Начало » 2120502 Модерен танц

2120502 Модерен танц

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТанцьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА212050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМодерен танц
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2120502
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ988
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ381
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА607
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2120502 – “Модерен танц”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • как да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
 • съзнава необходимостта и се старае да повишава квалификацията си с цел осигуряване на бъдещи ангажименти;
 • да намира информация в интернет с помощта на компютър, работи с мултимедийни програмни продукти и продукти за създаване на документи;
 • как да осъществява комуникация и ползва на чужд език информация, свързана с танците;
 • спазва професионалната етика и има етично поведение.

ДА МОЖЕ:

 • да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях, носи отговорност;
 • да осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
 • да познава развитието на танца в България;
 • да изпълнява различни танцови стиловена модерния танц: греъм, джаз, хосе лимон, кънингам, рилийз техника, актьорско майсторство, импровизация, ритмика и т.н.
 • да изпълнява солови или групови танци и фрагменти, които включват танц, говор, вокал;
 • да пресъздава специфични драматургични роли, които включват танц, говор, вокал;
 • да пресъздава на сцената роли, съобразени със законите на музикалната и танцовата драматургия;
 • да пресъздава на сцената роли, съобразени със законите на сценичното пространство;
 • да пресъздава образи, съобразени с историческото и географско местоположение на изобразяваните събития;
 • да владее гласа си и умее да пресъздава и говорими роли;
 • да танцува с реквизит;
 • да разучава сложен танцов материал;
 • да разчита по видео- или хореозапис сложен танцов материал;
 • да поставя или пренася на сцена танц, фрагмент или сценично действие;
 • да адаптира хореографията в случай на отсъствие на някой от другите изпълнители.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулите и учебните предмети, които се изучаватОбщо (часа)Теория (часа)Практика (часа)
АОбща задължителна професионална подготовка.85850
1.ЗБУТ660
2.Пожарна и аварийна безопасност550
3.Опазване на околната среда660
4.Бизнес комуникации770
5.Счетоводна отчетност550
6.Информационни технологии880
7.Чужд език (Английски език/немски език)48480
БОтраслова задължителна професионална подготовка1267056
8.Правно-нормативна база990
9.Медико-биологична подготовка40400
10.Сценични изкуства772156
ВСпецифична задължителна професионална подготовка672191481
11.Същност и развитие10100
12.Модерни танцови техники542430
13.Основни движения при модерния танц682444
14.Стил „Стриит денс шоу”722349
15.Стип „Хип-хоп”822656
16.Стил „Джаз танц”521735
17.Стил „Фрий-денс”722349
18.Стил „Модерен танц”1424498
19.Учебна практика1200120
ГИзбираема подготовка1053570
1.Исторически танци15510
2.Ориенталски танци15510
3.Сценични и театрални танци15510
4.Земна станка15510
5.Йога15510
6.Пилатес15510
7.Гимнастика15510
 Всичко А + Б + В + Г:988381607
Scroll to Top