Начало » 2130801 Музикално оформление

2130801 Музикално оформление

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМузикален оформител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМузикално оформление
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ400
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2130801 – “Музикално оформление”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да познава различните видове медии;
 • Да познава процеса на организация и производство на медийни и сценични продукти и събития;
 • Да познава различните видове техника, използвана във всички етапи от създаването на музикален продукт;
 • Да познава различните видове техника, използвана за създаване на светлинно шоу;
 • Да познава различните видове техника, използвана за представяне на видеоматериали;
 • Да познава форматите и носителите на аудио-визуална информация;
 • Да знае характеристиките и разпознава основните стилове в музиката;
 • Да спазва етапите в изграждането на художествена творба;
 • Да има базови познания по история на музиката;
 • Да умее да анализира музикални творби с характерната професионална терминология и изразни средства;
 • Да познава действащата в страната нормативна уредба, която касае  показателите за шум в околната среда и максималното звуково натоварване на персонала;
 • Да познава основите на строителната акустика, принципите и изискванията на звукоизолацията и вътрешната акустична обработка на помещенията, използвани за провеждане на музикални събития.

ДА МОЖЕ:

 • Да разпознава музикалните произведения като стил, както и тяхната тоналност и темпо – със и без помощта на технически средства;
 • Да борави с аудиоапаратурата за плавно преминаване от една песен към друга и без помощта на софтуерно синхронизиране;
 • Да борави и с професионален клас аудиоозвучителна апаратура според служебните си задължения (настройка и пуск);
 • Да създава своя авторска работна програма (ремикс) на живо с помощта на аудиоапаратурата – в зависимост от ситуацията, както и да я променя според аудиторията;
 • Да преценява ситуацията и нагласата на аудиторията и според това да подготвя своята работна програма за деня;
 • Да борави с микрофон и при необходимост да влиза в ролята на водещ според изискванията на работния ангажимент;
 • Да изгражда необходимите анонси с правилен словоред и дикция;
 • Да реагира адекватно в неочаквана ситуация;
 • Да използва професионален аудиософтуер за обработка на звука на живо (ремикс), както и съответния хардуер.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

                    НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯ  ПРАКТИКА  ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ
 Обща  задължителна професионална подготовка3838
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазавне на околната среда66
2Икономика1616
3Предприемачество1616
 Отраслова задължителна професионална подготовка4040
1История на музиката1212
2Теория на музиката1010
3Комуникативни умения и мотивация66
4Чуждоезикова подготовка по професията1212
 Специфична задължителна професионална подготовка322560886
1Музикология- понятия, термини, стилове, жанрове5050
2Видове музикални инструменти и техники7272
3Подготовка за музикално оформление5050
4Музикални фрагменти и ефекти на озвучаване4040
5Извършване на музикално оформление3232
6Работа със звукозаписна и звукопроизвеждаща техника3232
7Акустика4646
8Учебна практика500500
9Производствена практика6060
                                                                                     Общо:400560960
Scroll to Top