Начало » 2130301 Полиграфия

2130301 Полиграфия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПолиграфист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПолиграфия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ975
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ415
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2130301 – “Полиграфия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните програми за предпечатна подготовка – набор и оформление на издание;
 • как се прави монтаж, ръчен и електронен, какъв е изходът от системата.
 • на каква машина, формат и вид се отпечатва ,дообработва изданието;
 • основните видове материали, използвани в полиграфическото производство;
 • видовете хартия и картони, мастила и техните свойства; 
 • методите и средствата за защита от вредното влияние на статичното електри-чество;
 • предназначението, принципа на действие и основните параметри на електронните елементи и устройства;
 • правилата за безопасност при работа с електрическите устройства на поли-    графическите машини.
 • основните изисквания на стандартите за изработване и разчитане на  техническа документация;
 • основните понятия и термини, свързани с полиграфическите процеси и дейности;
 • основните машини в полиграфическото производство и тяхното предназначение.
 • терминологията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • пазарните маханизми и информационната комуникация;
 • значението на рисунката за художественото творчество;

ДА МОЖЕ:

 • да владеят понятийния апарат на полиграфическите машини;
 • да познават и боравят с материалите, използвани в полиграфията;
 • работят с нормативни актове;
 • прилагат теоретични знания при решаване на казуси за работната среда;
 • попълват трудов договор;
 • преценяват професионалния и здравен риск;
 • анализират начини и средства за защита  и ограничение на вредните фактори;
 • извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място;
 • преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения;
 • да обосновават физическата същност на процесите, протичащи в електрическите   елементи и устройства;
 • да правят класификация на  материалите, да анализират свойствата и избора им;
 • да  разчитат техническите данни, предоставени от производителите  на машини;
 • да пускат елeктрически двигатели на полиграфически машини;
 • да прилагат теоретичните знания за решаване на проблемно-познавателни задачи с практическа насоченост;
 • да  разчитат чертеж на общия вид;
 • да  прилагат изискванията на стандартите при разчитане на чертежи;   
 • самостоятелно да изработват основните полиграфически продукти;
 • да работят под ръководството на учебен майстор с едноцветна листова офсетова печатна машина;
 • да работят самостоятелно с машини, използвани в основните и довършителни полиграфически процеси;
 • да работят с техническа и справочна литература.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

МодулиЧасове
ОбщоТеорияПрактика
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
I.Обща професионална подготовка3838 
1.  Здравословни и безопасни условия на труд, опазавне на околната среда66 
2.Трудово-правно законодателсгво66 
3.Икономика88 
4.Предприемачество66 
5.Комуникативни умения и мотивация1212 
II.Отраслова професионална подготовка4040 
6.Рисуване 1212 
7.Компютърна графика1010 
8.История на изкуството и стилознание66 
9.Чуждоезикова подготовка по професията1212 
III.Специфична професионална подготовка по специалността897337560
10.Технология на полиграфическата промишленост – предпечатни  процеси4040 
11.Технология на полиграфическата промишленост – печатни процеси. Офсетов печат4040 
12.Технология на полиграфическата промишленост – брошуро-книговезки и довършителни  процеси4040 
13.Обща полиграфия5858 
14. Материалознание4545 
15.Оформление на полиграфическата продукция5555 
16.Атоматизация на издателската и полиграфическата дейности1212 
17.Електротехника1212 
18.Чертане. Оформяне на чертежите 1010 
19.Проектиране на технология за изработка на полиграфическо изделие, изчисление на необходимите материали и калкулация2525 
20.Учебна практика500 500
21.Производствена практика60 60
ОБЩО975415560
Scroll to Top