилищен интериор;
 • Развитие на текстила зажилищен интериор в исторически аспект;
 • Характерни видове композиция за различните изделия;
 • Основни видове орнаментика според предназначението на изделието;
 • Основни принципи за прилагане на цвета в текстила за жилищен интериор;
 • Влиянието на средата върху цветовите решения;
 • Ергономични изисквания на текстилните, декоративните изделия за жилищен интериор.
 • Нормативна уредба на отрасъла;
 • Организация и планиране на дейността в малко предприятие (ателие).
 • Различни видове ръчно тъкани изделия;
 • Възникване на ръчното тъкане в древността;
 • Традиционни български черги и тяхната композиция и специфична украса;
 • Психологическо въздействие на цветовете;
 • Различни методи и помощни материали за постигане на пластичност в тъканото текстилно произведение;
 • Материали и пособия, необходими при уникално тъкане;
 • Основни тъкачни сплитки и техники: гладки, вързани, релефни, оформяне на ажур;
 • Устройство на вертикален ръчен стан, подготовката му за работа и работа с него;
 • Подготовка и подбора на материали за основа и вътък при тъкането, както и работа с помощни уреди: за вкатяване, пресукване, получаване на ефектни прежди.
 • Културно наследство;
 • Жанрове;
 • Формат и мащаби;
 • Закони на композицията; 
 • Технология на работа с различните видове графични и цветни материали;
 • Цветовете – цвят, гами, колорит, тон, нюанс и др.;
 • Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството.
 • Специализирани програмни продукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация.
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда; Авторско право.
 • Изисквания за здравословни и безопасни условия за труд;
 • Начини за безопасна работа с инструменти и материали;
 • Правила при работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Намиране на подходяща информация в различни източници; Анализ на събраната информация.
 • Работа със средствата за комуникация при търсене информация и при изготвяне на проект;
 • Разбиране на специализирани текстове на чужд език;
 • Избор на подходящи материали и помощни средства за създаване на проект и изпълнението му в материал; 2.4.Стилизиране на природна форма;
 • Работа с различни видове декоративни елементи;
 • Работа с широк спектър от техники при създаване на проект ;
 • Работа с гипсов картон;
 • Създаване на образ чрез отнемане на багрило;
 • Създаване на образ с ръчно правена хартия и др.;
 • Умение за оформяне на крайния продукт.
 • Качествено и прецизно изготвяне на работен картон;
 • Разчитане на проект;
 • Работа със съответния софтуер;
 • Умение за придаване на завършеност на крайния продукт
 • Организиране и планиране на дейността;
 • Работа с широк спектър от текстилни техники;
 • Качествено пресъздаване на проект за художествено текстилно изделие според техниката на изпълнение.
 • Степенуване на плановете в обемно текстилно изделие;
 • Съчетаване на различниформи, фактури, обеми;
 • Организация на отделните обеми и форми в единно цяло;
 • Имитация на различни видове материали.
 • Пластична и триизмерна работа с текстилни материали;
 • Организация на отделните обеми и форми в единно цяло;
 • Мащабиране
 • Прилагане на общите правила за хармонично съчетаване на цветовете в практиката;
 • Осъществяване на връзка на цветовото решение с функционалното предназначение;
 • Създаване на връзка на оцветяването с функционално- конструктивната форма на предметите;
 • Подходящ мащаб на проекта за съответното текстилно изделие според големината на орнаментиката;
 • Оформяне на крайния продукт.
 • Проектиране и изпълнение в материал на декоративно текстилно изделие;
 • Придаване на завършен вид на текстилната творба;
 • Организиране на работата при проектиране и създаване на декоративно текстилноизделие;
 • Организиране на работата в проектантско или изпълнителско ателие.
 • Използване на основни тъкачни сплитки и техники: гладки, вързани, релефни, оформяне на ажур;
 • Подготовка и работа с вертикален ръчен стан;
 • Правилен избор и подготовка за работа на материали за основа и вътък при тъкането;
 • Работа с помощни уреди за вкатяване, пресукване, получаване на ефектни прежди.
 • Избор на обект и сюжет; 10.2.Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали;
 • Подбор на необходимите инструменти за работа;
 • Спазване етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Попълване на договори; 
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите за реализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.
 • Избор и правилно използване на лични предпазни средства;
 • Безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • Безопасна работа със средствата за противопожарна защита;
 • Оказване на долекарскапомощ и бързо и правилно реагиране при трудова злополука;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиБрой часове
  ОбщоТеорияПрактика
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ900440460
А1.ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Предприемачество88
3.Икономика88
А2.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
4.Чужд език по професията1616
5.Информационни и комуникационни технологии1616.
6.Рисуване6464
   7.Перспектива1616
8.Пластична анатомия2424
9.Компютърна графика4040
10.История на изкуството4040
А3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
11.Художествено проектиране и декорация8080
12.Скулптура3232
13.Керамични техники и технологии4848
14.Живопис4040
 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ   
15.Учебна практика по А3:   
15.1.Художествена керамика288288
15.2.Керамични техники и технологии4040
16.Производствена практика132132
Б.ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА603030
1.Керамика603030
2.Бизнес комуникации603030
 Всичко А+Б:960470490
Scroll to Top