Начало » 2130501 Компютърна анимация

2130501 Компютърна анимация

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКомпютърен аниматор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърна анимация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ400
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2130501 „Компютърна анимация“

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • и прилага правилата за безопасна работа на работното място;
 • общите правила за работа с компютър и съвременните технологии за изпълнение на задачи от професионалната му област;
 • основите на операторското майсторство;
 • техниките и стиловете на рисуване:
 • Photoshop и Flash,  2D и 3D моделирането;
 • Скриптовите езици
 • да компилира Flash продукция;
 • различните форми за публикуване;
 • да работи в екип

ДА МОЖЕ:

 • да рисува, моделира и скулптурира;
 • да работи с 2D и 3D компютърна графика и съответно компютърна анимация;
 • да прилага усети за дизайн, композиране и визуални ефекти;
 • да програмира и работи със скриптове (скриптови езици);
 • да ползва модерни цифрови приложения;
 • да интегрира компютърно генерирани изображения с живи действителни кадри;
 • да може ла работи с молив и хартия;
 • да чертае и рисува;
 • да работи с Photoshop и Flash;
 • да въвежда обектите и да ги разполага е усет и прецизност на екрана;
 • да работи в екип и да взима самостоятелни решения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщ бр. учебни часовеОт тях:
за теорияза практика
А  Общо задължителна професионална подготовка  
А-1Здравословни и безопасни условия на труда1688
А-2Компютърно обучение482424
А-3Основи на пазарната икономика1688
А-4Въведение в трудово-правното законодателство1688
А-5Езиково обучение – английски език48 48
А-6Бизнес комуникации1688
 Всичко A16056104
  БОтраслова задължителна професионална подготовка  
Б-1История на изкуството24816
Б-2Цветознание88
Б-3Рисуване321616
Б-4Моделиране321616
Б-5Системен, приложен и специализиран софтуер1616
Б-6Периферни устройства88
Б-7Основи на мултимедийните технологии1616
Б-8Основи на компютърна графика1616
Б-9Правни аспекти на компютърните технологии1616 
Б-10Предприемачество и малък бизнес321616
 Всичко Б20013664
  ВСпецифична за професията задължителна професионална подготовка  
В-1Графичен дизайн (Photoshop)482424
В-2Графични техники и оформление481632
В-3Компютърна графика и мултимедия482424
В-42D и 3D компютърна графика642440
В-5Работа с Flash562432
В-6Обектно-ориентирано програмиране562432
В-7Скриптови езици561640
В-8WEB дизайн481632
В-9Графичен дизайн и реклама482424
В-10Изработване на анимационен проект641648
 Всичко В600208392
ГПроизводствена практика64 64
 Общ брой часове960400560
 Задължително избираема подготовка (ЗИП)603030
1Дизайн на играта (примерен предмет)   
2Интерактивни медии и арт инсталации   
Scroll to Top