Начало » 2140108 Моден дизайн

2140108 Моден дизайн

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА214010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМоден дизайн
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2140108
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ78 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование /X– ти/ или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ295
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА665
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2140108 – “Моден дизайн”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да познава и прилага основните правила за безопасна на работното място;
 • Използва личните предпазни средства;
 • Познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Познава и прилага типовете проблеми и подходи за работа с лица и групи;
 • Осъществява ефективна комуникация при работа в екип;
 • Разпознава рисковите ситуации и прилага адекватни поведенчески модели в работата си;
 • Прилага документацията – закони, правилници, наредби и др;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес;
 • общите правила за работа с компютър, да умее да използва програмни продукти и съвременните технологии;
 • да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното си място като осъществява кратки комуникации на чужд език;
 • познава етапите в изграждането на художествения проект
 • знае и прилага законите и принципите за изграждане на обемно-пространствена
 • композиция
 • изгражда творба по натура, по зададена тема и по въображение
 • познава и прилага законите на линейната и въздушната перспектива
 • познава и използва елементите на светлосянката и принципите за изграждане на учебна задача
 • използва целия спектър от елементи (тон, гама, колорит, линия, петно, щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие в процеса на проектиране
 • познава анатомията и пропорциите на човешкото тяло
 • знае основните принципи за изграждане на обемно-пространствена структура
 • познава епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи
 • развива художествено-образното и пластично мислене като способност за синтез на представите, в резултат на който се формира художественият образ

ДА МОЖЕ:

 • изготвя, описва, анализира и презентира художествена модна скица с аксесоари за бутиково предназначение;
 • анализира и  проектира параметрите и създава технологията за изработването на    прежди, тъкани и плетени изделия с по-прости структури;
 • да разпознава и използва текстилните и помощни материали, материали за украса, конци, копчета и други;
 • различава и характеризира текстилни и галантерийни материали
 • притежава теоретични познания за принципите при художественото оформяне на облеклото и хармоничната му зависимост с аксесоарите;
 • умее да оформя конструкцията на облеклото и допълненията към него;
 • оформят съвременни модели облекла от текстил с използване спецификата на отделните исторически стилове на облеклото;
 • ползват правилно различните форми и силуети според предназначението на облеклото
 • изобразяват човешка фигура с правилни пропорции и силует;
 • оформят облеклото в подходяща цветова гама и ритъм на елементите;
 • да работи с основните видове шевни и спомагателни машини, спазвайки;
 • изискванията за техника на безопасност;
 • проследява технологичния ред за ушиване на облеклото и изпълнението на аксесоарите;
 • изработва по модел ансамбъл от облекло и допълнения към него;
 • да изработва скици и технически рисунки на модели;
 • работи със специализирани програмни продукти

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
общотеорияпрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.1617091
1Здравословни и безопасни условия на труд.17107
2Икономика.482820
3Предприемачество.481632
4Информационни технологии.481632
БОтраслово задължителна професионална подготовка.240108132
1Чужд език по професията.321616
2История на изкуството.402020
3Рисуване и композиция.563224
4Перспектива.561640
5Цветознание.562432
ВСпецифична задължителна професионална подготовка.499117382
1Материалознание.511338
2Шевни машини и съоръжения561640
3Конструиране на облеклото.561640
4Технология на облеклото.721656
5Художествено оформяне на облеклото   и   аксесоари.641648
6.Рисуване64856
7Изработване на бутикови облекла и аксесоари.721656
8Компютърна графика.641648
ГУчебна практика.60060
 Всичко А + Б + В + Г:960295665
Scroll to Top