Начало » 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор

2140101 Театрален, кино и телевизионен декор

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА214010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТеатрален, кино и телевизионен декор
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2140101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2140101 – “Театрален, кино и телевизионен декор

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми;
 • Технологии за изработване на декор;
 • Използвани инструменти и материали;
 • Специфика на изискванията към декора в различните медии;
 • Специализирани програмни продукти.
 • Видове чертежи, грундрис, схеми и технологични схеми;
 • Технология напроизводство в различните медии;
 • Интернет;
 • Термини по специалността на чужд език; Видове програмни продукти за създаване на векторни и растерни изображения – възможности, потребителски интерфейс и инструкции за работа.
 • Използвани материали;
 • Използвани инструменти;
 • Технологии за изработване на декор;
 • Специфика на изискванията към декора в различните медии;
 • Организация на работата в изпълнителско ателие.
 • Използвани материали;
 • Използвани инструменти;
 • Технологии в изработкатана декор;
 • Методи за определяне разходите на материали и труд;
 • Специфика на изискванията към декора в различните медии;
 • Основни счетоводни дейности.
 • Технология за изработване на шаблони, кройки, гипсови калъпи;
 • Използвани материали;
 • Използвани инструменти;
 • Начини за работа с различни мащаби и преминаването от един в друг.
 • Бои – темперни, акрилнипостни; 
 • Лепила – тапетно, туткалакрилатно, полипропиленово, силиконово и др.;
 • Пълнители, опостнители, лакове;
 • Използвани инструменти – различни видове четки и специфичната им употреба, валяци, тампони;
 • Начини за имитация на дърво, метали, камък, мазилки, патини;
 • Начини за обработка и имитация на различни видове текстил.
 • Материали за изработване на обемни форми; 
 • Грундове, бои, лепила, пълнители и лакове, опостнители;
 • Използвани инструменти – видове четки и специфичната им употреба, валяци, тампони;
 • Начини за имитация на различни материали;
 • Конструктивни особености и изисквания към различните обемни форми, реквизит или аксесоар в зависимост от употребата им;
 • Пропорции на човешкото тяло.
 • Технология за изработването на мека кулиса (декор);
 • Различни видове инструменти и материали; Начини за имитация на различни материали;
 • История на изкуството;
 • История на театъра; Стилове и характерните за тях изразни средства.
 • Технология за изработването на твърда кулиса (декор) с пластични елементи;
 • Използвани инструменти и материали; Начини за имитация на различни материали;
 • История на изкуството;
 • История на театъра;
 • Стилове и характерните за тях изразни средства.
 • Специфични програмни продукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване представяне и комуникация;
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Технология и техника на кино, телевизионното и театралното производство;
 • Специфика на изискванията към декора в различните медии;
 • Различни видове материали и инструменти;
 • Технологии в изработката на декор;
 • Организация на работата в изпълнителско ателие;
 • Стопански маркетинг и мениджмънт;
 • Управление на екип;
 • История на изкуството;
 • История на театъра;
 • Стилове и характерните за тях изразни средства;
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Особености на пазара;
 • Трудовоправни отношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.
 • Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
 • Правила за безопаснаработа с материали, инструменти и машини;
 • Изисквания при работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Разчитане и анализиране на чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми;
 • Обработване на чертежи, грундрис с помощта на компютър и подходящи програмни продукти;
 • Планиране и организиране на дейността.               
 • Чертане на схеми, чертежи и скици за изработване на декор – на ръка или с помощта накомпютър с подходящи програмни продукти;
 • Намиране на информация в Интернет;
 • Оформяне; планиране и организиране на дейността.
 • Спазване последователността на операциите съобразно технологичните изисквания на дадената медия и наличните кадри, оборудване и ресурси.
 • Работа с инструменти за определяне на размер, обем, плътност, време;
 • Изчисляване на оптималните разходи на материали и труд;
 • Обработване и представяне на информацията с помощта на компютър и подходящ софтуер.
 • Изработване на шаблони, кройки от картон и мукава;
 • Изработване на модели от глина;
 • Изработване на калъпи от гипс, силикон, епоксидна смола в съответствие с технологичните изисквания;
 • Оформяне; планиране и организиране на дейността.
 • Грундиране, декориране
 • Имитация, лакиране, имитация на различни материали;
 • Текстилна обработка на плат и сглобяване на театрален костюм;
 • Спазване на технологичната последователност.
 • Работа с мащаби;
 • Моделиране, шлайфане, каширане, грундиране, декориране и патиниране;
 • Имитация на различни материали;
 • Спазване на технологичната последователност.
 • Работа с мащаби;
 • Грундиране, рисуване, декориране, патиниране;
 • Имитация на различни материали;
 • Спазване на технологичната последователност;
 • Планиране и организиране на дейността;
 • Оформяне на продукта
 • Работа с мащаби;
 • Моделиране, шлайфане, каширане, грундиране, рисуване, декориране, патиниране;
 • Имитация на различни материали;
 • Спазване на технологичната последователност;
 • Оформяне на продукта; Планиране и организиране на дейността.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект; Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Планиране и организиране работата в изпълнителско ателие;
 • Контрол и оценка на изпълнението на поставените задачи съобразно изискванията на проекта;
 • Работа с хора, организиране на колективна трудова дейност;
 • Комуникация на чужд език;
 • Организиране на колективна трудова дейност;
 • Упражняване на контрол и оценяване на дейността на други хора.
 • Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти и ценообразуване;
 • Проучване възможностите на пазара на труда;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.
 • Правилно използване на лични предпазни средства;
 • Безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • Безопасна работа със средствата за противопожарна защита;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии;
 • Оказване на долекарска помощ, бързо и правилно реагиране при трудова злополука;
 • Поддържане на ред и чистота на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
4.Чужд език по професията – английски език16
5.Информационни и комуникационни технологии16
6..Рисуване64
7.Перспектива16
8.Пластична анатомия24
9.Компютърна графика40
10История на изкуството64
 Общ брой на учебните часове за раздел А2240
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
11.Театрален, кино и телевизионен декор80
12.Бутафория48
13.Живопис24
14.Скулптура24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3176
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
15.Театрален, кино и телевизионен декор200
16..Бутафория128
17Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Бизнес комуникации а60
1.1.Бизнес комуникации  теория30
1.2Бизнес комуникации а практика30
2.Приложна графика60
2.1Приложна графика теория30
2.2Приложна графика практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top