Начало » 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА214010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХудожествено осветление за театър, кино и телевизия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2140102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2140102 – “Художествено осветление за театър, кино и телевизия

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Техника на изчертаване и записване на грундрис и осветителна партитура;
 • Технология при работа с темперни, акварелни и акрилни бои.
 • Закони на въздушната и линеарната перспектива;
 • Техника и технология при работа с постни бои;
 • Цветове – гама, цвят, колорит, тон, нюанс и др.
 • Устройство, принципи на действие, типове, маркировка и приложение на осветителните тела за сценично осветление;
 • Светлотехнически характеристики;
 • Изисквания към осветителната апаратура.
 • Особености на студийното осветление (рисуващо, подсветка, контражурно, фоново и др.);
 • Светлинни ефекти;
 • Подреждане на осветлението;
 • Контрол на светлината.
 • Изисквания към осветлението на магазини, хотели, витрини, паметници, водни и зелени площи;
 • Специфика на работа с различните уредби за интериорно и екстериорно осветление.
 • Принципи за проектиране на светлинни картини за интериорно и екстериорно осветление;
 • Видове живописни техники.
 • Изисквания към интериорното и екстериорното осветление;
 • Работа с различни живописни техники;
 • Работа със специализирани програмни продукти за създаване на пространствени обекти и обработване на светлината.
 • Технически параметри на осветителните тела и електрическите уредби;
 • Осветителни тела, проводници и кабели и начина на тяхното полагане и свързване;
 • Електронни средства за управление на електрическа уредба за художествено осветление;
 • Устройство, принцип на действие, монтаж и експлоатация на осветителни уредби.
 • Закони на въздушната и линейната перспектива;
 • Цветове – гама, цвят, колорит, тон, нюанс и др.;
 • Електрическа схема и параметри на осветителните източници;
 • Грундрис;
 • Спецификация на материалите;
 • Правила за безопасна работа и демонстрация на изделието.
 • Закони на въздушната или нейната перспектива;
 • Цветове – гама, цвят, колорит, тон, нюанс и др.;
 • Светлотехнически характеристики на осветително тяло;
 • Електрическа схема на осветително тяло;
 • Спецификация на материалите.
 • Светлина и сцена;
 • Светлината като материя;
 • Видове светлина;
 • Специфика на сценичното и игровото пространство в театър, опера, куклен театър, кино;
 • Композиция на модули и сценична среда;
 • Цветно осветление;
 • Изисквания към сценичната светлина;
 • Драматичен материал;
 • Режисьорски решения;
 • Сценографска концепция;
 • Готов декор и мизансцен.
 • Възможности и параметри на осветителната апаратура;
 • Сценография и пространство.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Особености на пазара;
 • Трудовоправни отношения между дизайнер и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.
 • Специализирани програмни продукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация;
 • Термини по специалността
 • Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
 • Мерки за защита от действието на електрически ток;
 • Правила за безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • Изисквания при работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Изчертаване на грундрис и записване на осветителна партитура;
 • Сравняване на сценичното произведение и проекта.
 • Чертане;
 • Работа с мащаби;
 • Рисуване с постни бои с много точен светлинен и цветови нюанс. Интелектуални
 • Избор на осветителни тела и разполагане на осветителна апаратура върху сцена;
 • Работа с компютризиран пулт за управление.
 • Разполагане и последователност на свързване на осветителни тела и апаратура;
 • Работа с електрическиинструменти и измервателни уреди.
 • Избор и техническо обслужване на осветителни тела и апаратура;
 • Разполагане и последователност на свързване на осветителните уредби;
 • Работа с електрически инструменти и измервателни уреди.
 • Психологически внушения чрез светлина;
 • Работа с компютър и специализирани програмни продукти за създаване на триизмерни пространствени обекти
 • Психологически внушения чрез светлината;
 • Работа със специализирани програмни продукти за създаване на пространствени обекти и светлинна обработка;
 • Планиране и организиране на дейността.
 • Инсталиране и изчисление на електрически мощности;
 • Разполагане и последователност на свързване на осветителна уредба и пулта за управление;
 • Защита на електрическите уредби.
 • Изработване на техническа документация: работна скица, чертеж, разчет на необходимите материали, направа на електрическа схема;
 • Разработване на технологичен план за последователността на работа;
 • Изработване на изделието.
 • Изработване на техническа документация: работна скица, чертеж, разчет на необходимите материали, направа на електрическа схема;
 • Разработване на технологичен план за последователността на работата;
 • Изработване на изделието.
 • Разчитане на сценографски проект;
 • Проектиране на отделни статични и динамични картини и свързването им в цялостен спектакъл;
 • Работа със специализирани програмни продукти за създаване на пространствени обекти и светлинна обработка;
 • Изработване на художествено осветление за цялостен спектакъл при спазване на технологичната последователност.
 • Намиране на оптимален вариант на осветеност;
 • Постигане на определено внушение чрез специфично художествено осветление за всяка отделна картина;
 • Планиране и организиране на дейността.
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите на пазара на труда;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация притърсене на информация и изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Правилно използване на лични предпазни средства;
 • Безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • Безопасна работа със средствата за противопожарна защита;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии;
 • Оказване на долекарска помощ, бързо и правилно реагиране при трудова злополука;
 • Поддържане на ред и чистота на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
4.Чужд език по професията – английски език16
5.Информационни и комуникационни технологии16
6..Рисуване64
7.Перспектива16
8.Пластична анатомия24
9.Компютърна графика40
10История на изкуството64
 Общ брой на учебните часове за раздел А2240
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
11.Художествено осветление64
12..Електротехника16
13Осветителна техника40
14Живопис40
15Озвучителна техника16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3176
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
16.Художествено осветление200
17..Озвучителна техника88
18Осветителна техника40
19Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Перспектива60
 Перспектива теория30
 Перспектива практика30
 Приложна графика60
 Приложна графика теория30
..Приложна графика практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top