Начало » 2140106 Интериорен дизайн

2140106 Интериорен дизайн

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА214010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИнтериорен дизайн
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2140106
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ78 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното
образование /X– ти/ или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ388
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА572
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2140106 – “Интериорен дизайн”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • как да осъществява професионална комуникация на всяко ниво и с различни средства;
 • разбира собствената си роля в общия трудов процес;
 • и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
 • общите правила за работа с компютър;
 • видовете чертожни формати, видовете линии, мащабите, условните графични означения, съдържанието на конструктивната и технологичната документация,  видовете стандарти;
 • и използва основни, помощни и спомагателни материали за изработване на обемно-пространствена структура на интериорно решение;
 • как да работи с основните видове ръчни инструменти и приспособления, машини и техника за обработване на картон, дърво, метал, полистирол, гипс и др. материали, използвани при макетирането на изделия от дизайна на интериора и на детайли от тях;
 • как да разработва и спазва технологичната последователност при проучване, проектиране и макетиране на интериорни решения;

ДА МОЖЕ:

 • да осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • да прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;
 • да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача;
 • да разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;
 • да формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж за развитие;
 • използва специализирани програмни продукти;
 • да проектира детайли и тела в равнини, да определя и изчертава сечения, да определя и изчертава разрези,  да скицира, да изработва сборен чертеж;
 • да набира, анализира и систематизира проучвателен материал за съществуващи решения по зададена тема, като изготвя доклад за проучването;
 • да чертае и разкроява основни конструктивни елементи, изработва шаблони и калъпи на форми при макетиране;
 • да се адаптира бързо към новите технологии;
 • да контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания за интериорни решения.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
общотеорияпрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.1617091
1Здравословни и безопасни условия на труд.17107
2Икономика.482820
3Предприемачество.481632
4               Информационни технологии.    481632
БОтраслово задължителна професионална подготовка.240108132
1Чужд език по професията.321616
2История на изкуството.402020
3Рисуване и композиция.563224
4Перспектива.561640
5Цветознание.562432
ВСпецифична задължителна професионална подготовка.499210289
1Рисуване и композиция.562432
2Материалознание.562432
3Комбинаторика.562432
4Интериорен дизайн с проект562432
5Ергономия.562432
6Архитектура.562432
7Компютърна графика.723240
8Техническо чертане и шрифт.752748
9  Пластична анатомия.1679
ГУчебна практика.6060
 Всичко А + Б + В + Г:960388572
Scroll to Top