Начало » 2140112 Рекламна графика

2140112 Рекламна графика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА214010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРекламна графика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2140112
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ38 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование /X– ти/ или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ388
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА572
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2140112 – “Рекламна графика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • как да осъществява професионална комуникация на всяко ниво и с различни средства;
 • собствената си роля в общия трудов процес  и спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 
 • необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда  и Закона за авторското право
 • пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
 • как да използва информационни и комуникационни технологии;
 • спецификата на графичния дизайн, неговите разновидности; спецификата на отделните видове рекламен дизайн;
 • как да изгражда рекламен продукт със средствата на графичния дизайн;
 • видовете реклама;
 • видовете шрифтове и тяхната интерпретация ;
 • как се  използват измервателни инструменти  и материали за чертане ,  рисуване, пояснителни скици и др.
 • как се изработват проекти за рекламни продукти в мащаб, в действителен размер и в дигитален вариант
 • как се реализира рекламен продукт;
 • как се работи на пленер и обекти за изобразяване

ДА МОЖЕ:

 • да осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • да прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда;
 • познава и използва личните предпазни средства;
 • да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • да работи в екип;
 • да формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж за развитие;
 • да използва специализирани програмни продукти;
 • да изработва проект на рекламна графика в мащаб,в действителен размер ,в дигитален вариант;
 • да изработва проект за визуална комуникацияда проектира рекламна графика за различни рекламоносители:плакат, фирмен дизайн,опаковки;
 • да проектира запазен шрифт лого- стокова марка;
 • да реализира  рекламния продукт;
 • да се адаптира бързо към новите технологии;
 • да участва в разпространението на рекламния продукт.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
общотеорияпрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.1617091
1Здравословни и безопасни условия на труд.17107
2Икономика.482820
3    Предприемачество.    481632
4Информационни технологии481632
БОтраслова задължителна професионална подготовка.240108132
1Чужд език по професията.321616
2История на изкуството.402020
3Рисуване и композиция.563224
4Перспектива.561640
5Цветознание.562432
ВСпецифична задължителна професионална подготовка.499210289
1Рисуване и композиция.271017
2Рекламна графика – запазен знак/лого482424
3Комбинаторика.562432
4Шрифт642440
5Графично оформление – етикет, опаковка, портфолио482424
6Архитектура.722448
7Компютърна графика.642440
8Основи на плаката643232
9Дизайн на макро – рекламни обекти    562432
ГУчебна практика.6060
 Всичко А + Б + В + Г:960388572
Scroll to Top