Начало » 2150401 Дърворезбарство

2150401 Дърворезбарство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДърворезбар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДърворезбарство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование                                         
БРОЙ ЧАСОВЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ202
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА458
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2150401 – “Дърворезбарство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Значението на рисунката за художественото творчество;
 • Основните понятия в рисуването – обем, пространство, пропорции, композиция, структура, конструкция, светлосянка, светлосила, контраст, локален тон, щрих, линия,  петно, пластика, материалност, характер,прилика, състояние, ракурс и т.н.;
 • Разнообразните изразни възможности на перспективата;
 • Технологията  за изграждане на рисунката;
 • Да съставят стратегия на изграждането на етюда;
 • По-важните особености на анатомичния строеж на човешката глава и човешкото тяло ролята и значението на формообразуването в декоративно-монументалното  изкуство;
 • Значението на декоративно-монументалното изкуство в световната култура;            
 • Технологичните процеси при създаването на декоративни образци и възможностите на трайните и нетрайни материали за създаването им;
 • Декоративна обработка и довършителни операции при изработване на изделия на дърворезбата;
 • За различни технологии за производство на изделия на дърворезбата и  умения за практическото им приложение;
 • Да познават и владеят техниките за безопасност на труда;
 • Да ползват справочна литература;
 • Да работи в екип  и да формира на професионални качества;     
 • Българското културно наследство в областта на керамиката;
 • Възможностите на разл чнитеи материали, технологичните им  характеристики и начини на    приложение;
 • Да използват всички техники за декоративно изграждане на изделия от дърворезба;
 • Познават и прилагат законите на  композицията в дърворезбата;
 • Принципите на действие и устройството на електроуредите, машините и апаратите, които се използват;
 • Правилата за безопасност при работа с електрически устройства и машини;
 • Устройството, предназначението и видовете трансформатори;
 • Видовете електродвигатели, устройство, действие, свързване;
 • Използване на различни похвати при обемно решение на интериора на разнообразни помещения;
 • Изработване орнаменти с дърворезба за украса на  мебелите в интериора
 • Перспективно изобразяване на интериор;
 • Използване на различни похвати при обемно решение на интериора на разнообразни помещения;
 • Изработване орнаменти с дърворезба за украса на  мебелите в интериора.
 • Да разчитат техническите данни на производителя на машините;

ДА МОЖЕ:

 • Да  изобразяват в нефронтална и фронтална перспектива интериор на дадено помещение;
 • Да познават въздействието на цветовете и при обзавеждането на дадено помещение и да  изберат най-подходящия цвят;
 • Да познават видовете осветление и прилагат най-подходящото за дадено помещение или зона;
 • Да познават и прилагат различни средства при обемно решение на интериора и ги прилагат ,ако е необходимо;
 • Да прилагат различни художествено-декоративни похвати при обзавеждането;
 • Да проектират мебели за обзавеждане на жилища и в зависимост от предназначението им и да ги украсяват с дърворезба;
 • Да  поставятсветлосянка;
 • Да прилоагат сновните правила на перспективата;
 • Да прилагат основните принципи на цветознанието;
 • Да стилизират растителни и животински мотиви;
 • Да моделираткласически мотиви, както  и фрагменти от възрожденска дърворезба.
 • Да рисуват в перспектива;
 • Да поставят светлосянка;
 • Да стилизират растителни и животински мотиви;
 • Да моделират фрагменти  от възрожденска дърворезба;
 • Да изработва различните видове дърворезба;
 • Да ползва различните технологии и машини за изработването й;
 • Да извършва различните видове повърхностна обработка.
 • Да избират дървения материал в зависимост от вида и предназначението на резбата;
 • Да подготвят дървения материал за работа;
 • Да различават различните видове дърворезба;
 • Да познават различните видове технологии за изработване на дърворезба;
 • Да прилагат усвоените технологии при необходимост възможност;
 • Да подбират правилно повърхностната обработка на дърворезбата;
 • Да познават историята на развитието на дърворезбата и различните резбарски школи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ   НА  УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯПРАКТИКА  ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ
 Обща задължителна професионална подготовка32 32
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2Икономика16 16
 Отраслова задължителна професионална подготовка404888
1Чужд език по професията202444
2Техническо чертане202444
 Специфична задълителна професионална подготовка130410540
1Материалознание102030
2Електротехника101020
3Автоматизация101020
4Технологии и машини в дървопреработването201030
5Конструиране на мебели202040
6Декоративно рисуване и моделиране404080
7Проектиране в дървопреработването на мебели, украсени с дърворезба .102030
8Историческо развитие на резбарството в България. Школи.102030
9Производствена практика 260260
                                   Общо:202458660
Scroll to Top