Начало » 2130201 Фотография

2130201 Фотография

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФотограф
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАФотография
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ400
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА560
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2130201 – “Фотография”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • познава,  спазва  и  прилага  правилата  за  здравословни  и  безопасни  условия  на труд;
 • познава  стопанското  устройство  на  страната,  разбира  съществуващите икономически отношения, процеси и  явления и прави изводи  за факторите,  които  ги пораждат;
 • познава  трудовото  законодателство,  определящо  неговия  статут,  права  и задължения;
 • познава различните видове медии и възможностите за реализация;
 • познава  характеристиките  и  разпознава  основните  епохи  и  стилове  в изобразителното изкуство;
 • познава  работата  на  популярни  фотографи  и  техните  творби,  анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства.

ДА МОЖЕ:

 • умее  да  формулира  проблеми,  задава  въпроси,  прави  отчет  за  извършената
 • работа, установява и поддържа делови отношения;
 • работи в екип,  като  участва активно при разпределяне на  задачите,  съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях, носи отговорност за срочното и качествено изпълнение на възложените задачи;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
 • съзнава необходимостта и се старае да повишава квалификацията си;
 • умее  да  намира  информация  в  интернет  с  помощта  на  компютър,  работи  със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
 • осъществява  комуникация  и  ползва  на  чужд  език  информация,  свързана  с професионалната му дейност;
 • спазва професионалната етика и има етично поведение;
 • използва специализирани програмни продукти за обработване на изображение;
 • спазва последователността на етапите при изграждане на художествена творба;
 • прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;
 • представя в исторически план възникването и развитието на фотографията;
 • използва всички техники за създаване на трайни фотографски изображения;
 • анализира и прилага законите на фотостилистиката и фотокомпозицията;
 • създава  фотографии  в  основните  и  смесените  жанрове  в  художествената фотография;
 • анализира  и  оперира  с  особеностите  на  фотожурналистиката,  фотографиката, научната фотография и киното;
 • подготвя, реализира, обработва и  оформя фотографии от идеята до финалния визуален продукт.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

 Наименование на учебните предметиУчебни часове
ОбщоТеорияПрактика
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 А.ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА3838
1.  Здравословни и безопасни условия на труд, опазавне на околната среда99
2.Трудово-правно законодателсгво66
3.Икономика88
4.Предприемачество66
5.Комуникативни умения и мотивация99
 Б.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА40319
6.Рисуване 1212
7.Компютърна графика1019
8.История на изкуството и стилознание66
9.Чуждоезикова подготовка по професията1212
 В.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА882331551
1.Обща фотография5050
2.Технология на фотографията7272
3.Художествена фотография5050
4.Цветна фотография4040
5.Научна фотография3535
6.Оптика и апаратура3232
7.Кино3838
8.Електротехника1414
9.Учебна практика500500
 Г. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА5151
  960400560
Scroll to Top