Начало » 2140109 Пространствен дизайн

2140109 Пространствен дизайн

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА214010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПространствен дизайн
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2140109
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ323
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА637
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2140109 – “Пространствен дизайн”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

  • характерните белези за развитието на световното и българското изкуство;
  • основните течения и стилове, наложили се през вековете;
  • законите в изкуството; перспективно изграждане, композиционни проблеми;
  • основните понятия; декоративност, конструктивност

ДА МОЖЕ:

  • правят теоретичен анализ на художествена творба;
  • презентират художествено произведение;
  • използват придобитите знания по история на изкуството;
  • в собственото си творчество и професионално израстване.
  • оценяват художествените произведения на пазара на изкуството

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

    Наименование на учебни предметиОбщ брой часове
ТеорияПрактикаОбщо
 Общозадължителна професионална подготовка  6842110
1.Здравословни и безопасни условия на труд12618
2.Основи на правото20828
3.Икономика10414
4.Предприемачсство16420
5.Информационни технологии102030
 Отраслова професионална подготовка  96173269
1.История на изкуството203555
2.Перспектива184058
3.Композиция203050
4.Рисуване183048
5.Цветознание203858
 Специфична задължителна професионална подготовка  159422581
1.Архитектурно проектиране2880108
2.Промишлени технологии247599
3.Материалознание204565
4.Комбинаторика184058
5.Компютърна графика254570
6.Рисуване и композиция204565
7.Производствена практика6060
8.Визуални изкуства8816
9.Скулптура8816
10.Шрифт 88
11.Пластична анатомия8816
 ВСИЧКO323637960
Scroll to Top