Начало » 2150601 Каменоделство

2150601 Каменоделство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКаменоделец
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКаменоделство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността – “Каменоделство

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Работи правилно и безопасно с различните видове машини, съоръжения и инструменти.
 • Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат в процеса на работа, и предприема мерки за тяхното
 • Оказва долекарска помощ при възникнали инциденти
 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите и по предназначение използва средства за противопожарна защита
 • Проявява самоконтрол и самопроверка при изпълнение на задачите, съдейства и демонстрира лоялност към майсторите и колегите
 • Разширява и надгражда професионалните си знания и умения и се стреми да ги използва за усъвършенстване на трудовия процес
 • Разбира собствената си роля в дейността на предприятието и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
 • Спазва последователността на технологичните операции при обработката на скалните материали
 • Познава и класифицира различните видове скални материали
 • Посочва технологичната последователност на операциите, които се извършват при предварителната обработка на материалите.
 • Познава и описва принципа на работа с инструментите и машините за предварителна обработка на скалните материали
 • Почиства, поддържа и съхранява машините, инструментите и съоръженията в съответствие с изискванията и инструкциите
 • Познава особеностите в устройството и принципа на действие на основните обрязващи и профилиращи машини
 • Познава и разчита символите и знаците в работните проекти и чертежи
 • Описва целта и определя последователността на технологията и методите при основната и довършителната обработка на скалните изделия
 • Описва принципа на работа с инструментите и машините за основна и довършителна обработка на скалните изделия
 • Извършва дейности по вдигане, товарене, транспортиране и разтоварване на готовите каменни изделия и на скалнооблицовъчните материали при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 • Използва по предназначение помощни съоръжения за товарене и транспортиране на каменните изделия и на скалнооблицовъчните материали
 • Изчислява количествата и стойността на вложените материали
 • Познава начините за изработване на идеен и технологичен проект.
 • По задание на клиент умее да предложи идейно решение, свързано с конкретен стил

ДА МОЖЕ:

 • Избира и използва правилно лични предпазни средства и специална работна екипировка (противопрашни маски, предпазни ръкавици и очила) Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения,
 • Полага грижи за опазване на околната среда, като събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места
 • Изпълнява компетентно трудовите задачи, поставени от прекия ръководител или от работодателя
 • Подбира и подготвя необходимите инструменти и машини в зависимост от вида на операциите при обработката на скалните материали.
 • Почиства, поддържа и съхранява машините, инструментите и съоръженията в съответствие с изискванията и инструкциите
 • Разпознава основните скални видове – мрамор, варовик и гранит, в зависимост от техните характерни особености и физико-механични качества
 • Описва устройството, принципа на действие и предназначението на основните обрязващи и профилиращи машини
 • Спазва изискванията за безопасност при работа с основни обрязващи и профилиращи машини
 • Извършва в технологична последователност различните операции при работа с основни обрязващи и профилиращи машини
 • Подготвя, разчертава и оразмерява точно и прецизно материала, който ще обработва по предварително зададен чертеж.
 • Изработва самостоятелно или в екип задание по предварително зададен работен проект
 • Умее да работи безопасно с инструментите и машините.
 • Почиства, поддържа и съхранява машините, инструментите и съоръженията в съответствие с изискванията и инструкциите
 • Монтира различни видове готови каменни изделия и скалнооблицовъчни материали при стриктно спазване на технологиите и методите за монтаж Спазва технологията и методите за поддръжка на различните видове каменни изделия, облицовки и настилки
 • Изготвя количествено-стойностни сметки за изработените изделия.
 • Предлага мерки за намаляване на разходите на материали при изработване на крайните изделия
 • Изработва по предварително зададен идеен и технологичен проект различни видове разнокаменни, архитектурни и художествени изделия – подбира подходящите материали, технологиите за изработване и за монтиране на готовите изделия

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2..Информационни и комуникационни технологии16
3.Рисуване16
4.Перспектива16
5.Пластична анатомия16
6.Компютърна графика16
7.История на изкуството16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2112
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на каменоделството24
2..Скулптура24
3.Шрифт16
4.Строителство и архитектура16
5.Специално чертане16
6.Технологии, машини и съоръжения за обработка на камък16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3112
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Основи на каменоделството160
2..Скулптура96
3Производствена практика96
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Геология и петрография60
1,1Геология и петрография теория30
1,2Геология и петрография практика30
2Бизнес комуникации60
2,1Бизнес комуникации теория30
2,2Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top