Начало » 2130601 Компютърна графика

2130601 Компютърна графика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКомпютърен график
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърна графика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ30 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ418
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА542
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2130601 – “Компютърна графика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативната материя за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности в офиса, при работа с офис-техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да осмисля проблеми, да формулира въпроси, да осъществява комуникации и обслужване на клиенти, да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад и изготвя отчети;
 • Правилата за работа в екип и комуникация между колегите;
 • Да работи с програмните продукти за офис-автоматизация;
 • Възможностите и видове потребителски услуги, предоставяни от глобалната компютърна мрежа ИНТЕРНЕТ;
 • Разчитане на каталожна и справочна литература и нормативни документи на компютърната система. Технически и специфични характеристики на модулите на КС.
 • Актуалния системен, приложен и специализиран софтуер;
 • Особеностите при инсталиране и работа с различни операционни системи;
 • WEB страници в Интернет с диагностични програми;
 • Възможностите на най-използваните антивирусни и архивиращи програми;
 • Класически и мултимедийни компютърни архитектури. Периферия и мрежи;
 • Основите на компютърната графика;
 • Основите на графичен дизайн и рисувана анимация;
 • Презентационна и интерактивна мултимедия в локална Интернет среда 

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага и спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове дейности, при работа с компютър, факс, копирна машина и друга офис и комуникационно техника, да реагира адекватно при оказване на първа помощ;
 • Да работи за подобряване на микроклимата в офиса, за постигане на комуникативност и диалогичност с колеги, клиенти;
 • Да се ориентира в конфигурациите и характеристиките на микрокомпютърните системи;
 • Да познава изискванията към мултимедийните системи и периферните устройства;
 • Да работи безпроблемно и да ползва ефективно наличната компютърна и друга офис-техника. Да констатира проблеми или дефекти в работата й и да инициира действия за тяхното отстраняване;
 • Да познава и използва пълноценно възможностите на ИНТЕРНЕТ и приложенията на модерните информационни технологии;
 • Да владее обектно-ориентираното програмиране и да ползва специализирания програмен инструментариум;
 • Да работи със специализираните програмни продукти за графичен дизайн и реклама;
 • Да създава, оформя и поддържа WEB-страници;
 • Ползване на презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда. Web дизайн. Е-приложения;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеБрой часове
Общо ТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка1608575
1.Здравословни и безопасни условия на труд16106
2.Основи на пазарната икономика32248
3.Трудови и осигурителни отношения24168
4.Бизнес комуникации и умения за работа в екип322012
5.Чуждоезиково обучение – английски език561541
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка349150201
1.Основи на информатиката321022
2.Въведение в персоналните компютри24915
3.Периферни устройства482028
4.Компютърен софтуер – операционни системи – І част482028
5.Компютърна графика643430
6.Мултимедийни технологии – І част321220
7.Теория на алгоритмите и програмиране401525
8.Софтуерни технологии321517
9.Въведение в компютърните мрежи1688
10.Въведение в Интернет1688
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  “Компютърна графика” – 2130601448182266
1.Компютърен софтуер – ІІ част MS OFFICE562036
2.Мултимедийни технологии – ІІ част321220
3.Компютърна анимация803050
4.Обектно – ориетнирано програмиране1206060
5.WEB дизайн402020
6.Графичен дизайн в реклама1204080
960418542

Scroll to Top